Контрол на пътното движение


Категория на документа: Други


 1.Исторически преглед за развитието на автомобилния транспорт.

2.Организационна структура и задачи на органите на ''Пътна полиция''. Превантивна дейност по безопасност на пътното движение.Инструкция № IЗ-1665 от 22.08.2013г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по КПД. Структура: Директор на ГДНП и определен от него зам.-директор осъществяват общия контрол и методическо ръководство на служителите,имащи задължения по контрол на пътното движение.Директорите на СДВР и ОДМВР,началникът на отдел "Пътна полиция" и началникът на сектор "Пътен контрол" при ГДНП осъществяват методическо ръководство и контрол относно създадената организация за осъщес-не на дейността по пътен контрол. Началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" и звената при СДВР и ОДМВР, осъществяват прякото ръководство върху дейността по пътен контрол, като:следят и анализират обстановката по безопасността на движението на съответната територия и предприемат мерки; организират, ръководят и контролират изпълнението на дейността от полицейските наряди, работещи по пътен контрол, като определят маршрутите и точките за контрол, силите, средствата и времето за тяхната дейност; изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението, които включват:различни видове отчети свързани с дейността; ОММ, СПО, ПТП(причини,вид,място); отчет за АНД; координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава; предоставят по установения ред в МВР информация за състоянието на обстановката по безопасността на движението;
създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с осъществяването на пътния контрол; осигуряват и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол; създават организация и контролират осъществяването на превантивна дейност чрез обучение на различните категории участници в пътното движение, съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации,информираност на населението чрез средствата за масово осведомяване и други дейности и проекти; издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности, като контролират сроковете за изпълнение на разпорежданията. Началниците на РУ на ОДМВР, които имат щатни служители по пътен контрол, осъществяват непосредственото ръководство върху дейността им на съответната територия, като:системно се запознават със състоянието на безопасността на движението и вземат мерки за подобряването; усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по пътен контрол; осигуряват подготовката и участието на полицейските служители в осъществяването на пътния контрол; водят на отчет местата с концентрация на ПТП и сигнализират компетентните органи и институции за предприемане на мерки по обезопасяването им; осъществяват контрол върху работата на подчинените му служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.Основни задачи: да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред; познава и изпълнява служебните си задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му; познава особеностите на обслужвания район,свързани с безопасността на пътното движение; познава и използва свързочните и другите технически средства за контрол на движението; наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняване; съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и метеорологични условия; проверява редовността на документите на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците; проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и превозните документи на ППС; следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализация и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване на констатираните нередности; взема незабавни мерки и извършва необходимите действия при ПТП и кризисни ситуации; изяснява и отразява обективно и точно обстоятелствата при допуснати нарушения на правилата за движение; предотвратява и пресича престъпните и противообществените действия на гражданите и да отстранява причините и предпоставките, създаващи опасност за живота и здравето на гражданите; съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон; изследва обстоятелствата и изготвя необходимите документи за настъпило ПТП в предвидените от закона случаи; извършва контрол за редовността на документите за ползване на пътната мрежа.

