Класически теории – възгледите на Хърбърт Спенсър


Категория на документа: ДругиТЕМА 3

Класически теории - възгледите на Хърбърт Спенсър

Роден 1820 в Дарби, Англия. Наученото от него оказва огромно влияние върху развитието на социологията. Той е роден в заможно семейство, обаче е много буен и много палав, и на 15 години напуска семейството си.

1. Що е общество ?

- обществото е агрегат от човешки индивиди, но не всеки агрегат от индивиди е общество, само агрегати, в които индивидите са в трайни отношения се превръщат в общество, което е нещо повече от съставящите го индивиди. Простото събиране на индивидите в група не образува общество.
- Спенсър прави аналогия между живите организми и социалния организъм. Те си приличат по това, че за разлика от неорганичната природа:

*притежават свойството растеж, което е техен отличителен белег.

*при тях се развиват процеси на структурна и функционална диференциация. Структурно-функционалната диференциация е свързана с засилване на взаимната зависимост между елементите, органите, и техните функции.

*качествени разлики между биологичните и социални организми
- частите на биологичният организъм образуват едно конкретно цяло, докато обществото е образувано от "дискретни образувания", които повече или по-малко са разпръснати на определена територия. За разлика от биологичния организъм, чийто части не могат да съществуват самостоятелно човек или социална група могат да просъществуват самостоятелно продължително време извън обществото. Взаимодействията в биологичния организъм се основават на физически влияния.
- при биологичния организъм съзнанието се намира в определен орган - мозъка, а социалния оргазъм всички "обществени единици" имат по отделно способността да чувстват, мислят, страдат и т.н.
- при биологичния организъм съставените"единици" съществуват за благото на конкретното биологично цяло. А "обществото съществува за благото на своите членове, а не членовете за благото на обществото"
2. Каква е структурата на обществото?

- структура на примитивното общество - то има елементарна структура с ясно изразени отношения на господство и подчинение. Има само две класи - господстваща (отбранителна) и подчинена (произвеждаща). По късно в рамките на примитивните общества се обосновава и трета подсистема занимаваща се с управление, следователно тези общества имат три подсистеми - правителствена, отбранителна и произвеждаща.

- развити общества - при тях управлението и отбраната образуват една подсистема за управление. Втората подсистема е за производството и се появява нова подсистема. Третата е за разпределение на благата.

Главните под системи на обществото преминават последователно през различни етапи на вътрешна диференциация. Например в произвеждащата система на различните еволюционни стадии на обществото постепенно се отдиференцират отделни производствени отрасли. Между трите основни подсистеми има тясно взаимодействие и взаимно влияние.
3. Как се осъществява равновесието от една страна и развитието на обществото от друга страна?

Спенсър разграничава два вида равновесия - външно и вътрешно.

- външно - е равновесието на социалния организъм с околна социална среда. Има два вида :

*когато липсват изменения в околната среда. Социалният организъм актуализира изработените механизми на взаимодействие с околната среда.

*когато настъпят сериозни изменения в околната среда се изработват нови механизми за адаптация.

- вътрешно - се основава на динамичното взаимодействие между основните социални потребности и социални дейности, чрез които тези потребности се задоволяват. Липсата на възможност за задоволяване на някоя основна социална потребност стимулира развитието на дейности, чрез които тази потребност може да бъде задоволена.

Колкото по-сложно структурно и функционално е диференцирано обществото, толкова повече фактори за постигането на равновесие действат. Социалната интеграция е по-широка и по-дълбока.

Спенсър е привърженик на либерализма той приема отделните човешки индивиди за основни първични единици на социалния организъм. Силен момент в развитието на Спенсър, е че той се стреми да изгради универсален модел на обществото. За него всеки конкретен социален организъм се намира в постоянно развитие, постоянна еволюция. Различните стадии на еволюция са свързани с различна структура.
4. Основни видове общества.
*прости общества - групи от хора обединени в елементарна организация, примитивна йерархия почти без никакво разделение на труда с еднакъв прост начин на живот. Някой от този тип общества изобщо нямат вожд а други имат временни и случайно избрани вождове. Едни водят чергарски (номадски) , други полууседнал, а трети уседнал начин на живот. В тези общества няма институционална диференциация липсва и семейство страхът е основен регулатор на отношенията между хората. Основните различия между тези общества се определят от различните природо-климатични условия в които те съществуват .
*сложни общества - основни характеристики:

-начин на вътрешна регулация

-начин на живот

-основни дейностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класически теории – възгледите на Хърбърт Спенсър 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.