Капиталова адекватност


Категория на документа: Други


ТЕМА № 5
КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ. БАЗЕЛСКИ КОМИТЕТ ЗА БАНКОВ НАДЗОР - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА. МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ.

5,1Кратък преглед за установяване на капиталова адекватност на банките.
Наредба № 8/14.12.2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции

Показатели за установяване накапиталовата адекватност на банките:
1) Обща капиталова адекватност;
2) Адекватност на капитала от първи ред /първичния капитал/;
`Изчисляването на регламентираните показатели за капиталова адекватност изисква определянето преди това на следните величини:
1) Размер на капиталовата база;
2) Размер на първичния капитал /капитала от първи ред/;
3) Размер на допълнителния капитал /капитал от втори ред/;
3) Сума на активите по балансова стойност;
4) Сума на задбалансовите позиции;
5) Рисково-притеглени активни и задбалансови позиции, в които рисковите експозиции се привеждаат към еднаква степен на риск.

Собственият капитал на банките представлява сбор между капитала от първи ред /първичен капитал/ и капитала от втори ред /допълнителен капитал/. В капиталовата база, която дава представа за реалния размер на собствения капитал, използван за определяне на капиталовата адекватност не се включват, съгласно изискванията на Закона за кредитните институции и чл.6 на Наредба № 8 на БНБ.

Капиталовата база на банките изразява размера на собствения им капитал, представляващ сбор от първичния и допълнителния капитал. Първичният капитал е основния неин компонент, от размера на който зависи заинтересоваността на акционерите да управляват ефективно банките.

Капиталът от първи ред /първичният капитал/ съдържа следните елементи:
1.Основният /внесен и регистриран/ капитал от обикновени акции;
2. Фонд "Резервен";
3. други резерви с общо предназначение, образувани от печалбата, след облагането й с данъци;
4. неразпределена печалба от минали години.

Капиталът от втори ред /допълнителен капитал/ се състои от следните елементи:
1. Резерви от преоценка на недвижими имоти, в които се помещава банката;
2. Привлечените средства от банките чрез безсрочни дългово-капиталови (хибридни) инструменти и други финансови инструменти, както и безсрочни привилегировани акции с натрупващ дивидент при условие, че тази инструменти отговарят на следните специфични изисквания:
* тези инструменти са платени изцяло;
* изплащането им не е ограничено със срок;
* банковото задължение по тези инструменти не е обезпечено под никаква форма от банката;
* първоначалният срок до падежа на подчинения срочен дълг е не по-къс от 5 години;
* договорът не може да предвижда възможност за предсрочна изискуемост на инструментите;
* изплащането им се извършва при фалит на банката след пълно удовлетворяване на всички останали кредитори;
* без писмено разрешение на БНБ вземанията по тези инструменти в рамките на главницата не могат да станат изискуеми;
* Когато то банката не е формирала печалбата или печалбата й е недостатъчна, тя има право да отлага изплащането на лихвен доход по тези инструменти.
Основни акценти при установяване на капиталовата адекватност на банките.
Рисково-притеглените експозиции се получават като сбор от сумата на рисковия компонент на балансовите активи, задбалансовите позиции и на финансовите инструменти, свързани с движението на дериватни инструменти, валутни курсове, лихви, индекси и други котировки.
Относителният дял на собствения капитал в рисковите активи и рисковите задбалансови позиции трябва да бъде най-малко 8% и съответно 12 %.
Този показател дава най-обобщена и в същото време най-пълна представа за достатъчността на собствения капитал на банките. Доколкото степента на достатъчността на капитала трябва да показва какви загуби може да поеме банката без да засегне интересите на депозиторите, при отнасянето на капиталовата база към рисковите балансови експозиции, по които могат да възникнат загуби се получава най-надеждният показател за капиталовата адекватност. В баланса на банките загубите се отразяват върху величината на активите (намаляват се), поради което логично е степента на достатъчност на собствения капитал да се обвързва с тези активи.
Вторият по значение показател е адекватността на първичния капитал, установяван като отношение между първичния капитал и общия им рисков компонент. Централната банка регламентира размера му в рамките на не по-малко от 4% в ЕС и 6 % у нас, т. е. първичният капитал трябва да заема най-малко 4% в ЕС и 6 % в България в общия рисков компонент.
Определянето на дела на първичния капитал в рисковите активи е показател, който също дава добра представа за капиталовата адекватност на банките. Той показва каква е частта на капитала, който има най-малко изисквания към степента на ликвидност на активите, към които се насочва. Наред с него обаче би следвало да се установява и делът на допълнителния капитал в рисковите активи. Този капитал е основният източник за покриване на загубите на банките.
В допълнение на установените от Централната банка показатели при оценката на достатъчността на капитала е целесъобразно да се установява темпът на растеж на текущите доходи и на активите на банките. Ако тези показатели не растат, банките работят в условията на повишен риск, който изисква и по-голяма потребност от собствен капитал.
Коефициентът, изразяващ отношението между текущите експлоатационни разходи и текущите доходи в съчетание с посочените показатели дава представа за крайните резултати от дейността на банките и в това число за установяване на проблемите им. Размерът на собствения капитал сам по себе си не може да служи като индикатор за фалит на банка. За да бъде жизнеспособна и за да се развива дейността и, загубите от заемните, инвестиционните и други дейности трябва да се покриват от печалбата. Ако тя е недостатъчна, възникват проблеми, водещи при възможност да се предотвратят до фалити.

5.2. Обща характеристика

Базелският комитет за банков надзор установява международните стандарти за регулиране на банковата дейност, в това число на капиталовата адекватност.
Базелският комитет е основан в края на 1974 година от управителите на Централните банки на G 10 - групата на 10-те най-развити индустриални държави, като Комитет за банковите регулации и надзорни практики. Създаването му е последица от редица сериозни кризи на международните банкови и валутни пазари през 60 -е и 70-те година на 20 век.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Капиталова адекватност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.