Концепция на технологията "криптиране". Възникване, развитие, терминология, класификация.


Категория на документа: Други
Концепция на технологията "криптиране". Възникване, развитие, терминология, класификация.

Дата: изготвил:

2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВЪВЕДЕНИЕ........................................................................3
II. СЪЗДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА "КРИПТИРАНЕ"...................4
III. РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА КРИПТОГРАФИЯ ............................6
IV. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В КРИПТОГРАФИЯТА...........................8
V. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА "КРИПТИРАНЕ"..................................................................9
VI. КРИПТОГРАФСКИ СИСТЕМИ..............................................11
1. СИМЕТРИЧНИ............................................................11
2. АСИМЕТРИЧНИ.........................................................12
VII. ХИБРИДНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА КРИПТИРАНЕ ...13
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................15
IX. СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ..........................................16

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Всеки има лична информация, която не би споделил с всеки. Още в древното минало е имало необходимост от такъв начин за обмен на съобщения, който гарантира, че никой освен човека, за когото са предназначени, няма да успее да ги прочете. В днешно време такива случаи също има (може би много повече, отколкото преди). Науката, която дава решения на тези проблеми е Криптографията.

Криптографията е съставена от думите криптос (скрит) и графос (пиша), представлява наука, която осигурява методи и средства за защита на информацията от неоторизиран външен достъп. В днешно време криптографията (криптирането) се счита за клон едновременно на математиката и информатиката и е тясно свързана с теорията на информацията, компютърната сигурност и инженерното дело.

Основната цел на криптографията е промяна на съдържанието на информацията чрез "заличаване", "вмъкване" и/или "разместване" на части от нея и други.

Основните задачи на криптографията могат да бъдат обособени, както следва:

- неприкосновеност и поверителност на информацията (privacy)

- цялост на данните (integrity)

- идентификация и автентификация (identification , authentication)

- автентичност на съобщението (message authentication)

- електронен подпис (signature)

- неотменимост (nonrepudiation)

- управление на ключовете ( key management)

- анонимност (anonymity)

- конрол на достъпа (access control).

В наши дни все повече компании в различни индустрии подлежат на регулативни актове, според които задължително трябва да криптират своите данни и да прилагат и други техники за защита. При липса на адекватна защита на данните се налагат жестоки санкции. Дори и в случаи, когато не е налице подобен закон, в някои американски щати имат специални изисквания към разкриване на пробиви в сигурността от всяка компания, допуснала такива.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Концепция на технологията "криптиране". Възникване, развитие, терминология, класификация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.