Качество на живот – Варна 2008


Категория на документа: Други


Икономически Университет - Варна
Финансово-счетоводен факултет

Курсова работа
По икономическа социология
На тема "Качество на живот - Варна 2008"
Част ІІ

Изготвил:
Проверил:

Гл.ас. Диян Димитров


април 2008
гр.Варна

Количествен анализ

На въпроса "Колко човека във вашето домакинство получиха доходи през последния месец ?" обобщеният отговор е приблизително двама .Това показва, че членовете на повечето домакинства са работещи или са намерили начини да получават доходи.

На въпроса " От какво през последния месец влязоха пари във вашето домакинство?" най-голям дял в груповата статистика заема отговорът "работни заплати", което е 55 % от отговорите на всички анкетирани. 21 % са от пенсии, 7 % от други доходи, 5 % от помощи и заеми от близки, по 4 % от хонорари, 2 % от социални помощи, стипендии и пари от близки в чужбина и по 1 % за наеми и продажби от собствена продукция. Никой от анкетираните не е отговорил с "помощи за безработни". Всички тези данни и цифри показват, че безработицата във Варна е ниска, хората имат работа и дори си докарват допълнителни доходи от хонорари, наеми и други
Изследването показва, че по-голямата част от анкетираните са работещи, по-малка част пенсионери.

На третия въпрос "Какъв беше общият доход на домакинството Ви за този месец?" най-много отговори са получени за доходи над 1000 лв.- 35%.
За доходи от 401 - 600лв., 801 - 1000лв., 601 - 800лв. Са отговорили по 16 % от всички анкетирани. 12 % са в диапазона от 301-400лв. 5 % - от 201 - 300лв. Няма такива, които получават доходи под 200 лв. От статистиката на този въпрос може да си направим извода, че повечето от хората получават средно високи доходи.

На четвъртия въпрос се отговаря след като запознаем анкетираните с Шоукарта 3. Той е следният: "Кое от следните твърдения най-добре представлява положението на Вашето домакинство в последните няколко месеца?". По 12 % са отговорили с "Успяваме да спестим по колкото можем", "Налага се да харчим от спестяванията си, за да се справяме с ежедневието" и "Налага се да вземаме заеми, за да справяме с ежедневието'. 25 % са отговорили, че успяват да спестяват Най-голям дял са отговорили, че парите не им стигат точно, колкото да свържат двата края в ежедневието- 39 %. Този висок процент, който е приблизително половината показва че хората не се доволни от доходите, които получават. Като цяло парите не достигат за нормално ежедневие, а да не говорим за спестявания.

На следващия въпрос "Каква е сумата, която постоянно не достига, за да вържете домашния бюджет?" 25 % са отговорили, че не достигат над 501 лв., 20 % -201-300 лв., по 15 % са отговорили, че тя е в диапазона от 101-200 лв. и 401-500 лв. Само на 5 % не им достигат до 50 лв. Тук можем да кажем, че на по-голяма част от хората не им достига горе долу една средна работна заплата, за да върже домашния бюджет

Разликата в отговорите на шести въпрос "Имате ли в домакинството заем от банка или друга кредитна институция?" и изключително минимална- само 2 %. 49 % са отговори "да", а 51 %- "не". Може да се каже,че в днешно време почти няма семейство или домакинство, което да не теглило заем.

И на седми въпрос от блока "Битът на варненци"- "Имат ли членове на семейството спестявания в банка или друга кредитна институция?" 40 % са отговорили "да", а останали 60 %- "не".Тук причината за разликата от 20 % можем да намерим в груповата статистика на въпрос четвърти, а именно че голяма част от хората едвам свързват ежедневието и не остава за спестявания.

Сравнителен анализ

На въпросът "Колко човека във Вашето домакинство получиха доходи през последния месец?" всички анкетирани от екип 12 посочват 1 човек. В груповата статистика обобщеният отговор е 2. Според нас, това се дължи на факта, че трима от анкетираните са млади майки, а четвъртият студент и нямат възможност да работят в момента.

На следващият въпрос: "От какво през този месец влязоха пари във Вашето домакинство?" трима от анкетираните отговарят, че основните пари идват от работни заплати, едната жена отбеляза и "Хонорари", а другата-"Други доходи". Четвъртият избра отговорът "Други доходи" и "Стипендии". Най-големият дял на работните заплати в груповата статистика съвпада с отговорите на анкетираните от нас, което е признък, че като цяло има добра трудова заетост.

На третия въпрос:"Какъв беше общият доход на домакинството Ви за този последен месец?" двама от анкетираните отговориха между 301-400 лева, един 801-1000 лева и един 401-600 лева.Според груповата статистика, анкетираните от нас попадат в семействата с малко над средното равнище, тъй като най-популярният отговор е "Над 1000лв". От това следва, че анкетираните от нас има сравнително по-ниски доходи от съгражданите си.
Този факт може би се дължи на това, че домакинтвата, които интервюира екип 12 имаше само по един работещ, а всички останали са безработни или жени в майчинство.

Четвъртият въпрос е "Кое от тези твърдения представя най-добре финансовото положение на домакинството в последните няколко месеца?" След като се запознаха с вариантите от Шоукарта 6, анкетираните избраха следните отговори: двама избраха "Успяваме да спестим по малко", един избра "Налага се да харчим от спестяванията си, за да се справим" и един отговори : "Успяваме да спестим по колкото сме решели." Последният отговор вероятно се дължеше на факта, че става въпрос за едночленно домакинство. Отговорите са очаквани, отчитайки стандарта на живот във Варна и сумите, които едно средностатистическо домакинство получава като месечен доход в града.

Петият въпрос се касае само за хора дали отговор "Налага се да харчим от спестяванията си, за да се справим" и жената,която даде този отговор, избра за сума, която постоянно не достига интервала "301-400 лв." Този отговор са избрали само 5% от всички анкетирани,а най-голям е процентът в диапазона "Над 500 лв." - 25%. Точно това е сумата, която не и достига за да достигне равнище на доходите около 1000 лева, което е най-популярният отговор на въпрос номер три.

Шестият въпрос е " Имате ли в домакинството заем от банка или друга кредитна институция?" Двама от анкетираните отговориха положително, а другите двама отрицателно. Това съвпада с груповата статистика, където процентите в отговорите се уравновесяват. Въпреки всичко, почти няма семейство, което да не е теглило заем от банка или да си е купувало някаква стока на изплащане. Голям е броят на хората, които разчитат на заемите за да издържат домакинството си. Освен това, много от кредитите вероятно са за закупуване на жилище, т.к. цените на имоти във Варна са прекалено високи.

Седмият въпрос е :"Имат ли членовете на семейството спестявания в банка или друга кредитна институция?". Трите жени отговарят :"Не", а студентът избира отговорът "Да". Отново има съвпадение с груповата статистика, при която по големият процент (60%) се пада на хората без спестявания. Голяма част от анкетираните са студенти и това до голяма степен увеличава броят на детските влогове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Качество на живот – Варна 2008 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.