Изследване работата на държавната комисия по хазарта


Категория на документа: Други


През 2004г. биват продължени действията и инициативите на Държавна комисия по хазарта за подобряване на квалификацията, професионалните умения и практическата подготвеност на служителите. Възможно най-много служители на ДКХ вземат активно участие в семинарите и лекториите организирани през годината. С проведените семинари в голяма степен се помага на служителите на ДКХ да успеят да изяснят някои спорни моменти по прилагането на Закона за хазарта и другите нормативни документи, регламентиращи хазартния бизнес.

Във връзка с направени критични бележки в одитен доклад на Сметната палата, обхващащ периода 01.01.2003 г. до 31.12.2004 г., в работата на отдела се предприемат редица мерки за оптимизиране на дейността му. В етапа на извършване на проучване и проверка на подадените искания за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри от началото на 2005 г. се налага практиката експертът, извършващ проверка и проучване на подадените документи, наред с изготвяне на предложение до ДКХ, да подготвя и писмени мотиви, които са неразделна част от предложението. В тях подробно се отразяват всички приложени документи, както и съответствието им с изискванията на закона и наредбата.

Със заповед № 407/07.12.2005 г. на Председателя на ДКХ се решават проблемите по отношение на планирането, извършването и отчитането на резултатите от проверките по чл. 34, ал. 5 от Закона за хазарта. Заповедта изпълнява и направената препоръка - проверките и във временно преустановилите дейност обекти да завършват с констативен протокол, а не с докладна записка. Със същата заповед се изпълняват и друга препоръка - създава се работна група, включваща 3-ма служители, която извършва постоянен мониторинг и водене на регистър на игри, за участието в които е необходимо да бъде изпратен SMS или телефонно обаждане, излъчвани по време на радиопредавания.

През 2005 г. бива приключен и първият етап от проект за усъвършенстване на информационната система на ДКХ, свързан с електронната обработка на информацията, както и разработване на система за електронно подаване на информация.

През 2006 г. взаимодействието на контролните органи на ДКХ с органите на Областните дирекции на полицията на МВР, Национална агенция по приходите, БИМ, ДАМТН, и АФР се извършва на едно качествено ново ниво на професионални взаимоотношения. Постига се добра координация и резултатност при извършването на контролната дейност в областта на хазарта при задължително запазване на оперативната автономност на службите.

През същата година се разработва "Проект за изменение и допълнение на Закона за хазарта", където са направени съответните предложения за прецизиране на съществуващите текстове и създаване на нови.

През 2007 г. като основна задача също стои актуализиране на законодателството, регламентиращо хазартната дейност. Изготвя се проект на Закон за изменение и допълнение на ЗХ и на Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения. Приемат се и изменения и допълнения в Тарифата за таксите, които се събират по ЗХ.

Съществен дял в дейността на администрацията на ДКХ има и информационното обслужване. През 2007 г. се поддържат 46 броя работни места, в т.ч. 6 бр. в регионалните структури. При спазване на разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда и другите нормативни актове, свързани с дейността на звено "Човешки ресурси", през 2007 г. са изготвени общо 429 бр. заповеди, касаещи служебните и трудовите правоотношения със служителите. Изготвени са нови длъжностни и поименни разписания и длъжностни характеристики. Работните планове за изминалата 2006 година са изготвени и съгласувани. Проведени са междинните и заключителни срещи по тях и в тази връзка са поставени годишните атестационни оценки в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. В резултат на оценяването 12 служители от ДКХ придобиват право на повишаване в ранг.

През 2008 г. ДКХ продължава да работи върху укрепването на административния потенциал на ведомството за повишаване на ефективността на своята регулаторна дейност и при упражняване на правомощията си за постоянен надзор върху хазартната дейност в България. В тази връзка отново се извършва актуализиране на законодателството, регламентиращо хазартната дейност. Бе изготвен нов проект на Закон за изменение и допълнение на ЗХ и на Наредбата за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения, който работи в резултат на направените през 2008 г. съкращения на персонала.

От 2009 г. ДКХ осъществява своите функции в съответствие със Стратегически план 2009-2013 г. и Стратегия за управление на риска. Стартира процедура по внедряване на информационна система "Документооборот", с което се поставя началото на разработване и внедряване на автоматизирана информационна система, обхващаща цялостната дейност на администрацията на ДКХ. Извършва се и промяна в реда на водене на регистър "Административно-наказателни производства", като в самостоятелен регистър биват отделени и се водят констативните протоколи от извършените проверки, както и съставените актове за нарушения. Разделянето води до повишавне на отчетността на изготвяните констативни протоколи и АУАН в съответствие с препоръките на извършен одит от Министерството на финансите. През същата година се актуализират и множество наредби, регламентиращи дейността на ДКХ.

През 2010 г. се изготвя проект на изцяло нов Закон за хазарта. С него се създават систематизирани в точна последователност норми за цялостно и всеобхватно регламентиране на реда и начина за организиране на хазартните игри, на дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, както и на държавния надзор върху тези дейности.

Важна част от усилията на ДКХ е предприемането мерки за устойчиво развитие като един от основните елементи на доброто управление, с изготвянето на проектно предложение на тема "Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление ", финансирано по ОПАК, съфинансирано от ЕС чрез ЕСФ, което в края на 2011 г. бива одобрено. С въвеждането на принципите на електронното управление се цели да се осигури ефективност, надеждност и прозрачност на работата на ДКХ.

През 2010 г. при извършване на проверки и проучване по подадените искания за издаване на разрешения за хазартни игри и дейности се утвърждава практиката, експертът да изготвя и подробни мотивирани предложения до Комисията с цел взимане на по-обективни и компетентни решения.

