Концепция на Република България


Категория на документа: Други
Концепция за националната сигурност

на Република България

Национална сигурност

Съдържание:

I. Увод

II. Основни фактори на националната сигурност на България

III. Принципи на национална сигурност

IV. Организация и функции на системата за национална сигурност

V. Среда на сигурност

VI. Приоритети на сигурност

VII. Заключение

Използвана литература

I. Увод

Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на гражданите, независимостта и суверенитета на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции. В резултат на всичко това нацията запазва и увеличава благосъстоянието и се развива.

Концепцията за национална сигурност на Република България представлява официално приети политически виждания за защита на българските граждани, общество и държава от външни и вътрешни заплахи от всякакво естество, при отчитане на наличните ресурси и съобразяване с нивото на гаранциите, които дават световната, евроатлантическата и европейската система за сигурност и стабилност. Концепцията определя целите и задачите в периода на присъединяване на Република България към ефективната колективна система за евроатлантическа и европейска сигурност.

В света намалява заплахата на глобален ядрен конфликт. Увеличават се тенденциите за укрепване ролята на правото при регулиране на спорни междудържавни проблеми. Подобряват се механизмите за управление на кризисни ситуации на Съвета за сигурност към ООН. Нарастващо значение за сигурността на България имат световните икономически, политически, научно-технически, екологични, информационни процеси, както и изострящата се конкуренция за достъп и инфраструктури за пазарите и най-модерните технологии. Възниква глобално информационно общество, извършва се световно икономическа интеграция, което създава нови предизвикателства за България. С всичко това се изменя и значението на националната сигурност, разбирано от самото начало на въвеждане, в процеса на модернизация на световния ред и практика. В съвременния преглед на международната, дори световната сигурност наболяла тема за сигурността става екологичните проблеми, като основна на гарантиране на човешкото съществуване.

Сигурността е гарантирана, когато страната успешно реализира националните интереси, цели и приоритети, и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха. Самото равнище на сигурност се определя от степента на защита и на ефективно реализиране на интересите на българските граждани, на цялото общество и държавата, които в съвкупност съставят националните интереси. Интересите на българските граждани са реално гарантирани от конституционните права и свободи, личната безопасност, повишаване качеството и равнището на живот. Тези интереси на гражданите утвърждават демократизма в българската държава, гражданския контрол върху институциите.

Интересите на държавата от своя страна съставляват защита на Конституцията, суверенитета и териториалната цялост на страната, постигане на политическа и финансова стабилност на икономическо и социално развитие. Строго спазване на правовия ред, равнопоставеност и взаимноизгодно международно сътрудничество.
II. Основни фактори на националната сигурност на България

С огромно значение са факторите, които оказват влияние на сигурността на българската държава. Те са в зависимост от три аспекта, които определят ефективността на водената политика на сигурност на определената държава:
1. Степента на развитие и ресурсите на страната;
2. Ефективността във вътрешната и външна политика;
3. Участието на България в колективни системи за сигурност и икономическо развитие.
III. Принципи на национална сигурност
> Националната сигурност се гради в строга зависимост от Конституцията, законите на Република България и от ратифицираните от народното събрание международни договори и конвенции. Българското законодателство в областта на сигурността е в съответствие със стандартите на Европейския съюз и НАТО.
> Република България не изгражда своята национална сигурност за сметка на други държави и общества.
> Приоритетна политика на Република България са лоялността и взаимна изгода в отношенията с други страни и с международни съюзи.
> Сигурността на Република България се гарантира от световните и евроатлантическите структури за колективна сигурност.
> Национална сигурност се опира на отбранителната Военна доктрина, която определя строителството и използването на въоръжени сили.
> Българските разузнавателни и контраразузнавателни органи действат на основата на специални закони. Те добиват информация със собствени средства и чрез международните организации за военнополитическо състояние на държавите от региона. Специализираните органи създават законите на страната и международното право, като съхраняват правата и свободите на българските граждани.
> Чрез пропагандата на националните исторически и духовни ценности, на морала и културното наследство на всички българи се утвърждава националната идентичност и идеал. Съхранява се териториалната и национална цялост на България при зачитане на правата и свободите на различните етнически и религиозни общности. Изгражда се образът на България като Родина на всички българи във и извън границите на страната. Отстояват се техните духовни ценности и граждански права.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепция на Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.