3.Условия и ред за придобиване на СУМПС. Подготовката на водачи на МПС се осъществява в лицензирани учебни форми и правоспособността си те придобиват след задължител-но обчение в присъствена форма и положен изпит.Изисквания към водачите:1. за физическа пригодност- установява се чрез медицински преглед , като в него се преценява дали лице-то отговаря на изискванията за съответната категория. 2. изисквания за психологи-ческа пригодност.За различните категории се изисква и определена навършена възраст :М-16 год.А1, В1 , Ткт- 17 год.А, ,В,В+Е,С1 и С- 18 год.С1+Е-20 год.С+Е,D1, D ,D+E,D1+ E, Ттб, Ттм - 21 години.Разрешение за обучение на водачи на МПС се издава на лице , което има :- учебна документация за категорията МПС , за която ще обучава кандидати за придобиване на правоспособност.- осигурени преподаватели или учители за провеждане на обучението , съгласно изискванията на учебната документация.- собствен или нает учебен кабинет.- собствена или наета площадка с твърдо покритие.- собствен или наети учебни МПС от категорията, за която ще обучава кандидати за придобиване на правоспособност.Преподавател или учител по практическо обучение може да бъде лице , притежаващо свидетелство за професионал на квалификация " Инструктор за обучение на водачи на МПС".Преподавател по предмета "Пътна помощ при ПТП" може да бъде лице , притежаващо свидетелство за професионална квалификация "Инструктор за обучение по долекарска помощ на водачи на МПС" .Проверката за пригодност на ПС-ва след допълнителното им оборудване за използване с учебна цел се извършва от звена , упълномощени от председателя на Държана агенция по стандартизация и метрология , и се установява с " протокол за годност", издаден от тях.Разрешението за обучение си издава за срик от 1 година и не може да се предостъпва.За придобиване на необходимите теоритични знания и практически умения водачите подлежат на обучение за :- теоритично обучение по БД по пътищата и поведение при ПТП.- практическо обучение по общо устройктво на МПС и управление на МПС.Теоритичната част от изпита се състои в решаването на тест съдържащ 60 въпроса от учебния материал по теоретично обучение- време за решаване 40 мин., а практическата в управление на МПС от съответната категория, чиято продължителност е 15-25 мин.За допускане до изпит всеки кандидат включен в списъка се предоставят следните документи :- заявление за допускане до изпит.- свидетелство за завършено обучение за водач на МПС- документ за медицински прпеглед за установяване на физическата пригодност на кандидата.- удостоверение за психоло-гическа пригодност за кандидати за водачи категории C, D и Ттб - документ за платена такса за организиране и провежда-не на изпит на кандидат за придобиване на правоспособ-ност съгласно тарифата.Документите се дават в ДАА най малко работни 5 дни преди датата на изпита.Протоколът за изпит се изгот вя в 2 екземпляра - по един за регионалния отдел на ДАА и за регионалната служба на МВР , която издава СУМПС.Съхранява се 50 години.В първия работен ден след провеждането на изпита регионалния отдел на ДАА изпраща екземпляр от протокола за изпета в службите на МВР за издаване на СУМПС на лицата издържали изпита.Подмяна или издаване на дубликат на СУМПС се извършва при :-изтичане срока на валидност- подмяна на стар образец с нов- промяна в данните на водача- повреждане -- унищожаване- изгубване - кражба.

4.Национални и международни СУМПС. СУМПС е индивидуален удостоверителен документ за правоспособност на водача. I.Свидетелството за управление може да се дефинира, като право дадено от държавата на определено лице да управлява даден вид МПС. Всяка една държава може да изисква управлението на МПС да става само със свидетелствата издадени от нея. Първият документ даващ право да се управлява МПС се издава през 1909г. и се нарича международен паспорт за правоуправление. Актуализация се прави през 1926г. с подписване на Международна конвенция за автомобилното движение, и се нарича международна карта за правоуправление. Тя е на 24 езика. България подписва конвенцията през 1932г. С подписване на Женевската конвенция се издава единен образец за всички държави, които са я подписали, а за тези които не са я подписали се издава международно свидетелство.Националното свидетелство трябва да е с розов цвят. През 1968г. на Виенската конвенция се възприемат няколко изисквания за международните документи и изследвания: определя се единен образец за документите; определя се външния вид на документите и съдържанието на реквизитите.