Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти


Категория на документа: Други


Изборът на общата и специална литература показва, че футболът се характеризира с високи изисквания към двигаателните способности на футболисти, от една страна и от друга тези двигателни способности са твърде специфични и непривични за много други спортове. Ето защо физическата им подготовка трябва да бъде насочена към развитие и усъвършенстване на онези качества, които са близки по характер и структура с непосредствената двигателна дейност на футболиста по време на състезание. Това означава, че тези упражнения трябва не само да се прилагат като средство за развитие на специалните качества, но и да се използват като средство за контрол и оценка на физическата подготовка.

Във връзка с контрола и оценката на физическата подготовка на футболистите от значение за всяко ниво на подготвеност е да се разработи система-батерия от специализирани тестове, чрез които да се следи нивото на базовата подготовка и нейното усъвършенстване във функция от времето. Получаваната информация от текущия и етапния контрол дава възможност на спортния педагог да оценява ефекта от тренировъчните въздействия и при необходимост да коригира тренировъчната програма. Ето защо за всеки един спорт е важно и необходимо да бъдат изследвани и определени оптималния брой най-информативни тестове, чрез които да се определи нивото на физическата подготвеност. Към тези, според нас, важни аспекти за футбола е насочено и нашето внимание, т.е. към изследване на взривна сила на футболистите като водещо двигателно качество с цел последващо разработване на ефективна методика за нейното развитие.

На базата на направените литературни проучвания чрез целенасочено включване на скоростно-силови упражнения в тренировъчния процес може да подобри взривната сила с цел повишаване на качеството на изпълнение на технико-тактическите действия във футболната игра.

ВТОРА ГЛАВА

ІІ. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.
ІІ.1 Цел на изследването.

Основна цел на курсовата работа е да се разработи методика за развитие и усъвършенстване на взривната сила на долни крайници при 18годишни футболисти.

ІІ.2 Задачи на изследването.
1. Да се проучи мнението на българските треньори и състезатели по футбол за ролята и мястото на развитието в взривната сила в учебно-тренировъчния процес по футбол;
2. Да се разкрие нивото на взривната сила при 18 годишни футболисти;
3. Да се изготви тестова батерия за комплексно контролиране на взривната сила при 18 годишни футболисти;
4. Да се разработи и експериментира методика за развитие на взривната сила при 18 годишни футболисти.

ІІ.3 Обект и предмет на изследаването.
* Обект на изследването - 3-ма футболисти, трениращи футбол в различни отбори, на възраст 18 години.
* Предмет на изследване - параметрите на взривната сила.

ІІ.4 Методи и организация на изследването.
В изследването бяха използвани следните методи:

1.Анкетен метод. Беше проведена анкета с треньори и състезатели от софийските клубове. В анкетата участваха 5-ма треньори.
Анкетата съдържаше следните въпроси:
> Подредете по важност физическите качества, които са необходими на футболистите: бързина (максимална скорост), гъвкавост, издръжливост, отскокливост, ловкост, стартова сила и бързина.
> В кой момент на футболната игра считате, че е необходимо проявлението на значителната взривна сила?
> Какво е мнението Ви за целенасочена работа за развиване на взривната сила чрез упражнения наподобяващи определени действия на футболиста в играта?
> Посочете най-често използваните от Вас упражнения за развиване на взривна сила.
> Колко пъти седмично прилагате средства, специално насочени към развиване на взривната сила?
> Кои упражнения (тестове) използвате за контролиране на взривната сила на вашите възпитаници?

2.Антропометрия. Бяха измерени ръста и теглото на състезателите съответно в см. и кг.

3.Спортно-педагогическо тестиране. Тестирането се извърши по 10 спортно-педагогически теста. Във всеки тест бяха изпълнени по два опита като се регистрираше по-доброто постижение. В изследването взеха участие 3-ма футболисти. Тестирането беше извършено на определените спортни съоръжения където състезателите се подготвят. Тестовете които бяха използвани са представени на таблица 1.

№.
ТЕСТОВЕ
Мерна единица
Посока
1.
Ръст на състезателите
см.
+
2.
Тегло на състезателите
кг.
+Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване и контрол на взривната сила при 18 годишни футболисти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.