Конкурентен инженеринг


Категория на документа: Други



Технически университет Варна
ФМНЕ

Курсова работа
По дисциплината: Конкурентен Инженеринг
Тема 1 : Конкурентен инженеринг и подходи за приложението му при конструиране на машиностроителни изделия

Тема 2 : Проектна задача, моделирана с двоична оригинална матрица (DMS)

Конкурентен инженеринг
1. Причини за възникване на идеята за конкурентен инженеринг

Едни от основните причините за възникване на идеята за конкурентния инженеринг са изоставане на промишленото производство в САЩ през 80-те години на 20-ти век, множество дефекти след производството на продуктите, необосновани разходи, незадоволяване на нуждите на клиентите, дълги времена за въвеждане в производство.

В резултат от тези проблеми възникват и подходи за разрешаването им като най-популярни от тях са следните - връзката между проектанти и машиностроители още в най - ранните етапи на проектирането, надеждна връзка с клиентите, използване на съществуващите знания,опит от предишни проекти, може да спести време,пари и дефекти. Забелязва се, че в основата на всички подходи е КОМУНИКАЦИЯТА.

Конкурентното инженерство е процес, който не може да бъде автоматизиран, но може да бъде поддържан. Той изисква разбиране и съгласие за определен начин на работа, организация и хора, които да са убедени в идеите на Конкурентния инженеринг. Всяка фирма може да разработи собствен модел на КИ.

2. Дефиниция на КИ

Конкурентното инженерство е систематичен подход към интегрирано, конкурентно проектиране на продуктите и свързаните с тях процеси, включително производството и поддръжката.Този подход има за цел проектантите да от самото начало на проекта да разберат и да вземат под внимание всички елементи от жизнения цикъл на продукта- от концепцията до неговия край, включително характеристики като цена, качество, количества , изисквания на крайния потребител.

Като разширена дефиниция на КИ се представя следното определение на Joe Cleetus - "Системен подход за интегрирано проектиране на продукта, наблягащ на удовлетворяване на нуждите на клиента чрез работа в екип и коопериране така че взимането на решения се извършва посредством паралелна работа върху всички аспекти на жизнения цикъл на продукта, синхронизирана чрез сравнителен анализ на постигнатите резултати. "

3. Елементи на КИ
- Фокусирано върху клиентите;
- Работа в екип през целия жизнен цикъл на продукта;
- Навременно споделяне на информация;
- Координирана паралелна работа;
- Избягване на ранни окончателни решения;
- Подобряване на процесите индивидуално и като цяло;
- Системен инженеринг (оценяване на въздействието на всяка част върху системата като цяло, както и оценяване на цялата система).
4. Пречки пред КИ

Разбира се, пред КИ може да възникнат и пречки, като някои от тях са следните :
- Географска разделеност ( на проектанти, производители и клиенти);
- Индивидуално мислене, поддържано от някои отдели във фирмата;
- Проектни, не взимащи под внимание времената за проектиране и рисковите елементи;
- Неспособност за обмен на съществена информация акуратно;
- Нежелание за споделяне на недовършена работа;
- Липса на инструменти за проектиране с частични данни;
- Липса на инструменти за анализ на последствията от дадено решение;
- Липса на бюджет в началото на проекта;
- Липса на хора, работещи по нов начин;
- Неразбиране от страна на ръководството;
5. Области, които трябва да се развият при КИ са :
- Видео конферентни технологии за преодоляване на разстоянията;
- Обучение за създаване на екипи;
- Мениджмънт за всеки един екип;
- Стандарти за обмен на данни;



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Конкурентен инженеринг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.