Изследване работата на държавната комисия по хазарта


Категория на документа: ДругиВ отдел "Административно-правно, информационно обслужване и сигурност на информацията" главната цел - повишаване на ефективността на дейността в звената на отдела - е постигната до голяма степен. Оптимизирано е взаимодействието между юрисконсултите и контролните органи на ДКХ. В резултат на извършен одит от Министерството на финансите и изготвено негово предложение е извършена промяна в реда на водена на регистъра "Административнонаказателни производства" - в самостоятелен регистър са обособени констативните протоколи от извършените проверки и съставените актове за нарушения, което води до повишаване на отчетността на изготвяните протоколи.

През 2011 г. е приключена работата по Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта, Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта. Основната цел на въведените промени е постигане на яснота и прозрачност относно дейността на Комисията и вземането на решения. Прецезиран е размерът на някои такси, както и срокът за заплащането им. Също така е постигнато облекчаване на бизнеса чрез намаляване на броя на изискваните документи, както и прецизирането на вида им за получаване на разрешения.

Най-важната реформа в ДКХ е свързана с проекта на нов Закон за хазарта, изготвен през 2010 г. Той предвижда систематизирани норми за цялостно и всеобхватно регламентиране на реда и начина за организиране на хазартните игри, както и на държавния надзор върху тези дейности. През 2011 г. преоктозаконът е съгласуван с министерствата и заинтересованите ведомства, изпратен е на Европейската комисия, след което са взети предвид анализите и становищата и на 13.10.2011 е внесен в Народното събрание. Промените в Закона за хазарта въвеждат нови изисквания и правомощия на ДКХ, вследствие на което се изготвя нов Устройствен правилник на Комисията. Има промени в общата и специализираната администрация, увеличава се броят на щатите бройки. Отпада възможността да се търси административно-наказателна отговорност от физически лица за организиране на хазартна дейност без разрешение от ДКХ..

В края на 2011 г. са приети Общи задължителни игрални условия и правила за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати и Нови образци на искания с приложения към тях за даване на разрешения за хазартни дейности, както и "Методика за реда и начина за извършване на проверки и проучвания на подадени писмени искания с приложения към тях по Закона за хазарта". През 2012 г. са актуализирани вътрешните правила, свързани с осъществявания контрол от Комисията. Разработени са нови образци на протоколите от проверките.

През 2011 г. ДКХ предприема мерки за устойчиво развитие като изготвя проектно предложение на тема "Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление", финансирано от ОПАК, съфинансирано от ЕСФ, което е одобрено в края на 2011 г. През 2012 г. вече е сключен договор и се очаква безвъзмездна финансова помощ. Очакваните резултати са: разработена единна информационна система за ДКХ, включително стандарти и модули за интеграция с външни системи за подаване по електронен път на документи, осъществяване на електронни услуги, поддържане на регистри. С въвеждането на принципите на електронното управление трябва да се осигури ефективност, надеждност, прозрачност на работата на ДКХ.

За да подобрят нивото на работата си и да повишат професионалната си квалификация, всички служители са преминали през множество курсове: електронно управление, управление на проекти, за работа в базите данни, свързани с правото на ЕС, курс по английски език и др. Дали те наистина са имали ефект може да се проследи едва в следващите години.
За изпълнение на основните цели на Стратегията работещите в ДКХ проучват чуждестранни закони и опит относно надзора и регулирането на хазартните дейности, за да извлекат най-доброто от тях. Всяка година служители участват на конференции по темата в Лондон, Брюксел, Малта, САЩ, както и на Европейския форум на регулаторните органи от сферата на хазарта(GREF). На тези срещи са обсъждани проект на доклад относно сътрудничеството между регулаторните органи на страните членки в областта на хазарта, Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар. Сътрудничеството е от особено голямо значение за Комисията и затова се правят множество работни посещения с цел да се търсят добри практики в тази област.

VIII. Изводи и препоръки

Държавната комисия по хазарта има ясно регламентирани задължения и правомощия. Законът за хазарта рамкира нейните права - от създаване, финансиране, дейност, компетенции и изпълнение на решения. Комисията е необходим орган за развитието дейността на хазарта у нас. Тя е главният регулативен и контролен орган по хазартните събития в страната.

Напоследък все по-често се говори за развитието на електронното правителство у нас. В този смисъл като препоръка може да се предложи развитието на елекронните технологии в самото извършване на дейностите и контрола на Комисията по хазарта. По този начин и гражданите ще имат много по-широк достъп до Комисията, като така дейността ѝ ще се популяризира. Гражданите ще могат лесно да алармират за незаконосъобразни хазартни действия. Чрез развитието на електронните технологии, телекомуникациите, ИТ в адмистрацията на Комисията ще се улесни максимално работата по контрола и развитието на хазарта у нас.

Трябва да се вземе предвид, обаче, че хазартът в страната ни не е толкова разпространен и развит. България не е Лас Вегас, съответно хазартът като дейност не е толкова важен или ефективен източник на приходи. В този контекст, поради не толкова силното развитие на хазарта, контролът и законосъобразността по тази дейност не би трябвало да бъдат затруднени.

Приложение N1:

Отдел "Методология и разрешения"

2009
2010
2011
2012
Заседания
43
21
14
18
Подадени искания за хазартни дейности
2759
2601
2353
2663
Общо решения
2828
2557
2353
2705
Разрешение за нови обекти
184
136
137
132
Продължаване на срока на разрешенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Изследване работата на държавната комисия по хазарта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.