Въвежда се и нова практика, целяща реализирането на финансови икономии. Яваването по дела на юрисконсултите се съчетава с извършване на проверки на организаторите на хазартни игри от контролните органи в специализираната администрация на ДКХ.

През същата година МС с Решение № 560 от 29.07.2010 г. приема План за оптимизация на държавната администрация (2011-2012), който предвижда мерки, целящи улесняване на предоставянето на административни услуги от ДКХ.

В края на 2011 г. се утвърждава Номенклатура на делата в ДКХ, която влиза в сила от началото на 2012 г. Тя е документ от важно значение за дейността и документооборота в Комисията, който представлява систематичен списък на документите на ДКХ с определени срокове за съхраняване. Номенклатурата цели правилното систематизиране и организиране на документите в дела, подреждането им в учрежденския архив и улесняване на справките по тях.

През март 2012 г. НС приема нов Закон за хазарта (ЗХ), в сила от 01.07. 2012 г. и съгласно разпоредбите на новия ЗХ от страна на ДКХ биват изготвени нови подзаконови нормативни актове по неговото прилагане, важна част от които е Устройственият правилник на ДКХ и на нейната администрация. Актуализират се и вътрешните правила, които имат пряко отношение към осъществявания контрол върху хазартната дейност.

Новите изисквания и правомощия на ДКХ, въведени със ЗХ водят до необходимостта от отмяната на действащия УП на ДКХ и на нейната администрация и изготвянето на изцяло нов проект, в който са включени разпоредби относно новите функции на администрацията, съобразени с действащото законодателство, уреждащо хазартната дейност. С новия УП е променена организацията на работа в ДКХ и структурата на административните звена, които са систематизирани отново в три дирекции. Общата администрация се организира в дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване", а съответно специализираната администрация в новосъздадените дирекция "Лицензи, игрално и комуникационно оборудване, информационни системи и анализи" и дирекция "Контрол и правни дейности".

В широка степен като част от компетентността на ДКХ се разгръща и надзорът върху хазартните игри от разстояние, осъществявани чрез интернет или други електронни съобщителни средства.

Във връзка с направените структурни промени и разширяването на обема и обхвата на контролната и административната дейност, осъществявана от съответните дирекции, с новия УП е направена промяна в щатната численост на персонала на ДКХ от 44 на 53 щ. б. считано от 01.12.2012 г.

През същата година, като част от мерките, заложени в Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса (мярка 123) и във връзка с предоставяне на административна услуга по одобряване типовете на игрални съоръжения отпада изискването потребителят на услугата да представя съдебно удостоверение за актуално състояние на заявителя. Причината за промяната в процедурата е прилагането на "принципа на служебното начало". Планът предписва и въвеждането на възможност за подаване на Декларация за данъка върху хазартната дейност по електронен път.

VII. Резултати от дейността на органа (текущ контрол, цялостен надзор, регулаторна дейност)

Държавната комисия за хазарта(ДКХ) се отчита пред министъра на финансите - председателят на Комисията представя ежегоден отчет за резултатите от дейността ú. Държавната комисия по хазарта осъществява своите функции в съответствие със Стратегически план 2009-2013 година и Стратегия за управление на риска. Според тези документи основните цели на ДКХ са насочени към оптимизиране на функциите и повишаване на качеството на предоставяните административни услуги, ефективен надзор над организаторите на хазартни игри, надеждност на финансово-счетоводната информация и прилагане на Закона за хазарта.

През 2009 г. в ДКХ стартира внедряването на информационна система "Документооборот" - автоматизирана информационна система, обхващаща цялата дейност на Комисията. Още през следващата година се отчита позитивният ефект от въвеждането на тази система, който се изразява в подобрение на движението на документите, контрол върху местонахождението им и контрол върху изпълнението на поставените задачи. Системата улеснява работата на служителите и съответно намалява броят на фактическите грешки.

В специализираната администрация се отчита увеличение на натовареността. В отдел "Методология и разрешения" в периода 2009-2012 г. всеки експерт е изработил средно по 400 предложения - броят им е нарастнал значително в сравнение с предишни години. Освен това се утвърждава практиката тези предложения да бъдат писмено мотивирани и придружени от съответните необходими документи, доказващи законосъобразност. Също в последните 2 години броят на проведените заседания намалява почти наполовина, което води до повишаване на интензивността на работата и същевременно намаляване на разходите. В отдел "Контрол върху хазартната дейност" сигналите, които постъпват в Комисията през последните 4 години, са свързани главно с игри, организирани най-вече чрез интернет, изпращане на съобщения, телфонни обаждания, зали с игрални автомати, неизплащане на печалби, реализирани в хода на хазартните игри с игрални автомати. Те са в пъти повече от тези за 2008 г., което показва, че е Комисията се е наложила като административен орган, на който хората все по-често се доверяват за помощ. В резултат на тези сигнали е засилен мониторингът върху средствата за масово осведомяване относно организирането и провеждането на хазартни игри и тяхното рекламиране. Служителите от отдела работят в сътрудничество с НАП - осъществяват данъчно-осигурителен контрол и контрол върху Закона за хазарта, което през 2011 г. е нормативно осигурено - подписана е Инструкция за осъществяване на взаимодействието между НАП и ДКХ. В заключение може да се каже, че, въпреки че се е увеличил обемът на извършваната работа, тя не е пострадала, а напротив - станала е по-прецизна и ефективна.

В общата администрация през последните 4 години е реализирано преизпълнение на приходите на Комисията, както и икономии на разходите. Това е постигнато чрез намаление на разходите за извършване на проверки и проучвания, което от своя страна свидетелства за повишаване на ефективността и ефикасността на работата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване работата на държавната комисия по хазарта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.