Киселинно-основен (неутрализационен) обемен анализ (протолиметрия)


Категория на документа: Други
ПРОТОКОЛ №6

на тема:
Киселинно-основен (неутрализационен) обемен анализ (протолиметрия)
II Алкалиметрия

Изготвил: Проверил:
Радина Иванова, гл. ас. д-р В. Живкова
спец. Стокознание, гр. 44
фак. № 106
Варна
2012

Киселинно-основният обемен анализ (протолиметрията) е вид титриметрия - обемен анализ, основаващ се на протичане на йонно-обменни реакции. Основава се на взаимодействието между киселини и основи, което се нарича неутрализация. Тези киселини и основи са известни под общото наименование протолити. Протолиметрията бива 2 вида:
* ацидиметрия - когато титранът (стандартният разтвор) е киселина, най-често се използват силни киселини (HCL-солна киселина, H2SO4-сярна киселина, HNO3-азотна киселина)
* алкалиметрия - когато титранът (стандартният разтвор) е основа (NaOH)
Едно от условията за извършване на титриметричен анализ е наличието на стандартен разтвор - разтвор с точно определена концентрация, която се представя с 4 значещи цифри (всички цифри в числото без нулите в началото). Има два начина за приготвяне на стандартни разтвори:
- директен - от стандартни вещества, които отговарят на условията за стандартни вещества: имат точно определен стехиометричен състав, съдържат по-малко от 0,1% примеси, устойчиви са спрямо влиянието на околната среда и не променят химичния си състав при разтваряне
- индиректен - от вещества, не отговарящи на условията за стандартни вещества (напр. HCl-солна киселина, ), включва два етапа:
1. приготвяне на разтвор с приблизителна концентрация
2. стандартизиране - определяне на точната концентрация на разтвора чрез титроустановител
Стандартен разтвор на натриева основа NaOH се приготвя индиректно, защото тя не отговаря на изискванията за стандартни вещества. Твърдата натриева основа е хигроскопично вещество (поглъща влага), поглъща и СО2, в резултат на което променя химичния си състав. Това важи за твърдото вещество и за разтворите на натриевата основа. Стандартен разтвор на NaOH се приготвя индиректно и включва етапите:
1. Приготвяне на разтвор с приблизителна концентрация, който престоява няколко дни
2. Определя се точната му концентрация чрез титроустановител (стандартизиране)
Обикновено като титроустановител се използва оксалова киселина или солна киселина.

Изчисляване масата на NaOH:
CMNaOH=0,1 mol/l
MNaOH=40 g/mol
Vp-p=1000 ml; 500 ml; 300 ml
mNaOH=?
CM=n/V=m/V.M.10-3 =>
За 1000 ml:
m=CM.V.M.10-3=0,1.1000.40.10-3=4 g NaOH
За 500 ml:
m=CM.V.M.10-3=0,1.500.40.10-3=2 g NaOH
За 300 ml:
m=CM.V.M.10-3=0,1.300.40.10-3=1,2 g NaOH
Извеждане на аналитичната функция за изчисляване на моларната концентрация на натриевата основа, етапи:
- Съставяме аналитичната реакция
HCl + NaOH = NaCl + H2O
- Съставяме молното отношение между реагиращите вещества на базата на стехиометричните коефициенти
nHCl/nNaOH=1/1 => nHCl=nNaOH
- Изразяване на моловете на всяко вещество - и двете вещества ползваме като течности
n=CM.V за течности
nHCl= CMHCl.VHCl
nNaOH= CMNaOH.VNaOH в ЕП
- Заместваме в молното отношение
CMHCl.VHCl=CMNaOH.VNaOH в ЕПСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Киселинно-основен (неутрализационен) обемен анализ (протолиметрия) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.