Класици на социологията - лекции


Категория на документа: Други


-обяснение - установено на повтарящите се явления
Соц действие е поведение вътрешна нагласа ориентирана към действие
Социология е наука за соц действие като: смисъл и ориентация, ориентиран към другите в бъдещето (действието е смислово натоварено). Смисъл (субективно) с извършителя на действието. Соц не е нормативна наука. По какъв начин се променят представите за добро и зло, но не се налага.
За Вебер е важно разбирането и тълкуването на учението "Не е задължително да си Цезар, за да разбираш Цезар". Смисловия контекст на действието се изследва от социологията. Субективния смисъл за индивида определя действията. Изходната точка за Вебер е винаги отделния индивид. Колективни образования:
1 за да постигнем разбираема терминология е предпоставка за бъдещ анализ
2 като представи формирани в отделни индивиди спрямо които ориентираме собствените си представи. Институцията предпоставя лично индивидуално поведение. Публичното поведение и нашето са в зависимост от средата
3 Вебер се противопоставя на органическата соц , тя разглежда отделните индивиди чрез мястото и функцията на отделния елемент. Разглежда отделните елементи, но смисълът не е да разграничава функциите а да разберем поведението на участващите индивиди.
Основен инструмент за Вебер в Соц са :
1 типове понятия (идеални типове) понятия зрез които се съпоставят преизбират минали исторически събития
-бедни от към съдържание от историческо съдържание, те са носители на смислова адекватност, определен режим. Съществуват 3 вида идеален тип: на определена историческа действителност мисловно конструиране на глобална и специпична историческа реалност (частична действителност)
-елементи на историческа реалност, които се повтарят в много ситуации. Комбинирайки ги характеризираме и обясняваме на опредени институции ситуация
-рационални реконструкции на предполагаеми наблюдения - Какво би било поведението на индивида в реалните условия на пазара, въпрос за икономическите ситуации. Икономическата наука позволява да придадем историческа реалност на определен период. Чрез идеалните типове в соц се тълкуват причинителите на действията. Не винаги субективните действия са осъзнати от субекта. Съзнателното действие е идеален случай към който трябва да се стремим. Вебер винаги говори с думи като : възможност, шанс - никога действието не е напълно осъзнато.
А.Гидън подкрепя теорията на Вебер, той приема индивида като компетентен в това, което могат и знаят и осъзнават
1дискурсивна рефлективност - способността индивидите да изразяват писмено или устно това което правят
2практическо знание - е знание за това което се прави без наличието способност то да бъде казано но винаги индивида има знане и осъзнаване на това което прави
Съзнание = знание със и чрез мен самия
За Вебер соц действие е конкретизация или въздържане от действие. Печалбата - като мотивиращо соц действие. Ако не носи смисъл не е соц. Не всеки контакт между хора е социално действие. Действие по подражание не е соц действие и няма соц характер, защото не е действие което носи смисъл на самия индивид, не е осмислено поведение.
За Вебер соц отношение предполага няколко индивида , поведението им е ориентирано спрямо останалите, т.е. реципрочно ориентирано отношение между участващите. Има някаква повторяемост - обичаи, традиции, навици. За Вебер навика е дълъг процес по привикване към нещо. Факторите които изграждат отношенията са също:
1споразумението- Той е конвенционален - санкцията е колективно неодобрение
2правото - чрез него той свързва понятието легитимен ред. Правото е тогава когато санкцията е свързана с физическа принуда. Легитимния ред е от гледна точка на природата
За Вебер има 4 вида Легитимен ред:
-афективни и емоционални (емоция , чувства)
-религиозни - препращат към традиционното действие
-рационални по отношение на ценности
-рационални по отношение на цели
Борба - за Вебер обществата са изградени колкото от съгласие толкова и от борбите. Взаимното ориентиране в поведението на другите. 1 от участниците се стреми да наложи волята си над останалите независимо от тяхната съпротива
-конкуренция
-селекция
Изграждането на соц групи или групирания. Интеграцията става в общност и общество
-общността е връзката им е към групата и цялото, мотивацията е емоционална или традиционна
-обществото мотивацията е свързана с съображения които са водени от интерес. Соц групиране може да бъде отворено или затворено.
Предприятия - Асоциация и Институция
Асоциация - регламентиране на отношенията е съзнателно и доброволно прието от участниците
Институцията е регламентирано наложена с правилници, декрети на които на участниците се налагат.
Власт - подчинение. Власт - възможност за човек или група от хора да наложат своята собствена воля в ориентиране на дадено соц действие дори при съпротива на други участници в него. Властта създава условия за неравенство - възможност за налагане защото е двустранно, асиметрично. Властта като резултат на обстоятелствата - институционална и лична власт. За Вебер личната власт е - господаря - Господство е възможността да се срещне подчинение сред дадена група от хора за специфични или за всички заповеди. Отново Вебер говори за възможност подчиненият превръща заповедта в максима на своето поведение и изпълнява заради самата заповед без значение от мотивите. Подчинението се налага като естествено. Традиции на Вебер:
-властта представлява принуда - която предпоставя минимум консенсус между властващи и подвластни. Властта - приемането на волята не е задължително
-подчинението - приемането на волята е признанието на неговата сила и вола на които не се противопоставяме. Вебер приема само харизматичното господство, такива видове са :
-рационализация
-бюрокрация
Това е опит за преодоляване на противоречията. Успехът на Вебер е създаването на единни понятия за соц ситуации. За Вебер има значение величието на нацията.
Вилфредо Парето (1848-1923)
Съмишленик на Вебер и Дюркем
1период - Икономика
2период - Социология
4 произведения: -Курс по политическа икономия (1896-97)
-Социални системи (1902-03)
-Ръководство по политическа икономия 1906г.
-Трактат по обща социология (1915-1916)
Основна идея е да изгради икономиката като обективна наука - Рационална механика. Теорията за икономическото равновесие или икономическия оптимум - акцент върху относителността на състояние на икономическо равновесие в системата на свободната конкуренция. Икономически равно е относително състояние. Основната му идея е "Социологията като чиста наука". Трябва да бъде логикоекспериментална наука, т.е. да е освободена от философия и ценност на обвързаност и изградена по модела механиката. Ръководния принцип е експерименталната достоверност - достоверна без философски понятия и предубеденост. Основава се на експерименти и се проверява чрез експеримента. Логическата част е твърденията трябва да бъдат независими от субективните оценки и предпочитания. Идеалът е да получат количествени измерения. Соц е наука за човешките действия и поведения. Физическото съществуване и състояние на действие. За Парето е важно присъствието или отсъствието на цел и логическа връзка и използвани средства. Логическата връзка може да съществува като обективно като постигнати резултати и субективно в съзнанието на действащия. Действия които произтичат и немогат да бъдат емперически проверими:
1. Логически действия - максимални усилия и резултати
2. Нелогически - социологията изследва нелогическитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класици на социологията - лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.