Изследване на риска в строителна фирма


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ЕКИПНО ИЗСЛЕДВАНЕ

по дисциплината

КОРПОРАТИВЕН РИСК МЕНИДЖМЪНТ

на тема "Изследване на риска в строителна фирма "Алвер строй ООД" "

Разработили:
1. Стелияна Стоянова
2. Никола Кънчев
3. Петя Лехчевска

/29.04.2013/
гр. Русе

1.Въведение.
Актуалност на изследването. Проблем.
Сливенска фирма ще плати обезщетение от 60 хиляди лева на работник, пострадал при трудова злополука, затова взимането на превантивни мерки и правилното управление на риска в всяка ситуация би могло да сведе фаталните последици до минимум или ограничи действията в ущърб на фирмата. Винаги сещесвува определен риск от неочаквани или непредвидени външни действия, който е необходимо да бъде управляван.
Обект на изследването.
Алвер Строй-ООД е една от големите строителни компании в България, с седалище гр.София,ул."Ралевица"85,ет.2
Предмет на изследването е своевременното характеризиране на рисковете, които възникват по време на строително-монтажната и ремонтната дейност на фирма "Алвер Строй"ООД
Цел на изследването е да се идентифицират рисковете с които управителя на "Алвер Строй"ООД трябва да се запознае и да вземе съответните мерки по минимизирането им.
Задачи на изследването са:
- Да се опише изследвания обект
- Да се определят какви са източниците на рискови събития
- Да се определят събитията пораждащи щета
- Да се иденифицира и определи риска
- Да се посочи управлението на риска
- Да се избере застрахователна инициатива и застрахователна фирма
- Да се направи икономическа обосновка на застрахователната инициатива
- Да се направят изводи и препоръки към ръководството на фирмата
Ползи от изследването са за цялостното ръководство за фирма "Алвер Строй"ООД. Нашето екипно изследване ще идентифицира и анализира рисковете и ще посочи подходящи мерки по отношение ан идентифицираните заплахи.
2. Описание на изследвания обект.
2.1.Особености на извършваната дейност.
"АЛВЕР СТРОЙ" ООД е частна българска фирма регистрирана през 2004 год. Основната дейност е структурирана приоритетно в строителство на сгради и инфраструктура, строително ремонтни и строително-монтажни дейности на жилищни, промишлени, обществени и инфраструктурни обекти. "АЛВЕР СТРОЙ" ООД бе оценена от Комисията към ЦПР на Камерата на строителите като отговаряща на всички изисквания и бе вписана в централния професионален регистър на строителя. В процеса на изпълнение на своята дейност "АЛВЕР СТРОЙ"ООД се ръководи от следните основни принципи:
* Качество на възможно най-високо ниво;
* Спазване на изискванията на ПИПСМР;
* Спазване на проектната документация;
* Използване само и единствено на сертифицирани строителни материали;
* Спазване на сроковете за изпълнение на договорените СМР;
* Коректност;
* Прилагане на съвременни технологии при изпълнението на СМР;
* Професионализъм.
* Спазване на националното законодателство;
2.2 Вътрешна среда:
- материални ресурси
Фирма "АЛВЕР СТРОЙ"ООД се помещава в специално закупена за целта сграда и прилежаща площ от 0,640 дка.. Материалната база се състои от:
* Бетонов възелСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване на риска в строителна фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.