Тази допълнителна спогодба е приета през 1975г., а България я подписва през 1978г. Тези изисквания са в три раздела:1.изисквания към изпитващите;2.изисквания съгласно провеждането на изпитите;3.международни изисквания за физическа и умствена годност за водачите на МПС-та.През 1993г.са обнародвани международните актове определящи вида и начина за получаване на свидетелство за правоуправление.II.Изисквания за национално свидетелство според Виенската конвенция:1.Конвенцията определя три различни бланки за свидетелствата: единична; двойно-прегъната и тройно-прегъната бланка. Тези три вида бланки трябва да отговарят на шест изисквания:-за размера на единичните бланки: 74 на 105 мм.;-за размера на двойно-прегънатите бланки: 140 на 105 мм.;-за размера на тройно-прегънатите бланки: 225 на 105 мм.;-да имат розов цвят;-подпис на френски език;-попълването да става с букви от латиница;-две от страниците на свидетелството да са оформени според изискванията.Конвенцията е определила пет основни категории: А, В , С, D, Е. Допълнителни категории са М, Т, Т(тр.) и Т(трол.).Изпитът за получаване на правоспособност за управление на МПС се полага пред комисия-прецедател и член на комисията. Прецедателя определя оценката от проведение практически изпит.Има три групи свидетелства, едни по образец от Виенската конвенция и други не по неин образец и последната е международни свидетелства за управление. Свидетелството за упр на МПС в България служи като идентификационен документ за самоличност, когато лицето не може д представи друг документ. Чужденците притежаващи българско свидетелство за упр на МПС удостоверяват самоличността си с документа за задгранично пътуване.Срокът на валидност на свидетелството за управление на МПС е 10г, а на лице с физически недостатъци 5г.Изисквания към международното свидетелството:1.да има сиви корици и бели страници;2.формата да е 140 на 105 мм.; 3.попълването е само с латински букви;4.белите страници - попълнени на руски, английски, испански и френски език;Международното свидетелство е вторично спрямо националното свидетелство:-има валидност по територия;-валидност по време - важи до три години от датата на издаването.Ако националното свидетелство не е по образец на Виенската конвенция то не важи. Чужденци имащи национално свидетелство могат да управляват в РБългария до изтичане на срока.

5.Автоматизирани информационни системи на "Пътна полиция".

6.Регистрация и отчет на ППС.Видове регистрации.Регистрационни документи и видове табели с регистрационни номера. Същността на регистрацията на МПС се изразява в индивидуализацията на всички МПС-та, на база на неговите идентификационни данни чрез вписването им в регистър и определяне на регистрационните номера по утвърден образец. Воденето на такъв регистър цели установяването на собствеността, както и съставянето на статистически данни за тях. Реда, сроковете, мястото и необходимите документи за извършване на регистрацията на МПС са правно регламентирани в Конвенцията за пътно движение от 1968г., ЗДП - чл. 140-143 и в Наредба I 45 на МВР от 24.03.2000г., обнародвана в ДВ бр. 31 от 2000г. и се отнася за регистрацията и отчета на МПС и ремаркета теглени от тях. Съществуват няколко подхода за регистриране на МПС за страни с по-силна моторизация. Първият е англо-санксонския - при него веднъж регистрираното МПС с регистрационен номер - остава завинаги. Позволено е да са изписани допълнителни символи. Когато се използва този подход, регистрационния номер може да се поставя на друго МПС ако първото е бракувано. В България се използва териториалния подход на база - областите. Този подход дава възможност за залагане на по-голям информация в регистрационния номер.Буквените означения които се използват трябва да съответствията на Конвенцията за пътно движение от 1968г. и трябва да са на латински език.При регистрация на МПС собственост на физически и юридически лица, те се регистрират по Наредба 17 от 13.08.1996г. обнародвана в ДВ бр. 72 от 1996г. В 14 дневен срок от придобиване на собствеността на МПС, то се представя пред КАТ - Пътна полиция, а за МПС-та внесени от друга страна - 14 дни от датата на издаване на квитанцията. Регистрацията се извършва по местожителство на собственика. Не подлежат на регистрация тролейбусите, верижните, строителните, селско стопански и други самоходни машини. Не подлежат на регистрация състезателните автомобили, велосипедите с допълнително монтирани двигател и инвалидните колички с двигател. Временно внесените МПС-та се регистрират за срока на пребиваването, но не по-малко от три месеца. При регистриране собственика е длъжен да представи лично МПС-то и необходимите документи в определения срок. Когато МПС-то е собственост на едно или повече лица, регистрацията може да се извърши от единия собственик при писмено упълномощаване от останалите собственици.