Класици на социологията - лекции


Категория на документа: Други


Проблемът за историческото начало на Социологията. Огюст Конт и появата на Социологията като позитивна наука
Огюст Конт /1798-1857г./ кръстник на Социологията, той я формира като самостоятелна наука. Дюркем прави соц общоприета и достъпна в практиката. Соц се утвърждава в условия на напрежение сред останалите вече съществуващи науки.
* Бивш Френски режим по време на революцията:
a. Благородници
b. Духовенство
c. Зараждащата се Буржоазия, тя се бори за по-справедлив порядък, следователно Декларация за правата на човека и гражданина.
* За равни права, Алексис дьо Токвил го нарича равенство на условията. 18в се заражда борбата за човешките права и развитието и в различните държави.
* Свобода - Равенство - Братство - идеите на Фр. Революция
* Политическите права не са равни за всички, бедните които не плащат данък не гласуват, до 1944г жените не гласуват и небива да бъдат избирани
* Политическа власт като суверените на народа. Кои са народ? Жените прислугата бедните не са хора. Революцията става политическа война за власт.
Промени във Франция
1 Отслабване на цензурата/монопола на политическите корпорации в областта на културата , изкуство, образование, следователно следва разцвет в тези области, на културни блага, полезност на културата. Въпрос на соц дейност на културата и рентабилност
2 Отнемане на доминиращата позиция на академиите, отнемане на тяхната власт. Създава се 1795г Фр. Институт, според Кондорсе той е алтернатива на академиите. Кондорсе ги разделя на:
-математика, физика, химия
-литература и изкуства
-политически и морални науки, да служат на реформиращото се общество.
Засилва се ролята на учените, анализа на обществените процеси и се изграждат институти които позволяват различна културна дейност.
Създава се Фр. Национална Библиотека 1793г
Първите музеи: Лувърът, Природо-научния. Конфискуват се колекциите на краля и църквата и се дава достъп в музеите на всички.
Образованите в края на 18в: Създават се Висши училища, които са били алтернатива на съществуващите.
Създава се Политехника 1794г, която подготвя инжинери за гражданската и военната институция.
Минно училище 1783г.
Висше Нормално Училище 1794г. по идея на Наполеон за подготовка на преподаватели за училища и университети. Достъпен за всички соц слоеве. Най-престижния Университет - възпроизвежда соц неравенство между ученици, високо ниво на студентите, като след завършване им се осигурява работа. Високи критерии.
Държавата налага контрол на изследователската дейност след революцията. Единна образователна програма и критерии. Започва изграждането на такива институции, които са в услуга на държавата.
1. Реструктуриране на интелектуалния живот в полза на науките и на учените. Създаване на специални институции /образователни и научни/ и заемане на доминиращи позиции от учените в държавата и в тези образователни институции. Наполеон подкрепял развитието на образованието и науката.
2. Окончателната секуларизация /упадък залез на религията/ на интелектуалния живот в Франция.
Църквата не играе роля в образованието и научната дейност. Ролята и изчезва. Противопоставянето между църква и държана изчезва.
Конт развива своята дейност винаги срещу институциите, но работи за тяхното развитие. Той е в основата на реформите на научното общество. "Позитивната философия" - философия на науката или теория на научното знание, разбрана като продукт на обществото в хода на неговото развитие. Позитивно се противопоставя на конюктурното на имагинерното на това, което не е продукт на наблюдението и на опита и на анализа, на фактите според методите на разсъждение, които са довели до успех в природните науки. Позитивно е всичко което е основано и резултат на опита. За него позитивното е различно на химеричното, полезното на безполезното и безгрижното, сигурното на несигурното, прецизното на неопределеното. Позитивно = относителното, което заменя абсолютното. Конт казва "Всичко е относително". Конт създава Епистемология на науката = теория на знанието= как да правим наука = знание за знанието, теория за всеки тип знание = теория на научното знание.
