Изследване на полиморфизма в популациите на дървесните видове


Категория на документа: Други


ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛТЕТ:
Горско стопанство
КАТЕДРА:
Дендрология
ДИСЦИПЛИНА:
Горска генетика и селекция.

Курсова работа
по Горска генетика и селекц

Тема: Изследване на полиморфизма в популациите на дървесните видове. Селекционна инвентаризация в насажденията за семепроизводство. Паспорт на кандидателитно дърво

Изготвил: Проверил:

Изучаване на полиморфизма в популациите на дървесните видове.
I. Ред за изучаване на формовото разнообразие при дървесните видове.
Изучаването на формовото разнообразие при дървесните видове трябва да започва преди всичко в природата. Редът на работата е следният:
1. Предварително обхождане и набелязване на насажденията за проучване по данни от лесоустройствените планове и програми и по сведения от специалисти лесовъди.
2. Избор на местата за залагане на пробни площи с оглед в отделната пробна площ да попаднат около 200 дървета от проучвания дървесен вид. Прави се пълна таксационна характеристика на насажденията. Описва се тревната, храстовата и съпътстващата дървесна растителност. Проучва се или се вземат побликувани данни за почвените и климатичните условия на обектите.
3. Инвентаризация на формовото разнообразие по степени на дебелина: по характера на кората( типа на напукване), по правостъблеността и кривостъблеността, по формата на короната, по типа на разклоняване, по пола, по окраската на цветовете(шишарките) за смърча, белия бор и др, в зависимост от целта.
Методите за изучаване на формите при дървесните видове:
1. Статистически- в естествени автохтонни популации;
2. Експериментален- изучаване на потомствата на дадени посеви по индивиди и по популации;
II. Основни групи методи за проучване на формовото разнообразие
1. Метод на отделните дървета.
2. Анатомични изследвания върху дървесината.
3. Фенологични наблюдения за настъпване на отделните фенофази.
4. Физиологични изследвания върху студоустойчивост, газоустойчивост и др.
5. Биохимични и биофизични изследвания
6. Цитологични изследвания - хромозомен набор
Метод на вариационната статистика- скала на Мамаев
* до 7% - много ниска изменчивост
* от 7% до 12% - ниска изменчивост
* от 12% до 20% - средна изменчивост
* от 20% до 40% -висока изменчивост
* над 40% - много висока изменчивост

1. Средна аритметична (M), изчислена по формулата M=Σni.xiΣni,
където xi представлява значението на отделните показатели,
n- брой измервания
2. Средно квадратично отклонение σ=∓Σni(xi-M)2n-1 ,
където (xi - M) е отклонението на отделните варианти от средноаритметичната.
3. Средна грешка на средната аритметична (m); m=∓σn
4. Вариационен коефицент (V); V=σM100%
5. Показател на точността на измерванията (P); P=mM100%
6. Достоверността на разликата в средната величина М между листата на отделните индивиди се установява по формулата :

M1-M2m12+m22≧3
Като ако V˃15 има ендогенна изменчивост, а при V˂15 няма.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на полиморфизма в популациите на дървесните видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.