МПС-та се регистрират по идентификационен номер VIN, тип марка, модел и други данни, които са посочени. При регистриране в КАТ - Пътна полиция се извършват необходимите проверки за:-идентификацията на МПС;-договорености на представените документи от собственика;-произхода на МПС-то;Служителите, които извършват проверки и регистриране задължително се подписват и гарантират с печат правилното попълване и вписване на данните. Пунктовете за регистрация на МПС-та се разкриват със заповед на началника на Пътна полиция при ДНСП. При невъзможност да се установи VIN номера МПС-та не се регистрират. Документите се задържат и се уведомява писмено направление Пътна полиция. ДНСП води на отчет МПС-та с променени VIN номера. Не се регистрират МПС-та, типът на които не е одобрен.Превозни средства обявени за издирване не се регистрират. Те не се регистрират до прекратяване на издирването.За всички регистрирани МПС-та се издават регистрационни табели. При кражба на регистрационните табели се подава заявление и се издават нови.При първоначална регистрация се извършва обстоен преглед на МПС-та (модел, марка, номера и др.), извършва се и преглед на техническото състояние на МПС. Техническо неизправно МПС се регистрира, но не се пуска в движение.Промяна в регистрацията на МПС-то се извършва при изменение на данните на МПС-то или собственика, посочени в свидетелството. МПС-то се представя задължително за индентификация без случаите на:-промяна данните на собственика;-промяна на свидетелството за регистрация без промяна на собствеността;-при издаването на дубликат на Част 1 от свидетелството за регистрация;-при продължаване срока на валидност при временна регистрация; При промяна в регистрацията собственика представя следните документи:-писмено заявление за регистрация;-документи за самоличност на собственика;-свидетелство за регистрация;-документ за собственост, данните за марката, модела, номер, рама, двигател и др.;-документ за сключена "Гражданска отговорност";-квитанция пътен данък.При промяна в регистрацията с преминаване на МПС-то от един регион в друг, собственикът представя писмено заявление в два екземпляра, а съответните служби на КАТ -Пътна полиция проверяват данните и се уведомява служебно. Заявленията се подават в съответната служба по регистрация по местоживеенето на собственика.При промяна на собствеността в 14 дневен срок праводателя и приобретателя представят на съответните служби по регистрация, копие от договора за прехвърляне на собствеността.При всяка промяна в регистрацията се променя Част 1 от свидетелството.Регистрация се прекратява при:1) по желание на собственика (писмено заявление), в което се посочват се посочват обстоятелствата за прекратяване. Трябва да се представят доказателства, че МПС-то е прието за разкомплектоване или съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато;2) след писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател. Задължително в КАТ се представят табелите и свидетелството за регистрация. Регистрация на откраднато МПС се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или лицензиран застраховател при тотално изплащане на щети.Възстановяването на регистрация може да се извърши по искане на собственика.Според срока на валидност регистрацията бива:-постоянна - без срок на валидност;-временна - с определен срок на валидност над три месеца;-транзитна - до 30 дни; При постоянна регистрация свидетелствата са без срок на валидност, а регистрационния номер се състои от графично изображение но българския национален флаг на син фон.При транзитната регистрация се издава документ за маршрут със срок на валидност 30 дни.Фона на транзитната табела е бял, а идентификационните номера са с черен цвят.Има временни регистрационни табели със срок на валидност от една година, издадени от началника направление Пътна полиция при ДНСП. В крайната дясна част на табелата е обявен срока на валидност на червен фон.