Колективни трудови договори


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

На тема
"Колективни трудови договори"

Изготвили: Проверил: ................
Мария Стойчева 9920 /Х. ДОЦ. Д-Р АП. АПОСТОЛОВ/
Ивелина Иванова 9877
Славена Трифонова 9930
Светлин Марков 9931
спец. Мениджмънт, 60 гр.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Същност на колективните трудови договори
1.1. Страни на колективните трудови правоотношения
1.2. Етапи на колективното трудово договаряне
1.3. Видове колективни трудови договори
* Колективно трудово договаряне по предприятие
* Колективно трудово договаря по отраслово и браншово равнище
* Колективно трудово договарянр по общини
2. Съдържание на КТД
* Раздел първи: Общи приложения
* Раздел втори: Трудова заетост, квалификация и преквалификация
* Раздел трети : Работно време, почивки и отпуски
* Раздел четвърти: Трудови възнаграждения
* Работна заплата
* Допълнителни възнаграждения
* Обещетения
* Раздел пети: Здравословни и безопасни условия на труд
* Раздел шести: Социално-битово и културно обслужване
* Раздел седми: Взаимоотношения между страните и условия за синдикална дейност
* Раздел осми: Приходни и заключителни разпоредби
3. Норматина уредбa

1. СЪЩНОСТ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Трудовия договор се определя като съглашение между работника или служителя и работодателя, с което работникът или служителят се задължава да предостави работната си сила за ползване на работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установените от работодателя ред и условия за това, а работодателя - да създаде необходимите нормални условия за използване на работната сила и да заплати на работника уговореното трудово възнаграждение.

Колективният трудов договор (КТД) се предшества от колективни преговори, които завършват със сключването на юридически акт, изразяващ постигнатото между страните споразумение. Този юридически акт е колективният трудов договор.

С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Той не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който Работодателят е обвързан.

Трудовия договор се определя като съглашение между работника или служителя и работодателя, с което работникът или служителят се задължава да предостави работната си сила за ползване на работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установените от работодателя ред и условия за това, а работодателя - да създаде необходимите нормални условия за използване на работната сила и да заплати на работника уговореното трудово възнаграждение.

По своята правна същност той има договорен характер. От друга страна обаче този договор има характер на нормативно съглашение, защото уговорените права и задължения се отнасят за неопределен кръг работници /служители/ в едно предприятие, а не за конкретно поименно посочено лице. Социалната същност и предназначение на КТД е да подобри условията на труд.

С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Той не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който Работодателят е обвързан. Колективните трудови договори се сключват по предприятия, браншове, отрасли и по общини. На равнище предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един колективен трудов договор.

Под трудови отношения следва да се разбират тези по предоставяне на работна сила и условията, при които Работодателят използва наемния труд. Тук се включват и непосредствено свързаните с тях отношения, които защитават и развиват трудовите отношения по предоставяне и използване на наемната работна сила. Такива са: социално-битовото и културно обслужване на работниците /служителите/, контрола за спазване на трудовото законодателство, реда за разглеждане на трудови спорове и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Колективни трудови договори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.