Изследване работата на държавната комисия по хазарта


Категория на документа: ДругиНа заседанията на държавната комисия могат да присъстват заинтересуваните страни и ведомства, включително и браншови организации на организаторите на хазартни игри, които се уведомяват за датата и часа на заседанието, в което ще се разглежда направеното искане. Във всички случаи решенията се обявяват публично.

Държавната комисия може да задължи заявителя, неговите представители и лица, задължени да се да се явят лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси за обстоятелства, от значение за решаване на искането.

На лицата, задължени да се явят лично, държавната комисия съобщава писмено въпросите, на които следва да отговорят, и допълнителната информация, която следва да представят, като ги предупреждава за последиците от неизпълнението на това задължение.

Държавната комисия може да приеме за изяснени обстоятелствата по и да откаже издаването на разрешение, когато лицето не се е явило, за да отговори, създало е пречки или е отказало да отговори, както и когато е дало непълни или неясни отговори или не е представило исканата информация.
* Задължение за съдействие

Собственици, , техни служители, както и други длъжностни лица са длъжни да оказват съдействие на държавната комисия и на служителите в нея при изпълнение на възложените им от закона задължения, изразяващо се в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, както и предоставяне на документи и други информационни носители.

При отказване на достъп или при непредоставяне на информация на служителите в държавната комисия те имат право на съдействието на органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на финансите и на Българския институт по метрология, които са длъжни да им окажат исканото съдействие в рамките на своята компетентност, определена със закон.

При извършване на проверки или проучване от държавната комисия длъжностните лица не могат да се позовават на служебна, производствена или търговска тайна, с изключение на защитената интелектуална собственост и професионалната тайна.
* Използване на документацията и забрана за разгласяване

Документация и информация, получена от служителите в държавната комисия, в процеса на проучването, може да се използва от тях само за целите на това проучване, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон.

Членовете на държавната комисия и нейните служители са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод на изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено със закон.

Във връзка със задълженията си, служителите , подписват декларация по образец, в която изрично се отразява и отговорността им.
* Обжалване

Решенията на държавната комисия се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - град София в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбите против решенията на държавната комисия се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
* Влизане в сила на решенията

Решенията на държавната комисия влизат в сила, когато:
1. не са обжалвани в срок;
2. подадената жалба не е уважена.
* Такси

За извършване на действията по всяко искане и за издаване на разрешенията по този закон се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Заплатените държавни такси не подлежат на възстановяване независимо от решението на държавната комисия. По искане на лицата таксите за издаване на разрешения могат да бъдат заплатени на равни части за срок до една година.

V. Предлагани административни услуги от ДКХ
Актуалният списък на административни услуги, предоставяни от Държавната комисия на хазарта, вписани в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), публикувани на страницата на Министерски съвет.

VI. Реформи в структурата и дейността на ДКХ

Държавната комисия по хазарта към Министерски съвет е създадена с влизането в сила на Закона за хазарта, публикуван в ДВ, бр. 51 от 04.06.1999 г. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта ( публикуван в ДВ,бр.102 от 2001 г. влязъл в сила от 1.01.2002 г.), се създава Държавната комисия по хазарта (ДКХ) към Министъра на финансите, като юридическо лице на бюджетна издръжка. С утвърждаването на Устройственият правилник и числеността на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, същата е структурирана в две дирекции, както следва:

* Специализирана администрация в Главна дирекция "Разрешения и контрол върху хазартната дейност";
* Обща администрация в Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно-правно и информационно обслужване".

През 2004 г. дейността на специализираната администрация преминава в усъвършенстване на вътрешните правила и конкретизиране на отговорностите на служителите при изпълнение на служебните им задължения. Експертите на Държавната комисия по хазарта съвместно с юристи от отдел АПИО работят и върху изготвянето на промени в Закона за хазарта. Промените са породени от необходимостта за хармонизиране на Закона за хазарта с acquis communautaire, относно свободата на установяване чл. 43 и 48 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО). Промените са гласувани на второ четене в постоянната комисия по бюджет и финанси в ХХХIХ Народно събрание. Изготвен е и проект за изменение на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта. С изменението на Наредбата се разшири обхватът на видовете хазартни игри, като така ще се подобри цялостният процес по издаване и прекратяване на разрешения за организиране и провеждане на хазартни игри в Република България.

С цел преодоляването на съществуващите неудобства от техническо естество се променят бланките на АУАН. Новите бланки са увеличени с една страница, което позволява по-обстоятелствено да се описва, както предмета на нарушението, така също и подробно описание на иззетите игрални съоръжения. Това води до положителна промяна и от страна на съдебните органи към делата срещу нелегалния хазарт. Чрез новите бланки
съдебните органи добиват попълна представа за установеното нарушение, което пък спомага взетите решения по случаите с незаконния хазарт да са благоприятни за Държавната комисия по хазарта.

През 2004 г. е стартиран и приключен в своя първи етап проект за усъвършенстване на информационната система на ДКХ, свързан с електронната обработка на информацията, както и разработване на система за електронно подаване на информация. През годината се полагат усилия за попълване на липсващите данни в електронния регистър. Регламентират се процедурите при представянето и въвеждането на данни в информационния масив, както и отговорностите на всеки отделен служител. Приключен е проектът по изграждане на новата интернет страницана ДКХ. Тя предоставя информация за работата на Комисията, като постепенно ще се продължава работата по нейното усъвършенстване. С изграждането на новата информационна система на Държавната комисия по хазарта частично бива преодоляна една от най-големите слабости в работата на ДКХ - липсата на надежден софтуер. С внедряването на посочения софтуерен продукт се очаква значително да се подобри работата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване работата на държавната комисия по хазарта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.