Конт разглежда съществуващите науки и ги подрежда според тяхната сложност. Тяхната сложност според последователността им в появата в обществото. Според Конт математиката е най-лесната наука - астрономия - физика- химия- - биология- социология / е най-сложната/.
Конт създава диференциране на научното знание. Критикува математиката, защото взима елементи от други науки. Тя неможе да е източник на наука. Конт: Прогрес и Ред
1. Социална статика - Ред, Любов, Прогрес - тя е наука за хармоничната соц кохезия /за хармоничната свързаност между отделните части на обществото/. Соц статика се основава на 3 основни стълба:
-собствеността- основна за соц кохезия, защото тя е форма на натрупване на блага необходими на човешките потребности и в този смисъл, собственика изисква действие на човека в природата. Капитално значение на труда. Налагане на универсалното разпределение на труда от държавата
-религията- създава хармоничното съществуване, следователно позитивна рeлигия, нова която скъсва с теологичното
Религия - Любов, за база е Редът, за цел Прогресът
-семейството- в него се изгражда всичко, за Конт то е връзка между мъж и жена чрез брак. Мъжа като силния пол, който превъзхожда във всичко. Жената е емоционалната половинка, възпитава деца, моралната част на семейството, тя има емоционално превъзходство над мъжа. Конт въвежда брака като институция.
2. Социална динамика - Прогрес - законите за развиване на обществата. Етапи:
- теологично - епоха в която светът се обяснява с магически и божествени сили. Основната форма на дейност е завоевателната.
-метафизично - епоха в която теологичните представи са заменени с абстрактни същности / закон, справедливост/ създаване на конституции, епохата на законодателите. Завоевателна и производствена дейност.
-познавателна епоха- период приз който не се търсят крайните първоизточници на явленията в света, а се разглеждат условията за възникване на феномените и връзките между тях и законите, които ги управляват. Преобладава научният интерес, изследователската дейност и опита.
Конт не смята, че прогреса е резултат на учените, за него развитието е продукт на човешкия дух, то е по-малко соц продукт, по-скоро естествен процес.
Подреждайки науките по сложност Конт обосновава биологията и соц , но този принцип е в противовес на философите, критичен към съществуващите науки. Доминиращите науки са: философия, история, психология, педагогика.
Емил Дюркем (1858-1917)
През 1830-1842г Конт създава "Курс по позитивна философия". Дюркем завършва 1879 Висшето училище в Франция, взема "Агрегация"по философия (степен на ВУ която позволява да бъдат преподаватели в престижни учебни заведения без явяване на конкурси). Творби:
1. "За разделението на обществения труд"1893г. Основни въпроси:
-Форми за социална солидарност
- Колективно съзнание
2. "Правила на соц метод" 1895г
3. Започва да издава 1896г списание "Соц годишник"
4. Излиза книгата му 1897г. "Самоубийството"
5. "Елементарни форми на Религиозния живот" 1912г.
Започва като преподавател 1887г. по педагогика и соц науки в Бордо. Първата му лекция била по соц солидарност. Работи за налагането на социологията в училищната програма - но не успява. Дюркем показва как философията от края на 19в да излезе от идейна криза. Соц спасява философията. Искал да включи соц в "Агрегация" и да положи агрегация по философия, държейки изпит по социология, така създава група специалисти, които да защитават соц като наука. Искал да въведе соц в училище. Първия решителен пробив на соц е във Франция чрез списанието което е за него публична трибуна за пропаганда и изграждане на концепцията на Дюркем. Списанието е един от инструментите, който легитимизира /институционализира социологията. Превръща соц в практикувана дисциплина. Основна дейност е изграждането на концепция, която обосновава спецификата на соц като научна дисциплина. Първи значим труд е "За разделението на Соц труд". Темата е връзката между индивид и общество, тя се превръща в основен интелектуален въпрос, чрез който се обосновава соц като самостоятелна наука.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класици на социологията - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.