Казуси, свързани с нарушаване на професионалната етика


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
ЦЕНТЪР "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"

КУРСОВА РАБОТА

По Професионална етика в счетоводството

На тема:
Казуси, свързани с нарушаване на професионалната етика

Изготвил: Проверил:
спец."Счетоводство и контрол"-СНУ

Варна
2014

ПЪРВИ КАЗУС:

Вие сте одитор на добре работеща фармацевтична компания. Научавате, че българските власти откриват опасна за здравето забранена субстанция в основен медицински продукт на компанията и същият продукт е забранен за продажба и разпространение в ЕС, както и в други държави прилагащи съответните международни конвенции. Ръководството на предприятието-клиент е направило проучване и е установило, че в голяма африканска страна законодателството не забранява използването на тази субстанция. Сключили са дългосрочен договор за доставка с предприятие от тази африканска страна. От тяхното изпълнение зависи запазването нивото на производството, продажбите, работните места и оцеляването на предприятието клиент.

Съществува ли етична дилема пред одитора като професионален счетоводител?

Ако "да" как следва тя да бъде разрешена?

1. В случая аз съм професионален счетоводител и като такъв съм задължена да спазвам Етичния кодекс на професионалните счетоводители съгласно чл. 7 от Закона за независим финансов одит.

2. В конкретния казус не е уточнено как точно упражнявам своята професия - самостоятелно или чрез участие в специализирано одиторско предприятие.

3. Осъществявам ангажимент за одит на финансови отчети

4. В казуса не е уточнено дали съответната компания е публично предприятие или не.

5. В конкретния казус съществува етичен проблем, който произтича от това дали да се спази фундаменталният принцип за конфиденциалността, регламентиран в раздел 140 от Етичния кодекс на професионалните счетоводители или да се наруши този принцип в името на общественото добруване и благосъстояние, като се предпази живота и здравето на много хора, които биха могли да употребят съответното лекарство.

6. Възможно е одиторът да избере между 2 алтернативи - да запази мълчание относно производството и разпространението на опасната за здравето субстанция (тъй като този продукт не е забранен за разпространение в съответната африканска държава) или да информира съответните власти за това (воден от личните си разбирания за морален дълг).

7. В случай че одиторът предпочете да запази мълчание, то тогава:

> нивото на продажбите ще се запази;

> предприятието като цяло ще продължи да функционира;

> ще се запазят работните места съответните работници и служители в компанията;

> съответният одитор ще продължи да одитира предприятието-клиент.

Тук обаче следва да се има в предвид, че е възможно в бъдеще ако съответната африканска страна направи свое проучване за съответния продукт и открие опасната за здравето субстанция да заведе съдебни искове срещу предприятието-клиент, което може да се окаже пагубно за фармацевтичната компания.

8. В случай, че одиторът реши да направи обществено достояние информацията за производството и разпространението на съответния продукт, то тогава би могло да се запази живота и здравето на много хора, както и да се предпази фармацевтичната компания от евентуални съдебни искове срещу нея в бъдеще. Разкривайки конфиденциалността на информацията, обаче биха могли да пострадат:

> самият одитор - тъй като най-вероятно това предприятие няма да желае да бъде повече негов клиент, а и може да заведе съдебен иск срещу одитора за нарушаване на конфиденциалността;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Казуси, свързани с нарушаване на професионалната етика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.