Класификация на компютърните информационни системи в туризма (КИСТ)


Категория на документа: Други


26. Класификация на компютърните информационни системи в туризма, йерархия, класификация, основни функции, технологични особености: Компютърни информационни системи в туризма с рекламна цел; Резервационни компютърни информационни системи в туризма; Маркетингови, управленски, счетоводни и архивни системи.

Класификацията на КИСТ се извършва с цел изучаване и запознанство, както и с цел развитието им. Най-популярните критерии за класификация са йерархичност; териториален обхват; достъп, респективно защита; работа в реално време и функционалност - съдържание.

Според йерархичността си КИСТ се делят на структурни, регионални, национални и континентални или субконтинентални. Структурните са за конкретна структура - хотел, ресторант, агенция. Регионалните обхващат системи, които на регионално ниво интегрират автономни информационни източници или вече съществуващи структурни. На национално ниво се синтезират всички източници, които се отнасят до туризма, интегрират се регионалните и пожелателно част от структурните, когато имат въздействие в туристическия пазар. В България няма такива системи. Най-важният елемент при тези системи е интегрирането - то е предпоставка за развитието на системата. Всички пропуски при изграждането на интегритета на системите лишават по-низшите йерархични нива от директен достъп в електронна среда в глобален смисъл. На национално ниво маркетирането е с много по голямо доверие от гледна точка на адекватност и истинност. Националното ниво е ключово за тур. маркетинг. Опитите за глобален маркетинг изискват много повече средства и усилия. Европейският маркетинг е изцяло ориентиран на национално равнище. Има няколко неуспешни опита за маркетинг на континентално равнище.

Класификацията на КИСТ според обхвата е пряко свързана с йерархичността. Това е териториална проява, която показва кои дейности следва да бъдат обхванати от съответната структурна единица. Това е пазарно, а не административно деление - не се покриват административни граници.

Според достъпът има няколко типа КИСТ - напълно свободни за посещение; достъпни след пожелателна регистрация; достъпни след задължителна регистрация; достъпни след задължителна регистрация и одобрение; достъпни с лиценз, удостоверяващ компетентността на лицето. Като цяло се делят на две основни групи - отворени и затворени системи. По правило системите в туризма са отворени, освен тези в които се регистрират конкретни ресурси (напр хотелска стая). Достъпът предполага съответна защита. Най честият достъп е свързан с два параметъра - потребителско име и парола.

Според критерия работа в реално време КИСТ биват online и offline системи. Online системите изискват огромни ресурси. За да работи една система online са необходими сървъри, в които данните се съхраняват по такъв начин, който изключва загубването им и разбира се са нужни хардуерни специалисти, непрекъснато и съгурно захранване с ток, постоянна защита, лиценз. Цената на online системите е приблизително 20 пъти по-висока

От технологична гледна точка системите се делят на web-базирани системи и системи, използващи друг вид носители - локални мрежи и др.;

Според допълнителен критерий системите се делят на стационарни (html) и динамични (php). При първите има нужда от посредник програмист, а при вторите технологията позволява съставяне на помощни програмни средства, опростяващи връзките между програмиращите лица.

Според предназначението и съдържателната си функционалност КИСТ са: рекламно-информационни (най масовите), резервационни, управленски, финансово счетоводни и архивни. В чист вид много рядко съществуват така посочените системи, обикновено са комбинирани.

Рекламно информационните системи са най масови и са 1ви и в историческо развитие. Отличават ги следните характеристики: работят преимуществено в офлайн режим; развиват се на всички йерархични нива; явяват се задължителен елемент за развитие на ИС; достъпът до тях е максимално облекчен; предпоставят сериозно развитие на графичния дизайн; най често се явяват поле за електронна реклама, поради основното си предназначение - да стигнат до широк кръг потребители. От гл. Точка на обема си те могат да бъдат тип мини сайт в обем до 10 стр, до изключително обемни рекл-инфо портали с няколко хиляди страници. Рекламно информационните сайтове изискват технологията php - да бъдат динамични. Основната им функция е да предоставят актуална инфо, затова е важно да се посочи ориентир от гл. т. на хронологията - до кога ще е валидна дадената информация. Рекл-инфо системи имат няколко популярни приложения: рекламни площадки и класификатори. В сферата на туризма в България няма популярна рекл площадка, а класификатор - journey.bg и travel.bg. Рекл инфо с-ми се явяват сериозна предпоставка за развитие на електронния брендинг наравно с резервационните системи.

Резервационните системи се различават от рекл инфо по начинът на достъп - осигуряват достатъчно на брой и съответстващи на ресурса степени на защита. Създаването на интерфейс е 1вото сериозно развитие на тези системи. Друго е увеличаването на бързодействието - по повод масовизирането. Поради масовото развиване на мобилни комуникации се увеличава строгостта на достъпа - появяват се нови нива на защита. Ранните компютърни резервационни системи са въведени от авиолиниите. Те са внедрени в отговор на критичната нужда за намиране на решение на проблема с ръчните резервации. Нарастващият брой на пътуванията в световен мащаб правят невъзможно или изключително трудно доброто и бързо обслужване на клиентите по стария начин. Крайната цел на една система от този вид е оптималната продажба на продукти и услуги, свързани с пътуването на потребителите. Това изисква система, чрез която пътническите агенти могат да резервират тези продукти и услуги за клиентите си, да отменят и променят резервации, да цитират цени и да проследяват изпълнението на предоставените услуги.

Маркетинговите системи - рядко съществуват автономно, почти винаги са в комбинация с резервационните и рекламно информационните, но изпълняват главно маркетингови функции. В зависимост от рамката, създадена от конкретната нормативна уредба на страната, те позволяват създаването на строго определен профил на всеки потребител, който да се развива и допълва с течение на времето и дава възможност за различни маркетингови проучвания. Изп. на МА системи също е свързано с работа в реално време. Добър пример е МА система, създадена на национално ниво в Хърватска. Освен конкретните резултати от проучването, тези системи дават възможност и за измерване на времето за реакция на дадена тенденция.

Управленските и финансово счетоводни системи обикновено са свързани помежду си - едно управленско решение е възможно, когато налице е конкретната финансова и счетоводна информация. Финансово-счетоводните системи интегрират всяка финансова операция и документират паричните потоци. Управленските информационни системи осигуряват периодични (седмични, месечни, годишни и др.) отчети за дейността на организацията като обобщават информацията.

Тези системи се отличават със строго регламентиран достъп. Често при опит за копиране те се изключват, изтриват се хипервръзки и дори цял модул. Упр. и фин-счетоводните системи работят изключително и в реално време. Точно това налага защита при функционирането на системата и поддържането на екип от специалисти, които да гарантират използването на софтуера. За да изпълняват функциите си, фин-сч. с-ми трябва да обменят огромен обем цифрова информация, което налага ползването на специализиран софтуер, в почти всички случаи сертифициран. Защитата е в две насоки: нормативна и прилагане на международните стандарти за счетоводно обслужване и съдържание на съответните управленски модули. От тази гл.т. фин-сч системи са най-често атакувани.

Архивните работят непрекъснато, в реално време, като черпят информация от финансово счетоводните и резервационни системи. Често изпълняват и маркетингови функции. Генерират и съхраняват огромен брой показатели за всеки един потребител. Тези системи не действат самостоятелно, а интегрирано като модули към останалите системи.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация на компютърните информационни системи в туризма (КИСТ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.