Конфликти в социалната дейност


Категория на документа: ДругиТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГР. ГАБРОВО

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по дисциплина:

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

тема:

КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

Съставил: Проверил:
Мария Иванова д-р Мирослав Пантев

ОКС магистър,І курс
Фак.№ : F31355612

Габрово 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение..........................................................3

2. Конфликтът - основа на нашето съществуване.......................................................3

2.1. Междуличностни конфликти....................................4

2.1.1. Конфликт "индивид-група"............................................5
2.1.2. Вътрешногрупов конфликт............................................6
2.1.3. Междугрупов конфликт.................................................6

2.2. Трудови конфликти......................................................7

2.3. Политически конфликти...........................................10

2.4. Здравно-осигурителни конфликти...........................15

3. Заключение....................................................17

A. Приложение 1...............................................19

1.
Въведение
Думата "конфликт" води началото си от латинския термин "conflictus", който в превод означава "сблъсък". Това социално явление е резултат от междучовешки противоречия, в чиято основа стои динамичното взаимодействие между две противопоставени страни. Конфликтът се поражда и при преследване на различни цели, потребности, ценности, ресурси, за постигането на които могат да се използват различни средства и механизми. Крайният резултат може да завършва с победа, поражение, компромис или двустранно приемливо решение. Обект на конфликта е конкретна ценност, материална или духовна, често в ограничено количество, от заобикалящия ни свят, притежанието, на която е от интерес и за двете страни. Предмет на конфликта е обективно съществуващ или субективно възприеман проблем, а позицията на всяка страна по конфликта е напълно възможна и изпълнима от нейна гледна точка.
2. Конфликтът - основа на нашето съществуванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликти в социалната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.