Изследване динамиката на каскадна система за автоматично регулиране в среда на MATLAB


Категория на документа: Други


От където използвайки коефициентите изчисляваме:

(9)

След това се замества стойността на Кр във PID блока на симулинк модела фиг. 4.

Фиг.4 Симулинк модел на вътрешния контур

След което се изследва динамиката на обекта, като се включва вътрешния затворен контур. В системата се включва регулатора в оперативен режим (затворена система) и се изследва динамиката на така получения обект състоящ се от затворения вътрешен контур и основния процес фиг.5. За получаване на параметрите на новополучения обект използваме експресния графичен метод (метод на Циглер-Никълс). Коефициентите на обекта са както следва получени от графиката на фиг.6:

Коб = 0.58;

Тоб = 59 s;

τоб = 47 s;

Фиг.5 Симулинк модел на затворения вътрешен контур и новополучения обект

Фиг.6 Преходна характеристика на новополучения обект и получаване на параметрите на обекта

След получаване на параметрите на обекта (уравнението от първи ред със закъснение) се настройва външния контролер, като се избира закон за регулиране ПИ или ПИД (най-често ПИ) и се използват формулите за изчиселние по IMC метода таблица 2. Изчисляват се за ПИ регулатор:

След настройката на външния регулатор се построява преходния процес на каскадната система и се сравнява със работата на едноконтурната фиг.8. На фиг.7 са представени симулинк моделите на двете системи, които се сравняват. Като сравнението се прави за отработване на еднотипни смущения и задания. Смущенията са 10% от ХИМ, а по задание 100оC.

Фиг.7 Симулинк модел на едноконтурната и каскадната системи

Фиг.8 Отработване на смущение

Фиг.9 Отработване на задание

От последните графики представени на фиг.8 и фиг. 9 може да се направи следното заключение: ако в системата трябва да се отработват смущения каскадната структура дава доста по-бързо затихващи преходни процеси от едноконтурната, докато по задание са почти еднакви.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване динамиката на каскадна система за автоматично регулиране в среда на MATLAB 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.