Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
''Васил Левски''

КУРСОВА РАБОТА
На тема:

ИЗСЛЕДВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВЗРИВНАТА СИЛА ПРИ 18 ГОДИШНИ ФУТБОЛИСТИ.

Изготвил:

Курсов ръководител:

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод...........................................................................3стр.
Първа глава
І.Литературен обзор...........................................3 - 13стр.
І.1. Съвременни тенденции във подготовката на подрастващите футболисти.
І.2. Характеристика на скоростно-силовите качества на футболистите и средства за техния контрол.
І.3. Основни средства за развиване на скоростно-силовите качества при футболистите.
І.4 Общи данни за ударен и кръгов методи
Втора глава
ІІ.Цел, задачи,организация и методика на изследването и етапи на изследването.................14стр.
ІІ.1 Цел на изследването........................................14стр.
ІІ.2 Задачи на изследването...................................14стр.
ІІ.3 Обект и предмет на изследването................. 14стр.
ІІ.4 Методи и организация на изследването....14-17стр.
ІІ.5 Етапи на изследването....................................17стр.
Трета глава
ІІІ. Анализ на резултатите...............................18 - 25стр.
ІV. Изводи и препоръки..................................26 - 27стр.
Ползвана литература.............................................28стр.

УВОД

Футболът е една от най-атрактивните и зрелищни спортни игри. За успешното предствяне на отборите във футболните срещи е необходимо футболистите да притежават големи технически и тактически умения, комбинативност и въображение. Поддържането на високо ниво на физическите качества, на морално-волевата и психическата подготовка. Реализирането на поставените от треньора игрови и тактически задачи до голяма степен зависи от нивото на развитие на физическите качества на футболистите - бързина, сила, издръжливост, отскокливост, ловкост.

Поради тази причина футболистите специалисти трябва да притежават необходимите знания и умения за закономерностите на развиване и поддържане високото ниво на физическите качества като залог за добра спортна форма, както на отделните футболисти, така и на целия отбор.

Физическите качества не трябва да се развиват изобщо а да се търси такава организация и такива средства, които изцяло да отразяват поведението на състезателите на футболното поле. С други думи, при развиването на физическите качества трябва да се подбират такива упражнения, които по външна картина да се доближават до едни или други действия на футболистите по време на футболната игра.

Ето защо основна насока в нашата работа е да установим взаимовръзките между различните форми на проявление на взривната сила и да потърсим и предложим на практика средства за развиване на взривната сила на долните крайници при 18-19 годишни футболисти.

ПЪРВА ГЛАВА
І. Литеартурен обзор
І.1. Съвременни тенденции във подготовката на подрастващите футболисти.

През последните години във футбола се оформиха ясни тенденции, насочени към изменение на структурата на играта, на нейния модел и усъвършенстването на системите за подготовка на футболистите на всички равнища като се започне от детската възраст и се достигне до високо квалифицирани футболисти. Според А. Шишков, Л. Димитров и др. (1985 год.) тези тенденции са характерни със следните особености:

1.Разширяване на зоните на действие на футболистите;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.