Кметът - орган на изпълнителната власт в общината


Категория на документа: ДругиРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"
КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

Курсова работа
На тема
Кметът - орган на изпълнителната власт в общината.

Резюме /на български език/: Една от трите власти в Република България, наред със законодателната и съдебната власт е изпълнителната власт. Изпълнителната власт има централни и териториални органи. Териториалните органи на изпълнителната власт осъществяват правомощията си в определени пространствени предели от територията на Република България. Обикновено те съвпадат с административно-териториални единици или със съставните административно-териториални единици. Изхождайки от това, териториалните органи на изпълнителната власт са кметовете на общини, кметовете на райони и кметства и областните управители. Интересът на настоящата разработка към тази тема е продиктуван от особено важното значение, което заемат кметовете на общини. Темата е разработена през периода ноември 2013 г. Най - новата информация е към този момент.

Summary: One of the three branches of the Republic of Bulgaria, together with the legislative and judiciary executive is the executive one. Executive power is central and regional authorities. Territorial executive authorities carry out their powers in certain spatial limits of the territory of the Republic of Bulgaria . They usually coincide with the local government units or to the constituent local government units . Proceeding from this , the territorial executive authorities are mayors , mayors of districts and municipalities and provinces. The interest of this paper to this topic is driven by the significant position occupied by the mayors. The theme is developed in the period November 2013. The newest information at this time.

УВОД.

Актуалност на проблема: За целите на курсовата работа е направен анализ на фигурата кмет на община, като орган на изпълнителната власт. Темата е особено актуална и значима сега у нас, в условията на криза и финансови затруднения на общините. В полезрението на медиите и обществеността попадат кметовете и техните действия. Отделя се вниманието на мерките, които предлагат за справяне с възникнали затруднения. Общините са изправени пред затруднения и икономическа нестабилност. Наблюдава се недостиг на средства за общините и управляването на финансовите средства в дадена община е изключителна важна и стратегическа задача. От тук и значимостта на изследването, в което ще се разгледат правомощията на кмет на община и това докъде те се простират. Ползвани са актуални данни, заимствани от конституцията на Република България, закони, актуална литература, интернет сайтове. Значимостта се изразява в това, че се дава обективна представа за всички кметове на общини, като органи на изпълнителната власт, както и цялостна представа за управлението на общините. Не на последно място актуалността на темата и с оглед предстоящи местни избори.

Обект на изследване: Обект на изследване са правомощията на кмета на общината, място на кмета в структурата на изпълнителната власт, други дейности на кметовете съобразно ЗМСМА и поднормативни актове.
Предмет на изследване:
* Чрез метода на информационно- логическия анализ е анализирана процедурата по избиране и назначаване на кметове на общини. Разгледана е детайлно процедурата от избирането до освобождаването на кметовете на общините.
* Направен е подробен анализ на правомощията им, като са групирани по важност и по значение.
* Въз основа на анализа са направени обобщения и съответните заключения.
Целта на настоящата разработка: Основната цел на курсовата работа е да се разгледат правомощията на кмета на общината от гледна точка на законовите рамки. Допълнителна цел на курсовата работа е да се изяснят основните моменти от дейностите на кметовете на общини, да се изяснят правомощията и да се направи анализ на процедурата по избиране и назначаване на кметовете на общини.
Изследователски методи: В курсовата работа са използвани характерните и приложими в науката методи:

* Анализ - мислено разчленяване на обекта на изследване на съставни части и извеждане на характерни признаци. Анализирани са отделните етапи от една цялостна процедура по управление на община. Направен е анализ на терминологията, характерна за този отрасъл. Използвани са актуални понятия и термини.

* Синтез - извличане на ново познание. Синтезирани са взаимовръзките между отделните етапи, както и прехода от един етап в друг. Следвана е хронология на процедурата по избор на кметове. Разгледани са синтезирано етапите на избор, назначаване и оправомощаване на кметове на общини.

* Обобщение - мислено обединяване на основни идеи и становища и направени изводи. След детайлно представяне на процедурните правила и тяхното прилагане са направени съответните заключения.

1. Основно изложение.

Кметът на община е орган на изпълнителната власт в общината, която е основната административно- териториална единица и в която се осъществява местното самоуправление. 1. Необходимо е да се отбележи, че той е с двойно правно юридическо положение. От една страна е орган на изпълнителната власт, а от друга е орган на общината. Като такъв той ръководи цялата дейност на общината по изпълнение решенията на общинския съвет и на населението. Освен общински, кметът е и административен орган, който в това си качество осъществява държавни функции и подлежи на пряк контрол от органите на държавната администрация. Наред с това на него се възлага да организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, без да се изключват такива задачи, каквито могат да му бъдат възложени от централни държавни органи в определени със закон случаи.

Изграждането на кметската институция само като орган на местното самоуправление дава възможност тя да се съсредоточи единствено върху многобройните проблеми на общината като самостоятелна юридическа личност. Кметската институция играе важна роля за спазване на законите и правовия ред в страната. Наред с това тя организира извършването на редица административни и други услуги на населението съобразно конкретните условия на територията, свързани с проблеми на образованието, здравеопазването, пътищата, транспорта. За тях не се отделят достатъчни средства и кметът на общината е важен инструмент за решаването на тези проблеми. Важен гарант за развитието на българската община по пътя на демокрацията е кметът като основен неин орган.

2. Статут на кмет на община.
Статутът на кмета на община е регламентиран подробно в глава Пета от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Главата е озаглавена "Кметове и общинска администрация". Тук по подробно, са допълнени общите постановки на чл.139 от Конституцията на Република България. Кметът на общината е определен като орган на изпълнителната власт в общината, избиран пряко от населението за срок от 4 /четири/ години при условията и по реда на Закона за местните избори (ЗМИ)2. Анализът на посочените разпоредби разкриват някои принципни положения:
-Кметът на общината е едноличен орган. Той е единствен орган на местната администрация в общината. Няма основание да се счита, че други служители от общинската администрация (напр. заместник - кметове или секретари на общината) са органи на местната администрация по ЗМСМА и имат правомощия да издават индивидуални административни актове на основание закон.
- Кметът е държавен административен орган, т.е. изпълнява и осъществява надзор на изпълнително- разпоредителната дейност в общината. Освен статута на орган на изпълнителната власт в общината, кмета притежава и статут на кмет на населеното място, което е неин център. Пълномощията на кмета възникват по силата на волеизявлението на избирателите.
Те започват да текат от деня на провеждането на първия или втория тур на местни избори в зависимост от това на кой от двата тура кандидата е събрал предвидените в Закон за местните избори брой гласове3. Този факт е важен за трудовоправното положение на кмета на общината, изяснявайки момента, в който е възникнало трудовото правоотношение на кмета със съответната община. От друга страна, кметът може да започне да издава валидни административни актове от деня, в който официално той е обявен за избран от съответната общинска избирателна комисия (ОИК). До тази дата са валидни актовете на предшественика му.
-Кметът е със мандат за период от четири години. Пълномощията на кмета на общината възникват от полагането на клетва. След като възникнат правомощията на кмета на общината продължават до произвеждането на следващите редовни местни избори (в общия случай след 4 години). Предвидени са основания за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета. Тези основания са формулирани в ЗМСМА и са следните:
* при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
* при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване или при смърт;
* при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
* при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния адрес в общината или кметството;
* при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината или кметството;
* при избирането му за народен представител, министър или областен управител, при назначаването му за заместник-министър или заместник областен управител или когато заеме друга длъжност по трудово или служебно правоотношение;
* при неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец;
* при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кметът - орган на изпълнителната власт в общината 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.