Изследователски методи за анализ на средствата за масова комуникация


Категория на документа: Други


ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

КОЛИЧЕСТВЕНИ
Контент анализ:
Количествен анализ на съдържанието на различни видове текст /устен, писмен или образи/ за печатни и електронни медии. Необходим е правилен подбор на извадката и подходящи категории.
Предимства: Евтин, няма директна намеса. Представя обхватни количествени данни.

Анкетни проучвания:
Обикновено се използват за проучване мнението на различни медийни аудитории, но също и това на продуценти, журналисти, режисьори.
Предимства: Евтин метод. Предоставя полезна количествена информация.
Недостатъци: Скъп за предоставяне на репрезентативна извадка. Честността на отговорите може да е проблем. Ограничения за придобиване на дълбочинна информация.

КАЧЕСТВЕНИ
Дълбочинни интервюта
Подобно на анкетите може да се използва за всеки вид респонденти - създатели или потребители на медийни продукти. Широко приложим метод при изследването мнението и нагласите на медийните аудитории.
Индивидуални интервюта:
Могат да бъдат с различна степен на структурираност или отворени дълбочинни интервюта.
Фокус групи:
Интервюира се цяла група от изследовател/и/.
Предимства:
Повече дълбочинна информация относно респондентите и техните чувства и нагласи към медийните продукти.Могат да доизяснят и разширят мнението и позицията си. Възможно е да се направят други неподозирани открития по проблема.
Недостатъци:
Намиране на подходящи респонденти готови да отговарят на въпроси. При груповите интервюта има ограничения във времето и не всеки може да се изкаже или да бъде притеснен от другите в групата.

Текст / Дискурс анализ
Качествена интерпретация на даден текст /напр. холивудска продукция или реклама/ по проблеми, свързани със социалните роли, различни обществени конфликти и преобладаващи тенденции. Могат да се използват различни видове кодирани или други дискурсивни техники, като: Дискурс анализ, Критически дискурс анализ /КДТ/, Дискурсивен исторически анализ и пр. Анализират се различни реторични средства и техники за убеждение в медийните техники от конкретни властови позиции. По този начин се откриват скритите значения и нюанси в текстовете.
Недостатъци:
Няма количествено измерение.Субективизъм.

Включено наблюдение
Изследователят става участник в изследването, с цел да даде по-обективна гледна точка "отвътре" /напр. член на дадена медийна аудитория или работа за медийна компания/.
Предимства:
Задълбочена информация относно намеренията на изследваните.
Недостатъци:
Отнема време и възможност да въздействаме изследваните с присъствието си.

Онлайн изследвания
Прилагане на различни количествени и качествени методи с помощта на Интернет, както и при изследването на различни виртуални общности. Голям обхват и лесен достъп до различни географски разпръснати общности за кратко време.

Виртуална етнология
Качествени изследвания на различни виртуални общности с помощта на новите технологии. Вид наблюдение над дейността на конкретни виртуални общности /може да варира от наблюдение от дистанция до включено наблюдение/.

Комбинирани техники
Например текст анализ, анкети, интервюта и контент анализ при анализа на социални послания в дадена телевизионна програма.

Морално етични проблеми при провеждане на изследванията.
Съгласие, информираност, гарантиране на анонимност на респондентите. Обратна връзка.
??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследователски методи за анализ на средствата за масова комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.