Как се търгува с изделия от митнически позиции: 4901 – книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листа


Категория на документа: Други
КАК СЕ ТЪРГУВА С ИЗДЕЛИЯ ОТ МИТНИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ: 4901 - КНИГИ,БРОШУРИ И ПОДОБНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ,ДОРИ НА ОТДЕЛНИ ЛИСТА

Изготвил: Росица Диамандиева, спец. МИО, Ф. № 9849
1. Основни потребителски характеристики на изделието - предназначение, основни потребители
Книгата е печатно произведение с научно или литературно съдържание, което е с броширани или подвързани листове. Книгата може да е с меки или твърди корици. Книгите се създават в печатници, а дистрибуцията им се нарича книгоразпространение. Но преди да отидат в печатниците биват измислени и написани от писател.1

Книгите са основно средство за разпространение на знание, разбира се това става възможно чрез осигуряването на приход от продажбата им.По своето предназначение те могат да бъдат развлекателни, информационни, образователни, пропаганда,а потребителският кръг е неограничен,като потребителите се подразделят на групи по интереси,в зависимост от вида книги,които предпочитат - художествена литература,научна литература и др.
2. Обем на производството в страната и възможности за износ 2

Издаването на книги в България започва да се развива веднага след политическите събития в началото на 1990 г. Това е първият сектор от областта на културата,които бил приватизиран постепенно.Пазара се развива сравнително бързо поради постоянно навлизащите нови издателски къщи(2,326 такива по информация на Националната библиотека"Св.св Кирил и Методи"),бързата възвръщаемост на инвестициите и "глада за литература".

Днес повече от 85 % от издадените книги са продукт на частни издатели :

Делът на производството на печатни произведения в БВП за 2005 г. е 0,630,което е най - високата стойност в сравнение с другите производства,чиито продукти са обекти на авторско право.

Данните за публикуваните книги за периода 1989 - 2005,показват рязък спад в производството,особено за преиода 1993 - 1997 година:

Този спад продължава и до днес,като по данни на НСИ За първите девет месеца на 2010 г. са издадени 4 126 книги с тираж 2 709 хил. :

Заглавия - брой
Тираж - хиляди
общо
4614
3220
Нови заглавия и нови издания
4146
2811
Предпечатни издания
468
409


С уникалния 10-значен идентификационен код ISBN (Международен стандартен книжен номер) за периода януари - септември 2010 г. са регистрирани 3 994 книги и 504 брошури, или 97.5% от всички издания, което улеснява ползването им в чужбина.

Разпределението на книгите и брошурите според признака "Предназначение на литературата" (класификационна група за разпределение на книгите) е основна характеристика на изданията.

През периода януари - септември 2010 г. с най-голям относителен дял са заглавията в разделите: художествена литература за възрастни (28.2%), учебна литература (19.2%) и научна литература (18.0%).

Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни през първите девет месеца на 2010 г. е 21.0%, на учебната литература - 23.4%, на научната литература - 9.3% от цялата издадена продукция. Популярната литература включва 763 заглавия с тираж 515 хил., което представлява 16.5% от всички издания и 16.0% от общия тираж.

Броят на издадените заглавия с детско-юношеска тематика през първите девет месеца на 2010 г. е 327 с тираж 513 хиляди. От тях детската художествена литература включва 223 заглавия с тираж 343 хил. екземпляра, или 4.8% от цялата издадена продукция и 10.7% от общия тираж.

За периода януари - септември 2010 г. заглавията на оригиналната литература са 77.3%(3 567 заглавия) от общо издадените книги и брошури. Относителният дял на тиража им е 63.3% от общия тираж.

Относителният дял на преводните издания през първите девет месеца на 2010 г. е 22.7% (1 047 бр.) от издадените книги и брошури, а тиражът им е 36.7% (1 183 хил.) от общия тираж.

Износът на книги се равнява на на около 5.45 до 6.84 млн. за периода от 2003 до 2005 година,докато вносът расте стабилно и само за 2005 година нараства с 68%. Негативният търговски баланс се равнява на 21.27 милона за 2005.

Като цяло,износът на стоките под номер 49 показва значителен ръст:3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Как се търгува с изделия от митнически позиции: 4901 – книги, брошури и подобни печатни издания, дори на отделни листа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.