Едногодишен технически преглед се провежда в следните случаи:-при първоначална регистрация, задължително се извършва преглед на правно-техническата изправност на автомобила. След преглед се поставя стикер;-при промяна на собствеността;-превозни средства спрени от движение, поради техническа неизправност;/при възстановяване регистрацията на МПС;/при промяна конструкцията на МПС. Свидетелството за регистрация е по образец издаден от министъра на МВР. Състои се от две части, които съдържат данни за МПС-то и водача.Част първа - служи за идентифициране на МПС и се носи от водача винаги. При всяка промяна на регистрацията се издава нова Част 1 на водача.Част 2 на свидетелството за регистрация - служи за идентифициране на МПС-то, удостоверява правото на разпореждане от собственика, без да е документ за собственост. В нея се отразяват всички промени. Собственика може да я съхранява без да е необходимо да я носи със себе си.Всяко едно регистрирано МПС се води на отчет на териториално и регионално ниво при ДНСП. Отчета включва всички данни - свидетелство за регистрация, данни за издирване и снемане от издирване. ДНСП организира и координира обмена на информация между европейските фондове и тези на КАТ. Всички документи, които съдържат данни за регистрация или прекратяването и' се подрежда по дати и опис и се съхранява в съответните служби КАТ - Пътна полиция за пет години, след този срок документите се бракуват със заповед на Началника на регионалното звено. Те водят дневник за лица, които искат информация.Временно пускане и спиране на МПС-та с ремаркета става от органите на КАТ -Пътна полиция, които издават разрешителни за временно движение за срок от 30 дни. За целта собственика предоставя:-писмено заявление;-документ за самоличност; -застраховка "Гражданска отговорност".МПС се спира от движение в два случая:-по желание на собственика;-при констатирани технически неизправности, а също така съдържание на вредните вещества в изгорелите газове или шумът е над допустимите норми. На временно спрените превозни средства се иззема Част 1 и се залепя стикер.За временно спиране по искане на собственика, той трябва да представи следните документи:-писмено заявление;-молба , посочваща причините за спирането;-свидетелство за регистрация;-документ за самоличност;За пускане в движение са необходими следните документи:-писмено заявление;-документ за самоличност;-документ за застраховка;-пътен данък;-други документи предвидени в закона. Регистрация и отчет на МПС собственост на чужди физически и юридически лица. Този въпрос се регламентира в наредба №17, обнародвана в ДВ 72 от 1996г.Ако номера, горе в ляво има бяла лента - това означава, че колата е на представители на дипломатическата мисия. Табела с буква С - се дава на представители с дипломатически статут.Ако регистрационната табела е с надпис СС - значи МПС-то е на консулски представител.Регистрационна табела с надпис СТ - се използва за МПС-та на административно-техническите представители и на постоянно акредитираните чужденци.Табела със символи ХХ се издава на чуждестранни физически лица, които са адресно регистрирани и пребивават повече от три месеца.

7.Регистрация и отчет на МПС, собственост на чуждестранни ФЛ и ЮЛ. Моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически или юридически лица, се регистрират в определени от Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП) структурни звена "Пътна полиция - КАТ" при областните дирекции "Полиция" в 14-дневен срок от издаването на митническия документ за внос или от придобиване собствеността в страната. -чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други държавни представителства и служителите им, както и представителствата на международни правителствени организации и консулства, ръководени от почетни консули в Република България;- чужденци, на които е разрешено да пребивават временно в Република България повече от 3 месеца При регистрация службите на МВР извършват необходимите проверки за:- идентификация на превозното средство;- достоверността на представените документи и данните на собственика; - произхода на превозното средство.Всяко регистрирано МПС се обозначава със стандартни табели с регистрационен номер в съответствие с БДС 15980 и БДС ISO 7591. Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и дължимите такси.Документите, които съдържат данни за регистрация, промени в регистрацията, снемане от отчет и други за МПС, се съхраняват подредени по регистрационни номера в архива на съответното структурно звено "Пътна полиция - КАТ" до финансова ревизия, но не по-малко от 10 години от извършване на съответната регистрация или промяна на регистрацията.На МПС, регистрирани по ред,

се поставят табели с регистрационен номер със следните отличителни белези:
