Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество?


Категория на документа: ДругиСтимулира се повече екипна работа в групи и екипи при осъществянене на различни теми и дейности. Учениците могат да сравняват различни варианти на лични бюджети. Добра практика е и разиграването на сюжетни игри за размяна на стоки. Препоръчва се и когато учениците изработват, предвидените в методиката изделия, да поставят цена за продажба. Важно е учениците да получават задачи за рисуване, подреждане и моделиране на различни видове стоки. Важен елемент от методиката е и организирането на разнообразни дейности за класифициране по зададени от учителя критерии. Учениците могат да се включват и в сюжетна игра за покупка на стоки. Важна препоръка е и организирането на участието на учениците и класа в набирането на финансови средства в името на благородна кауза.

2 клас

Във втори клас продължава активната работа по различни теми и дейности в екип. Предлагат се упражнения и игри за класифициране на различни видове услуги по зададени от учителя критерии. Важен приоритет е и сравняването на различни варианти на семейни бюджети. Това учениците правят в контекста на разграничаване на нужди и желания, тяхното ранжиране и приоритизиране. Учителят организира и разнообразни сюжетни, ролеви и сиимулативни игри, свързани със семейния бюджет, сектора на услугите, разбирането на отговорностите и приноса на всеки за семейния бюджет. Добра практика са и практическите дейност за откриване и отбелязване върху карта условни знаци на различни работни места. Препоръчва се учениците да участват в ролеви игри за разпознаване на професии, симулиране на трудова дейност и заплащане на труда.

3 клас

Предлагат се отново повече екипни дейности и дискусии за селището, в което е разположено училището (видовете зони, сгради, забежителности и др.). Препоръчва са учениците да проектират и изработват макети на различни видове сгради, свързани с предлагането на различни стоки и услуги и да ги разполагат в подходящите зони - производствени, административни, развлекателни и др.

Учениците се включват по-активно в събирането на данни и проучвания, правени по зададена от учителя тема. Добра идея е и изработването на вестник на класа. Поставя се начало на разглеждане, попълване и сравняване на различни видове разплащателни документи. Учениците са стимулирани да разказват за един типичен работен ден на човек с популярна професия, както и да моделират изделия, свързани с една позната или любима професия.

4 клас

В този клас се препоръчват повече дейности и игри за реклама, делово общуване и услуги в училище, както и изработването на реклама на продукт. Учениците се въвличат в организацията и провеждането на ролеви игри за различни видове производство и дейности, свързани с контрола и оценката на качеството на изделията. Разиграват се и игри за движението на парите, както и симулативни игри за избор. Учителят поставя задачи за проучване и класифициране на различни услуги, предоставяни от държавата. Той стимулира и предлагането, защитата на аргументацията и участието в симулативни игри за реализиране на бизнес идея. Важни са и организираните дейности и игри, свързани с различните професии на местната и държавна власт.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И МУЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

1 клас

Математика: пресмята цените на изработените изделия.
Роден край: разширява и прилага знанията си за растенията и животните.
Изобразително изкуство: рисува и оцветява и аранжира различни изделия.

Български език и литература: обогатява речниковия запас, подобрява комуникативно-речевите си умения като разкарва, играе и общува речево.
ЗИП Информационни технологии: въвежда текстова информация чрез клавиатурата. Разглежда подготвени от учителя материали и презентации, работи с детски софтуер, подходящо свързан с изучаваната тема.

2 клас

Околен свят: разпознава и описва различни професии.
Математика: изчислява суми от семейния бюджет
Български език и литература: обогатява речниковия си запас; подобрява изказа си и комуникативно-речевите умения.
Изобразително изкуство: оцветява и апликира.
Информационни технологии: комбинира графично изображение с кратък текст.

З клас

Математика - измерва обекти, изчислява суми, събира данни; работи с разгъвки.
Български език и литература: повишава речево - комуникативните си умения; дискутира; обогатява речника с нови термини и понятия; подобрява уменията си за създаване на свързана писмена реч.
Човекът и природата: развирява и прилага знания за районите на населеното място.
Изобразително изкуство: рисувa, скицира, изработва и оцветява изделия
и модели.
ЗИП Информационни технологии: разглежда интернет страници,
заредени от учителя и да се ориентира в тяхното съдържание (секции, връзки).

4 клас

Математика - измерва обекти, изчислява суми, събира данни; работи с разгъвки.
Български език и литература: повишава речево - комуникативните си умения; дискутира; обогатява речника с нови термини и понятия; подобрява уменията си за създаване на свързана писмена реч.
Човекът и природата: разширява и прилага знания за районите на населеното място.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как искаме да осъществим обучението по технология и предприемачество? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.