Изследване работата на държавната комисия по хазарта


Категория на документа: ДругиIII. Функции на ДКХ

Според Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, ДКХ към министъра на финансите осъществява държавния контрол върху хазарта. ДКХ е юридическо лице на бюджетна издръжка. В чл.18 от Закона за хазарта е записано, че държавната комисия дава, отказва да даде и отнема:
- разрешения за организиране на хазартни игри, на и от лицата, които имат право да ги организират
- разрешения на организатори на хазартни игри за развиване, съответно за отнемане и/или прекратяване на дейността им в отделни обекти
- разрешения на производители на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители и на сервизните организации по ремонт и поддръжка на тези съоръжения,
както и приема:
- общи задължителни игрални условия за видовете хазартни игри, за които издава разрешение, както и правилата за организиране и провеждане на отделните хазартни игри
- общи задължителни изисквания за игралните зали и игралните казина по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
- общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения
- писмените искания за издаване на разрешенията по този закон, извършва проверки и проучвания по тях и се произнася с мотивирани решения, които вписва в съответните регистри.
Държавната комисия по хазарта, също така, утвърждава:
- списък на одобрените от Българския институт по метрология типове и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната както и на лабораториите по чл. 79, ал. 2
- задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри
- утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри и задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри
- утвърждава образец на декларация, с която членовете на държавната комисия се задължават да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения
- представените от организаторите на хазартни игри правила
Държавната комисия осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране и провеждане на хазартната дейност, както и върху дейността на производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения. ДКХ води регистри и одобрява правила и системи за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите; тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на Националната агенция за приходите по взаимно съгласувани правила, преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, когато това се изисква.
Държавната комисия по хазарта извършва и следните дейности :
- проверки в обекти, където се организира хазартна дейност без лиценз
- проверки и проучвания по писмени искания от организатори на хазартни игри и други дейности за издаване на лицензи по Закона за хазарта
- проверки по Закона за хазарта; в края на първата и на всяка трета година от срока на действие на лиценза се извършва проверка по спазване на действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност
- проверки по сигнали и жалби
- контрол при провеждане на тиражите на лотарийни игри и тото и лото игри
- проверки при унищожаване на неизползвани билети, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.

IV. Нормативна уредба

Нормативната уредба в важен елемент при провеждането, рамкирането и контролирането на дадена дейност. Изключение не прави и хазарта. Провеждането на хазартни игри е сложен процес, тъй като става дума за големи суми - както финанси, които трябва да се вложат, така и печалбата. Важно е да се предотврати злоупотребата, незачитането на закона и спекулациите с правата на участниците. Всички правила, норми, задължения и отговорности са регламентирани в Закона за хазарта. "Държавен надзор върху хазарта" е глава втора от Закона за хазарта. В нея са регламентирани правата и задълженията на Държавната комисия по хазарта. Комисията се създава към министъра на финансите и е юридическо ллице на бюджетна издръжка, със седалище София. Дейността на държавната комисия се подпомага и осъществява от обща и специализирана администрация, чиято структура и организация на работа се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
* Финансиране

Дейността на държавната комисия се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на финансите. Средствата, набрани от отчисления в размер 25 на сто от събраните по този закон такси, както и от допълнителните приходи за бюджета, представляващи глоби, имуществени санкции, отнети в полза на държавата игрални съоръжения и парични средства, установени и събрани по наказателни постановления, издадени по този закон, се начисляват и разходват само за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от държавната комисия по ред, определен със заповед, издадена от председателя на държавната комисия.
* Компетентност

Държавната комисия по хазарта: дава, отказва да даде и отнема разрешения за организиране на хазартни игри, на и от лицата, които имат право да ги организират;
- дава, отказва да даде и отнема разрешения на организатори на хазартни игри за развиване, съответно за отнемане и/или прекратяване на дейността им в отделни обекти;
- дава, отказва да даде и отнема разрешения на производители на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносители и разпространители и на сервизните организации по ремонт и поддръжка на тези съоръжения;
- приема общи задължителни игрални условия за видовете хазартни игри, за които издава разрешение, както и правилата за организиране и провеждане на отделните хазартни игри;
- приема общи задължителни изисквания за игралните зали и игралните казина по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
- приема общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри, игралните автомати, игралните маси и другите игрални съоръжения;
- утвърждава списък на одобрените от Българския институт по метрология типове и модификации на игрални автомати и други игрални съоръжения, които могат да се произвеждат, внасят и експлоатират в страната както и на лабораториите
- утвърждава задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
- утвърждава задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри и задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри;
- утвърждава образец на декларация, с която членовете на държавната комисия се задължават да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения;
- одобрява правила и системи за подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите; тези системи трябва да осигуряват предаването на необходимите данни до информационната система на Националната агенция за приходите по взаимно съгласувани правила, преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите, когато това се изисква по този закон;
- утвърждава представените от организаторите на хазартни игри правила
- води регистри.
- Държавната комисия осъществява контрол върху цялостната дейност по организиране и провеждане на хазартната дейност, както и върху дейността на производителите на игрални съоръжения за хазартни игри, на вносителите, разпространителите и сервизните организации по поддръжката и ремонта на тези съоръжения.
- Държавната комисия приема писмените искания за издаване на разрешенията по този закон, извършва проверки и проучвания по тях и се произнася с мотивирани решения, които вписва в съответните регистри.
* Заседания на държавната комисияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване работата на държавната комисия по хазарта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.