1. буквени означения "С", "СС", "СТ" на червен фон с бели букви и цифри; в горния десен ъгъл на табелите с регистрационен номер на МПС, обслужващи ръководителите на дипломатическите представителства, се поставя бяла лента с дебелина 10 мм и наклон 45 градуса;2. буквени обозначения "XX" на син фон с бели букви и цифри В зависимост от буквените им обозначения табелите с регистрационен номер се дават:
1. "С" - за МПС на дипломатически и международни представителства и техни служители, които имат дипломатически статут и притежават лична дипломатическа карта, издадена от Министерството на външните работи; 2. "СС" - за МПС на консулски представителства и техни служители, които имат статут на консулски длъжностни лица и притежават лична консулска карта, издадена от Министерството на външните работи;
3. "СТ" - за МПС на административно-технически служители в дипломатическите, консулските и търговските представителства към тях и на постоянно акредитираните чуждестранни кореспонденти, притежаващи лична служебна карта, издадена от Министерството на външните работи; Отчетът на МПС се води по регистрационни номера и по имена на собствениците. Отчет за регистрираните и снети от регистрация МПС, собственост на чуждестранни юридически и физически лица, временно пребиваващи в страната, и за извършените промени в регистрацията се води от "Пътна полиция - КАТ" при Столичната дирекция "Полиция".При прекратяване регистрацията на МПС, регистрирано по реда на тази наредба, се изземват табелите с регистрационен номер.

8.Организация и тактика за извършване на първоначални прегледи за проверка на техническата изправност на ППС. НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. определя реда за първоначалната регистрация, промените в регистрацията, пускането в движение и спирането от движение отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица. Проверката на техническото състояние на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при: 1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) първоначална регистрация (без новите превозни средства); Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват в контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция". Контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция" се разкриват от директорите на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на ГД "ОП". Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват от технически специалисти, назначени към структурните звена "Пътна полиция". Когато представеното на технически преглед превозно средство отговаря на изискванията на ЗДвП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху протокол за преглед за техническа изправност.За превозните средства, отговарящи на изискванията за техническата изправност, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.".При първоначална регистрация на нови превозни средства се издава знак за технически преглед, с който се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед. В КТП се води отчетност с отразяване на датата и резултата от прегледите за техническа изправност за всяко МПС.При преглед за техническа изправност се изискват:1. лична карта и свидетелство за управление на водача, представил МПС на преглед;2. документ за произхода на МПС или документ за спиране от движение;3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);4.документ за изправност на газовата уредба, ако има инсталирана такава на ПС. Преглед за техническа изправност на МПС в друг район извън местоотчета се извършва по изключение. Разрешение за това, редът и начинът на провеждане се определят от директора на ГД "ОП" за всеки конкретен случай. Списък на проверките, които задължително се извършват при периодичните технически прегледи: 1.Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).2.Проверка техническото състояние на МПС:Спирачна система;Кормилна уредба и преден мост;Двигател, трансмисия и окачване;Осветление и светлинна сигнализация;Рама, кабина и каросерия;3.Проверка на техническото състояние на състав от пътни превозни средства;4.Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване;Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно колело.Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни колела.Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три резервни колела.Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири резервни колела.Когато колелата на ремаркето по вид и размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде снабдено с резервно колело.

