Изследвана на образуването на пукнатини и всмукнатини в Аl сплави


Категория на документа: Други
Съдържание

Увод
Теоретична част 4
1. Свиване на металите 5
2. Всмукнатини в отливките 8
2.1 Общи сведения 8
2.1.1 Видове всмукнатини в отливките 9
2.2 Механизъм на образуване на всмукнатини 11
2.3 Предотвратяване на всмукнатините 19
2.4 Инженерни методи за изчисляване на мъртви глави 24
2.5 Методи за определяне на обема на всмукнатината 33
3. Пористост в сплавите 34
4. Пукнатини в отливките 42
4.1 Горещи пукнатини 42
4.1.1 Показатели за определяне на склонноста на сплавите да
Образуват горещи пукнатини 46
4.2 Реологичен анализ на пукнатиноустойчивостта на слпавите 51
4.3 Изисквания на технологичните проби за определяне на

склонността на сплавите да образуват горещи пукнатини 59
4.4 Мерки за предпазване на отливките от образуване на горещи пукнатини 61
4.5 Методи за определяне на склонността на сплавите към образуване

на горещи пукнатини 71

Експериментална част
1. Методика за определяне на склонността на сплавите да образуват горещи пукнатини
2. Анализ на резултатите и изводи
3. Методика за определяне на обема на всмукнатините

Определяне обема на закрита всмукнатина

Неоходими уреди и материали

Последователност на провеждане на изследването

Анализ на резултатите и изводи

Литература

Увод

Причините за възникване на пукнатини в отливките както и методите за тяхното предотвратяване са били винаги в центъра на вниманието на работниците и специалистите, който произвеждат и използват отливки. Голямото разнообразие от фактори, който влизат в дефектите е и основната причина за съществуването на непълноти в теорията за механизма на тяхното образуване. С това се обясняват и различията в становищата на специалистите за причините, които обуславят възникването на голяма част от дефектите.

Повишаване качеството на отливките е свързано непосредствено с всички етапи от цикъла проектиране - производство. Това е един дълъг процес, който започва още от чертожната дъска на конструкторите. Умението им да подбират най-подходящите сплави и да създават технологични конструкции на отливки определя до голяма степен склонността на отливките към образуване не дефекти. Особено отговорно е и участието на технолозите, които проектират леярската технология. Те са, които определят разположението на отливките в леярската форма, конструкцията на леяковата система, наличието и разположението на вътрешни и външни охладители, избират и оразмеряват външните глави и т.н., тоест създават необходимите предпоставки за едновременна или насочена кристализация, което е необходимо условие за предпазване от всмукнатини и за получаване на плътни отливки. Не по-малки са възможностите на технолога да осигури производство на качествени отливки и чрез правилното определяне на останалите параметри на технологията като температура и скорост на заливане на формата с течен метал, подбиране на формовъчни и сърцеви смеси, режими на необходимата термична обработка и т.н. От правилния избор на параметрите на технологичния процес зависи предотвратяването на дефекти, като разместване, нeдозаливане, химичен и механичен пригар, горещи и студени пукнатини и пр. Не по-малка е отговорността за получаване на качествени отливки и на самите производители. Тук става дума за, сърцари, леяри, производители на смеси, пещери и др., специалисти и ръководители на леярните, които изпълняват отделните операции на технологичния процес. От тяхното умение прецизност и производствена дисциплина в най-широкия смисъл на тези думи зависи качеството на произвежданите отливки. Разбира се усилията на производствениците могат да имат успех само при наличието на качествени изходни материали (чугун, метални отпадъци, феросплави, формовъчни пясъци, свързващи вещества и др.). Това определя естествената връзка на качеството в работата на леярите с резултатите от труда на химиците, металурзите и други специалисти, който задоволяват потребността на металолеенето от материали. Непрекъснатото нарастване на изискванията на машиностроенето и други отрасли на промишлеността по отношение на състава, структурата и свойствата на отливките повишава и изискванията по отношение на качеството на материалите. Особено големи са тези изисквания към леярския чугун, феросплавите, металния лом и други съставки на шихтовите материали, от който зависи състава на течната желязовъглеродна стопилка. От практиката е установено, че традиционните за контрол на шихтовите материали по отношение на състава на материалите чрез определяне на съдържанието на въглерод, силиций, манган, сяра и фосфор вече са недостатъчни. Те не са в състояние да осигурят производството на качествени отливки. В много случай трябва да се проверяват и микропримесите (кислород, азот, водород, телур, селен, антимон и др.), които оказват огромно влияние върху структоро-образуването в отливките. Непрекъснато нарастват изискванията по отношение на състав и качеството на формовъчните, сърцевите и други материали и смеси. Пълният и всеобхватен контрол по целия цикъл проектиране - производство, стриктно спазване на технологичната дисциплина в съчетание с възможно най-задълбочено познаване на причините, които пораждат дефекти и методите за тяхното отстраняване са главните условия за рязкото намаляване на брака и подобряване на качеството на отливките.

Изучаването на леярските свойства на сплавите и възможностите за тяхното управление е една от основните задачи на леярското производство. Целта е да бъдат изследвани специфичните особености на леярските свойства на сплавите и разкрити причините и механизмите на възникване на различни дефекти в отливките.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследвана на образуването на пукнатини и всмукнатини в Аl сплави 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.