Конструктивни структури


Категория на документа: Други


Университет по архитектура строителство и геодезия
Архитектурен факултет
Катедра сградостроителство

Реферат

ТЕМА: Конструктивни структури (пространствено конструктивни структури, конструктивни системи, конструктивни схеми)

Изготвил: Бисер Пламенов Тачев,
VI група, Фак № 9880 дата 23.03.2014г.

Конструктивни структури (пространствено конструктивни структури, конструктивни системи, конструктивни схеми)

1. Архитектурна форма и конструкции.

Архитектурната форма е организирано с материя пространство, а самата архитектурна форма е изградена от архитектурни конструкции, които са конструкциите и конструктивните елементи на сградата или формата.

Конструкцията представлява съчетание от взаимносвързни носещи елементи на сграда, съоръжение или дадена форма. Конструкцията е един вид средство за поемане и предаване на сили и моменти, породени от най-различни външни въздействия. Има 2 вида конструкции - технически (създадени и ползвани от човека) и живи(биологични). Конструкциите могат да са изградени от твърди или пластични материали.

Според функциите си конструкциите могат да се разглеждат като:
- носещи и неносещи;
- ограждащи и изолиращи;

Голяма е ролята на конструкциите при постигане на определени художествени въздействия. Тази зависимост на постигане на художествено въздействие и чрез изява на конструкциите във формата се характеризира с понятията тектоничност и архитектоника. Тектониката се разглежда от една страна, като специфично средство за архитектурна изява, органически свързано с материално-конструктивната същност на сградата и съоръжението и с обективните закономерности, на които е подчинено - якост, устойчивост и равновесие, и с постигнатото въздействие.

Тектониката като организация и структуриране има отношение чрез композицията и към художествената интерпретация на една или друга конструкция (конструктивна система). Изявява се най-вече в особеностите на връзката между конструкция и архитектурна форма. Тектоничните архитектурни форми са обективно необходими за съществуването на дадено архитектурно съоръжение, тъй като са свързани с конструкцията на сградата, докато декоративните форми са допълнителни елементи, които не са свързани трайно със сградата и не са необходими за нейното съществуване. Те изпълняват естетическа функция.

Съществува обективна връзка между функция, форма и конструкция. В конструктивното творчество тази връзка се представя чрез конструктивното формообразуване, което преминава през няколко етапа на проектантския процес. Този процес преминава през статическа схема, материала, отделния елемент и стига до цялостни конструктивни системи.

Всички конструкции като елементи и системи, чрез които се изграждат сградите, се наричат и архитектурни конструкции - това са конструкции или конструктивни елементи, които са отчели и архитектурните елементи, които са отчели и архитектурните изисквания.
Тези изисквания и критерии са: 1. Постигането на минимален разход на материал; 2. Минимален разход на труд и енергия; 3. Постигане на съответствие с утилитарните и естетически изисквания.

2. Конструктивна структура - най-общия и съществен признак на строежа на носещата конструкция в пространството. Тя е свързана с геометричните характеристики на нейните компоненти и изразява взаимното им разположение и връзки в пространството. Израз е и на вътрешен ред и физически закономерности, които я правят целесъобразна и качествено устойчива организация на елементите на определена система. Наблюдават се 3 основни конструктивни структури.
2.1. Плътна конструктивна структура - непрекъснатост и плътност на материалното тяло или съоръжение; характерна е за мъртвата природа; липсва вътрешно пространство; не са обект на архитектурарта; чрез тези структури се изграждат монументи и паметници; отразяват идейно-емоионалните монументи; прилагат се и при фундаментни плочи, подпорни стени, язовирни стени и др.; най-устойчиви са тези с форма на пирамида, конус, куб, цилиндър.
2.2 Клетъчна конструктивна структура - изградена е от равнинни елементи - стени, подове; характеризира се с линейни връзки между елементите. Тази структура се използва в техническите и биологичните конструкции.
2.3 Решетъчна конструктивна структура - изградена е от линейни елементи. Характеризира се с точкови връзки между тях.

3. Конструктивни системи - характеризира се и се определя от вида на носещите конструктивни елементи и тяхното структуриране. Приема се, че видът на конструктивната структура се означава като конструктивна система. Конструктивната система е съвкупност от конкретни и различни по своето функционално предназначение взаимносвързани конструктивни елементи - вертикални, хоризонтални и наклонени. Характеризира се предимно по вида на вертикалните носещи елементи.

3.1 Конструктивна система с носещи стени (равнинна; масивна безскелетна) - отговаря на клетъчната конструктивна структура и е присъща и е присъща на всички сгради, при които основните ограждащи елементи на сградата - стени и подове, са равнинни и носещи. При тази структура всички вертикални товари се поемат и предават от носещите стени чрез основите в терена. Може да се изпълни по монолитетн и сглобяем начин и с приложение на зидани или лети стени.

А) Предимствата й се отнасят до:
- добро осигуряване на сградите с/у земетръс;
- възможност за прилагане на традиционни начини за изпълнение при сгради с по-малка етажност;
- лесно прокарване и скриване на инсталациите;
- създаване на подходящ микроклимат
- създаване на добра топлинна изолация и инерция.

Б) Недостатъците й се отнасят до:
- еднаква планировка на етажите
- невъзможност за разместване на носещите стени в горните етажи;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конструктивни структури 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.