9.Технически средства за контрол на скоростния режим на движението. Тактика за използването им. Работят на принципа на Доплеровата радиолокация - уредът излъчва лъч с определена честота , който стигайки да МПС се връща обратно на с различна честота и по разликата меж-ду тях се определя скорост на движение.На разположение на КАТ-ПП в момента са :- радар-скоростомер / РС-03, РД-03С /;- руските "Бариер 2" и " Бариер 2 М/;- трафик радар ТR 4 .Първите два вида вече почти не се използват , въпреки , че на места ги има по частите.ТR 4-Това е радар използващ доп-леровия ефект с непрекъсна-то излъчване , с микропро-цесорно управление и селекция по скорост. Използва се за измерване на скоростта на фронтално движещи се МПС при максимално отклонение от фронталното движение до 8 градуса.Трафик радарът е предназначен за контрол на превишаването на ограниче-нието на скоростта от МПС при пряка видимост до тях , в условията на интензивно движение. Той измерва с достатъчна селективност скоростта на най-бързото МПС от транспортния поток и регистрира измерената скорост , датата и часа на нару-шението , и ги съхра-нява за определен период от време:1.има непрекъснат режим на работа и режим на единичен импулс: - непрекъснат / Н /-постоянно измерване; - единичен импулс / Е / включва СВЧ излъчването за време 1 секунда и измерва скорост; 2.диапазон 400-200 км/ч; 3.грешка при измерване1км/ч; 4.селективонст на скорост - равномерно увеличаваща се от 5 до 19 км/ч.; 5.разстояние не по малко от 300 метра; 6.два дисплея - главен- два реда , които показват дата , час и минута на астрономическото време, режим но измерване на скоростта , обсег , измерена скорост /VМ/ и въведеното ограничение /VL/; - спомагателен - показва измерената скорост /VM/; 7. звукова сигнализация; 8. захранване 11-15 V; 9.дистанционно управление; 10. работна температура = -10 : + 50 градуса по Целзий. Управление на радара :1.VL късо= първоначално включване; 2.VL късо и М/Ткъсо едновременно = изключване на радара.; 3. Е късо - включва режим Е , при всяко следващо натискане измерва скоростта ; 4. Н късо - включва режим Н; 5. М/Т късо - за промяна на разстоянието М е максимално Т е намаляне на разстоянието. 6. VL късо - включва настройка на въведеното ограничение на скоростта . С бутон Е късо се увеличават единиците на дисплея , а с Н късо се намалява единицата на мегащата цифра . М/Т късо сменя настройваната цифра.; 7. VL дъбго - вкл. Настройка за дата час и минути на текущото астрономическо време.; 8. М/Т дълго включва в режим памет. С М/Т късо се извеждат на главния дисплей последователно запсаните нарушения. С бутон М/Т дълго се излиза от режим памет.Бутоните М/Т и VL функцио нират само при измерване на сторостта Н.Тук трябва да напишете нещо за тактиката на използването на радарните измерители на скоростта

10.Технически средства за установяване употребата на алкохол от водачите на МПС.Тактика за използването им. Фази на алкохолно опиянение :1. фаза на резорбация / усво-яване /; 2. фаза на елиминация / отделяне /; С%о = А / P x F където; С%о - концентрация на алкохол в кръвта в промили; А- грама алкохол в спиртна-та напитка ; Р- тегло на лицето; F- фактор на елиминиране.Методи за химическа експертиза: 1.АДХ митод - ензимен метод / не се използва у нас /; 2.метод на Видмарк- дава отклонение при диабетици например , цащото не може да резличи алкохола от отделяния на болния ацетон в организма и това повишава показанията на алкохолно съдържание в кръвта.3. Газхроматографски метод.Изследването става за 3 минути в специален апарат.Уреди за регистриране употребата на алкохол: 1. Индикаторни тръбички- Алконал 05 - дава качест-вено но не и количествено измерване на концентрация; - алконал 1.2- установяват наличие на алкохол над 1-2 промила; - Алкотест промил - за откреване и двустепенно отчитане на концинтрация- на абкохолни пари в издишания въздух.Сега не се използват.В момента на практика се използват уредите на фирма "Дрегер" : - Алкотест Дрегер 7310; - Алкотест Дрегер 7410. Служат за бързо определяне на концентрацията на алкохолни пари в издишания въздух с помощта на електро химичен сензор. Единствения елемент за неговото обслужване е бутон за включване иизключване. Има сигнална лампа за вкл.Газовия сензор се загрява първо до определената температура след което светва индикацията "Готов".Изпробвания водач духа силно и равномерно в апарата докато лампата "Готов" изгасне. Резултатът от измерването се появява на дисплея от 10 до 25 секунди.Ако по време надухането на дисплея се появи "Е О" , лампата "Готов" изгасне или изчезне звуковия сигнал, то духането е било слабо или недостатъчно дълго. Следва нов тест. Алкотест Дрегер 7410 отчита показания до стотната от знака.Контролът за употреба на алкохол се извършва от всички наряди съоръжени със съответните технически средстваВъпросите за организацията на проверките за алкохол у необходимо се разглеждат в 3 насоки :1.задължителни проверки - проверки на водачите участници в ПТП ,което се извършва наред с другите задачи които се изпълняват при ПТП. 2. Изборен контрол- провежда се от нарядите на КАТ-ППкато елемент от ежедневното изпълнение на служебните задължения. То трябва да се извършва поради характерни особености в поведението на намиращите се под определена степен на алкохолно опиянение водачи ва МПС.. На проверка следва да се подлагат всички водачи спрени за проверка поради това , че са извършили друго нарушение или при рутинни проверки .3. Масови проверки.- извършват се комплексни проверки и операции с кодово наименование "Алкохол" . Цел е масираният контрол осъществяван от органите на КАТ е превенцията .

