Класификация на опасните товари


Категория на документа: Други


 УВОД

Опасните вещества в зависимост от техните основни опасни свойства са разделени на класове и подкласове. На веществата, попадащи в един и същи клас е характерна една и съща основна опасност, която може да се появи по време на превоза, неправилна манипулация по време на товарно разтоварни дейности, авария или ПТП. Освен основната опасност, някои вещества проявяват и допълнителни опасности. Най - често като допълнителна опасност се проявяват токсичност и корозионност. Тези опасности винаги трябва да се имат предвид. Те могат да се появят и след неправилно третиран проблем, възникнал и след основната опасност. Опасностите се сигнализират със знаци, които имат ромбовидна форма и съдържат символ в горния ъгъл и число разположено в долния ъгъл и показващо класа на веществото. Когато се сигнализират със знаци първо се поставя този за основната опасност, а за допълнителната (допълнителните) след него. Групирането на опасните вещества в класове заедно с тяхната основна и допълнителни опасности е следното:

1 Класификация на опасните товари и основните и допълните опасности произтичащи от ПТП.

• Клас 1 "Взривни вещества и изделия"

Веществата и изделията от този клас са групирани в 6 подкласа в зависимост от степента на опасност от разрушителното действие и чувствителността към действието на външни фактори: подклас 1.1 Вещества и изделия, характерни със способността си към масов взрив; подклас 1.2 Вещества и изделия при взривяването има опасност от изхвърлянето на парчета но материал и други частици, но няма опасност от масов взрив; 1.3 Вещества и изделия, при възпламеняването на които възниква опасност от пожар, но имат слаба бризантност и фугасност и нямат опасност от масов взрив. При горене отделят значителна лъчиста топлина, като горят последователно а не с цялата си маса; подклас 1.4 Вещества и изделия които са слабо опасни в случай на възпламеняване или пък не могат да причинят взрив по време на превоза, защото пораженията са само вътре в опаковката, а външен пожар не може да предизвика масов взрив; подклас 1.5 Вещества способни на масов взрив, но много нечувствителни към външни въздействия; подклас 1.6 Изделия съдържащи само взривни вещества с изключително слаба чувствителност, при което няма никаква опасност от масов взрив и опасността е ограничена до взрив на единичното изделия.

Главната опасност е взривяване или пожар в резултат от външни фактори: удар, топлина, искра, химическа реакция.

Допълнителните опасности са токсичност и/или корозионност.

• Клас 2 "Газове"

За целите на ADR газовете са определени като вещества, които при 20°С и нормално атмосферно налягане са газообразни, а при 50°С налягането на парите им е над 3 атмосфери.

Общ принцип при превоза на газовете е намаляването на обема им, за да се вмести повече газ в съда, който е предназначен за съхраняването и превозването им. В зависимост от това в какво състояние са газовете подготвени за превоз, те се подразделят на следните подгрупи: 1 - сгъстени газове; 2 - втечнени газове; 3 - прохладени втечнени газове; 4 - разтворени газове; 5 - аерозоли; 6 - други изделия съдържащи газ под налягане; 7 - газови образци със специални изисквания към превоза. Опасните свойства се бележат с главни букви: А - Незапалим, нетоксичен, задушаващ; О - Окисляващ; F - запалим; Т - отровен; ТF - отровен запалим; ТС - отровен корозионен; ТО - Отровен окисляващ; ТFС - отровен, запалим и корозионен; ТОС - отровен, окисляващ и корозионен. Комбинацията от номера на подгрупата и буквата за вида на опасност се нарича класификационен код на газа.

Главната опасност при превоз на газ може да бъде различна: задушаване поради изместване на въздуха при изтичане на неотровен газ, пожар, отравяне, корозия и разяждане на кожата или увреждане на очите, локални измръзвания при изтичане на преохладен газ, които имат ефект на изгаряне на кожата, експлозия на съдове с газове под налягане при загряване или силен удар. При комбинация от няколко опасности винаги се приема, че токсичността е най - сериозната опасност за водача и околните, което не означава, че другите опасности са за пренебрегване, тъй като те се проявяват едновременно и много рядко са допълнително следствие от главната опасност. Освен основната опасност различните газове могат да имат и различни второстепенни опасности: корозионност и окислителна способност.

По известни вещества включени в клас 2 са: пропан-бутат, хлор, амоняк, аргон, ацетилен, аргон, водород, кислород, сероводород и др.

В зависимост от вида им, газовете могат да се пренасят в съдове под налягане (цилиндрични бутилки, туби, барабани, криогенни съдове), цистерни, контейнер цистерни, батерии от съдове с общ колектор и многоелементни газови контейнери. Съдовете с газове под налягане са опасни не само заради основната опасност на газа, но и поради високото налягане.

• Клас 3 "Запалими течности"

В този клас влизат всички течности, които отделят пари при или под 61°С, т. е. точката на запалването е по - малка или равна на 61°С. В клас 3 са включени течности: с точка на запалване под 61°С, които при 20°С и налягане 1 атмосфера не са изцяло газообразни, на които налягането на парите над повърхността на течността е не повече от 3 атмосфери при 60°С. Изключение от тези изисквания са дизеловото гориво, газьола и нафтата за битови нужди с температура на запалване над 61°С.

Опасните вещества от клас 3 се определят като:

· запалими с точка на запалване от 23°С до 61°С /керосин/

· лесно запалими с точка на запалване от 0°С до 23°С /етанол/

· изключително лесно запалими с точка на запалване под 0°С /бензин/

Класификационните кодове на течните вещества от клас 3 са: F1 - запалими течности без допълнителна опасност, F2 - запалими течности с повишена температура, FT1 - запалими течности токсични, FT2 - запалими течности токсични, пестициди, FC - запалими течности корозионни, FTC - запалими течности токсични и корозионни, D - течни взривни вещества с ниска чувствителност и в неексплозивно състояние.

Запалимите течности съставляват 50 % от всички превозвани опасни товари. Повечето запалими продукти са или продукти получени от петрол (нафта, дизелово гориво, керосин) или са на алкохолна основа.

Главната опасност при превоза на запалими течни вещества произтича от възможността от пожар. На практика гори не самата течност, а парите, които са над повърхността и. Те са толкова повече, колкото по - летлива е течността. Точката на възпламеняване представлява температурата на течността, при която тя отделя толкова пари, че те да могат да бъдат лесно запалени от някакъв източник. Вторичните опасности са токсичност и корозионност.

Според степента на тяхната опасност запалимите течности се определят за следните опаковъчни групи:

· опаковъчна група I - много лесно запалими с точка на възпламеняване под 0°С, силно токсични и/или силно корозионни

· опаковъчна група II - запалими с точка на възпламеняване от 0°С до 23°С

· опаковъчна група III - по - слабо запалими с точка на възпламеняване от 23°С до 61°ССподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Класификация на опасните товари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.