Изследване на базови логически елементи на базата на програмируеми логически интегрални схеми FPGA в средата Quartus II


Категория на документа: Други


Графическия редактор е предназначен за въвеждане на принципните схеми на устройствата. За създаването на файла, който ше съдържа принципната схема на устройството (след създаване на проекта), изберете опцията от менюто: File/New....

В появилия се диалогов прозорец (фиг. 7) на опцията Design Files отметнете тип на файла Block Diagram/Schematic File и натиснете бутона OK.

Фиг. 7. Прозорец за избор на типа на създавания файл.

В резултат на гореизвършеното се отваря прозореца на графичния редактор с файла Block1.bdf, в който се създава схемата (фиг. 8).

Фиг. 8. Графичен редактор на схемата.

Съхранете графичния файл с опциите от падащото меню: File/Save as..., като му зададете име - logic_and.bdf.

По такъв начин, този файл става автоматически най-главния файл на проекта, понеже името му съответства на името на самия проект. В противен случай е необходимо ръчно да се укаже този приоритет чрез менюто: Project/Set As Top Level Entity.

За въвеждане на елемента на схемата следва да се избере бутона Symbol Tool от панела с инструментите или с двойно кликване върху свободно място в редактора. В резултат на това се отваря диалоговия прозорец от фиг. 9, позволяващ да се изберат нужните библиотечни логически елементи.

Фиг. 9. Библиотеката с елементите.

Схемата ще съдържа входове и изходи, а също така и логическия елемент "И" , както е дадено на фиг. 10.

Фиг. 10. Схемата за изследване на логическия елемент"И".

За въвеждането на логическия елемент "И" следва да се избере библиотеката primitives/logic.

Намерете в отворения списък нужния елемент (and2) и го поместете с кликване на мишката във формата на редактора. Аналогично се намират (primitives/pin/input; primitives/pin/output) и се разполагат входовете и изходите. Съединяването на компонентите се извършва в следния ред:

Премествате курсора в една от двете точки на схемата, които трябва да бъдат съединени. Натискате левия бутон на мишката, задържате и без отпускане премествате курсора към втората съединяма точка. Следва да се преименоват входните и изходните контакти. Затова кликнете двойно с левия бутон на мишката върху името на контакта и редактирайте, както е пояснено с фигурата по-горе.

На схемата входовете SW[0] и SW[1] са подключени към изходите с два превключватели, обозначени на платката Altera DE2 като SW0 и SW1, а изходите LEDR[0], LEDR[1], LEDG[7] са подключени към входовете на светодиодите, отбелязани платката като LEDR0, LEDR1 (светещи в червено) и LEDG7 (светещ в зелено). Така в зададената лабораторна работа се използва функционалната част на платката, представена на фиг. 11.

Фиг. 11. Двата преключвателя и 3-те светодиода.

За компилация на проекта от прозореца Tasks се избира опцията Compilation (фиг. 12).

Фиг. 12. Прозореца Tasks.

Компилирайте съставената схема, натискайки бутона или чрез менюто Processing/Start Compilation.

За края на компилацията се появява прозорец със съобщения за резултатите от компиляцията, броя допуснати грешки и предупреждения (фиг. 13).

Фиг. 13. Отчет от компилацията.

Съставената схема се състои от един логически елемент ( FPGA всичките са 33,216), което се вижда от статистиката в реда "Total logic elements = 1 / 33,216 (< 1 %)", и 5 от всичките 475 достъпни потребителски контакти за входове и изходи.

Следва да се отбележи, че компилтора самостоятелно определя контактите от FPGA за входове и изходи на схемата, но това е без значение, понеже на платката Altera DE2 превключвателите и светодиодите са директно запоени към контактите на FPGA. За да се зададат ръчно номерата на контактите, изберете опцията от менюто Assignments/Pin Planner, както е показано на фиг.14.

Фиг. 14. Прозорец за задаване на контактите

В таблицата вече се намира списъка с входове и изходи, използвани в схемата, но колонката Location е празна и потълнете колонката в съответствие с таблица 1.
Таблица 1.
Node NameСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на базови логически елементи на базата на програмируеми логически интегрални схеми FPGA в средата Quartus II 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.