Комуникативните способности на управленеца


Категория на документа: Други


 ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЪПРОСИТЕ И ОТГОВОРИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Задаването на нъпроси е едно от най-широко използваните социални умения. Въпросът може да се определи като искане на информация - фактологическа или сруга, като молбата може да е отправена вербално или невербално. Въпросът се познава от другите актове на речта по следното: присъствие на въпросителна интонация, инверсия на предикат и подлог е наличие на въпросителна частица.

Ефективното задаване на въпроси е основна предпоставка за успешно преподаване и за опознаване на индивидуалните особености на учениците.

Според логиката, философията, лингвистиката , когато се задава въпрос присъстват следните 10 изисквания:
- задаващият въпроса не знае информацията за която пита него;
- питащият е убеден, че предпоставките са верни;
- питащият вярва, че съществува отговор на въпроса;
- той желае да чуе този отговор;
- питащият може да оцени дали даденият отговор е онговор на въпроса;
- той вярва че отговарящия знае отговора;
- смята, че респондентът няма да отговори, ако не е запитан;
- вярва, че респондентът ще осигури онговора;
- въпросът конкретизира търсената информация;
- въпросът изисква отговор.

Функции на задаване на въпроси
- получаване на информация и изясняване на проблем;
- осъществяване на обратна връзка с учениците като ориентир как са възприети съобщенията;
- дъбуждане на интерес и любопитство към дадена тема;
- изразяване на интерес към респотдента;
- удостоверяване на нагласи, чувствата и мненията на респондента;
- насърчаване на участието на учениците;
- проверка на знанията;
- насърчаване на критично мнслене и оценка;
- промяна на ритъма и насочване към важен аспект на разглеждания проблем;
- диагностициране на трудности, които ученикът среща при преработване на информацията или при общуването като цяло;
- насърчаване на членовете на групата да коментират отговорите на останалите;
- поддържане на вниманието на членовете на групата чрез периодично задаване на въпроси без предварително предупреждение.

Специфично проявление при задаването на въпроси от учителя е , че за разлика от други ситуации на социално взаимодействие, в общуването с учениците въпросите се задават най-често не за да се получи принципнонова информация, а да се поддържа и контролира взаимодействието, да се насърчава мисленето и активността на участието на учениците. Друга особеност на въпросите на учителя е, че те структурират общуването, помагат на учениците да откроят съществените елементи от съдържанието, да затвърдят информацията или "да видят" проблема по нов начин.

Видове въпроси:
1. вербални, невербални;
2. невербалните биват - скрити, открити;
3. вербалните са: директни, индиректни;
4. директните могат да бъдат- открити, закрити;
5. откритите са - прости, сложни, вместени;
6. закритите са - с алтернатива и от типа "да/не";
7. въпросите от типа да/не са - прикачени, модулирани, прости.

Закритите въпроси имат един правилен отговор или може да се отговори с една, две думи, като отговорът до голяма степен се определя от съдържанието на въпроса.

Откритите въпроси дават значинелна свобода на респондента за формулиране на отговора. Той може със свои думи да изразионова, за което мисли или чувства., тоест да говори от собствената си отправна рамка и сам да определя посоката на разговора. Те могат да се използват на различни етапи от взаимодействието: в началото, или по време на разговора, когато слушателят не разбира добре говорещия.

Специално внимание заслужават въпросите "Защо" тъй като се използват много често, но притежават и недостатъци. Те са удобни със своята директна насоченост към изясняване на същинския проблем и причините за поведението, особено при провинения и простъпки. Не са препоръчителни, тъй като усилват усещането за разпит и обвинение, двучат твърде директно и тападателно и предизвикват желание за отбраняване и оправдание. При учителите това увеличава резервираността и противопоставянето в комуникацията, съмненията защо точно това и толкова подробно питат, което формира предпоставки за неискреност при отговора в желание за оправдаване на собственото поведение. По-добре е въпроси със защо да се трансформират в отворени въпроси:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникативните способности на управленеца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.