Kак се прави проект?


Категория на документа: Други


КАК СЕ ПРАВИ ПРОЕКТ?

За да направим проект трябва да отговорим на следните въпроси:

1. Каква идея искаме да осъществим?

2. Кои проблеми ще решим с проекта?

3. Какви цели си поставяме?

4. Към кого е насочен проекта (целева група)?

5. По какъв начин ще решим проблемите (подход, стратегия)?

6. Какви задачи трябва да изпълним и какви дейности ще извършим?

7. Кога започва и кога завършва проекта? График за изпълнение на отделните дейности.

8. Какви ресурси са ни обходими, за да реализираме успешно проекта?

9. С какъв работен екип ще реализираме проекта?

10. Какво трябва да направим, та постигнатите резултати да са устойчиви?

11. Как ще отчитаме напредването на проекта?

12. Как ще управляваме проекта?

ЩО Е ДОКЛАД?

Доклада е най-разпространената форма за научно обсъждане на даден проблем. Той е по-висша форма на творчеството от реферата, при който се излага само чуждо мнение. За разлика от реферата, при доклада се изисква след коректно излагане на чуждите схващания (най-малко 2, които се сравняват). Авторът трябва да даде и своето становище като го аргументира. Докладът е самостоятелна форма на работа. Изисква увод в темата (който се основава на значимостта на проблема или интереса на автора), изложение (включващо чуждите схващания, сравняването им, аргументация, мнението на автора) и заключение. Тъй като докладът е лично творчество се изискват прецизно споменаване на използваната литература или помагала. Това може да стане по 2 начина:
1. с отбелязването на автора и произведението под линията на съответната страница
2. в края на доклада

КАК СЕ РАЗРАБОТВА ПРОЕКТ?

Предпоставка за разработване на един добре планиран и целенасочен проект е извършването на изчерпателен анализ на съществуващата ситуация. Съществуват различни начини за анализиране на ситуацията. Предварителни проучвания, интервюта, разговори са много полезни за осъществяването на задълбочен анализ на ситуацията. Анализа на ситуацията като фаза от разработването на един проект минава през няколко спънки:

1. Анализ на проблемите.
Той има най-голямо значение за планирането, тъй като въз основа на него се формулират бъдещите дейности по проекта. Анализът на проблемите трябва да посочи причинно следствената връзка между негативните аспекти на съществуващата ситуация. Целта му е да установи истинските проблеми, които имат приоритетно значение.

2. Анализ на целите.
Следващата стъпка е определяне на целите на проекта. На практика това означава ясно да се представи желаната бъдеща ситуация и да преценим кои цели не могат да бъдат постигнати с конкретния проект.

3. Анализ на стратегиите.
Този етап обхваща следните стъпки - индентифициране на различни възможни стратегии, избор на стратегия на проекта

Най-общото изискване е един проект да съдържа следните раздели:

1. Описание на досегашната ситуация
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Kак се прави проект? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.