Конфликтите


Категория на документа: Други


Първа тема
Проблемът за конфликтите в социалната сфера

"Конфликтът сам по себе си не бива да ни плаши, той е неизбежен спътник на прогреса и промените. Трябва обаче да ни плаши неспособността за конструктивното му използване" (М. Амстронг)
"Животът, целта и противоречието са неразделими. Предотвратяването на конфликта, премахването на конфликтите, е безсмислено. Но предотвратяването на насилието, премахването на насилието - това е изключително значимо и полезно нещо" (Й. Галтунг)
1. Актуалност на проблема

Проблемът за конфликтите е един от най-актуалните в съвременната наука. Конфликтите са неизменна част от битието на човека. В последните години на 20 век проблемът за конфликтите придобива голямо значение, тъй като специалистите смятат, че изучаването на конфликтите може да доведе до подобряване на взаимоотношенията между хората, а това дава отражение на тяхната ефективност при взаимодействията.

Конфликтологията се отделя като самостоятелно направление в края на петдесетте години на 20 век.

Определение за конфликтологията като наука.

Конфликтологията е система от знания за закономерностите и механизмите на възникване и развитие на конфликтите, а също така и за принципите и технологиите на тяхното управление.

2. Същност на конфликта

Терминът конфликт се среща във всекидневната лексика с различни значения. В науката се правят опити за прецизиране и извеждане на определение въз основа на същностните му характеристики.

Думата КОНФЛИКТ има латински произход и буквално означава да ударим заедно, стълкновение. В речниците терминът се свързва и с думите сблъскване, разпра, противоречие, разногласие..

Определение за конфликт

Конфликтът е противоречие, възникващо между хората, във връзка с решаване на един или друг въпрос от техния професионален или личен живот. Не всяко противоречие води до конфликт. При противоречието има различни гледни точки, различни позиции, различна активност и насоченост. Противоречията водят до конфликт, когато се засяга социалния статус на личността, материалните и духовните интереси. Конфликтът е такова противоречие, което се характеризира с противоборство, противопоставяне, основаващо се на противоположни мотиви, цели, позиции, възгледи, ценности и др.

Конфликтите влияят върху емоционалните отношения и се характеризират с определени емоционални състояния например отчаяние, гняв, апатия, омраза.

3. Класификация на конфликтите
Има много класификации, осовани на различни принципи.
Видове конфликти
- в зависимост от субектите -учители, ученици, родители, ръководство;
- в зависимост от характера на отношенията и ролевата позиция биват конфликт за роля; конфликт роля - роля; конфликт Аз - роля;
- в зависимост от развитието на процесите и резултатите биват - конструктивни и деструктивни;
- в зависимост от отношението личност - група биват междуличностни, междугрупови и между личност и група;
- в зависимост от причините за конфликта биват: личностни, психически, организационни, производствени, етнически, икономически ( най-общо делови и личностни );
- в зависимост от времевите измерения биват бързопреходни и продължителни.
Обобщение
Най общо конфликтите могат да се диференцират на обективно-целенасочени или нецеленасочени или субективно целенасочени и нецеленасочени, още като когнитивни конфликти, афективни конфликти или конфликти от социален характер.

5. Отрицателни и положителни страни в конфликта

Отрицателното отношение към конфликта се свързва с негативното им влияние върху субектите, ситуацията, резултатите от съвместната дейност. За решаването им се губи време, ресурси, влияе върху крайния резултат, може да бъде следствие от допуснати грешки, т.е. действия, отношения, управление и др.

Положителни страни на конфликта
- могат да повишат съзнанието на субектите за проблемите;
- насърчават промяната, разкриват различни гледни точки;
- зареждат с енергия, засилват мотивацията за справяне с проблемите;
- помагат на човека да разбере какъв е, кое е важно за него, какво очаква от другите;
- смята се, че в процеса на стълкновение става пречистване, катарзис и всичко започна на чисто;
- конфликтът е източник на развитие, поради преодоляване на противоречия, както на личностно така и на интерпсихично ниво (развива способностите на хората да възприемат другите, да реагират на собствените си особености и на другите и това стимулира взаимоотношенията);
- конфликтът прави живота по-интересен, по-разнообразен.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конфликтите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.