11.Пътища, пътна мрежа, кръстовища и пътни възли. В България има около 40 000км. пътища, които се квалифицират по следния начин:-пътища с общо държавно значение;-пътища с военно-историческо значение;-пътища с културно-историческо значение;-пътища със стопанско значение;Различава се и друго деление на пътищата:-области пътища;-районни и общински пътища, които свързват местата с областни пътища;-селско-стопански пътища;-горски пътища;-пътища и улици в населените места; Класификация на пътната мрежа от 1981г.: а) автомагистрали - само за скоростно транзитно автомобилно движение, което се пресичат с други пътища на различни нива; б) пътища 1 клас; в) пътища 2 клас; г) пътища 3 клас; д) пътища 4 клас; Основни елементи на пътната мрежа - коректори на автомобилното движение. По тях се осъществява транзитното движение на големи разстояния и имат едноцифрени номера от 1 до 9, при спазването на следните признаци: -изток - запад - четни номера; -север - юг - нечетни номера; Номерирането запад - изток се извършва от север на юг, а тези с направление север - юг се номерират от запад на изток. Километрирането започва от северната граница на тези с направление север - юг и от западната граница за тези с направление запад - изток.Второкласните пътища свързват два и повече първокласни пътя и служат за разделители на движението между тях и останалите пътища. Имат двуцифрени номера от 11 до 99. Първата цифра е номера на първокласния път, от който се отклоняват, а втората цифра показва посоката в която се отклоняват - четни - отклоняват се в дясно, а нечетните - се отклоняват в ляво.Километрирането започва от отклонението и запазва номерата си по цялата дължина независимо дали пресича някой друг първокласен път.Третокласните пътища свързват градовете по между им, град с промишлен център или град с туристически комплекс. Имат трицифрени номера - от 101 до 999. Първите две цифри показват номера на второкласния път, а третата цифра посоката на отклонение. Когато се отклонява от първокласен път - първата цифра показва номера му, втората е нула (0), а третата показва посоката. Когато се свързват първокласен и второкласен път номера се получава от второкласния път.Четвъртокласните пътища имат предимно местно значение, като свързват близки населени места или свързват третокласни пътища. Номерират се от 10001 до 99999, като принципа е както при останалите.През България минават девет международни пътища, групирани в две категории: А и Б. Към първата спадат главни международни пътища с направление запад - изток, като се номерират с двуцифрени четни числа. Тези с направление юг - север са шест на брой и се номерират с двуцифрени нечетни числа.Пътищата от категория Б са три на брой, имат съединителна функция и се отбелязват с трицифрени числа.Пътища категория А: Е70 - Русе, Разград, Шумен, Варна; Е80 - Калотина, София, Пловдив, Хасково, Капитан Андреево; Е79 - Видин, Монтана, Враца, Ботевград, София, Благоевград, Кулата; Е83 - Бяла, Плевен, Ботевград, София; Е85 - Русе, Бяла, В. Търново, Габрово, Стара Загора, Хасково, Подкова; Е87 - Дуранкулак, Варна, Бургас, Царево, Малко Търново; Пътища категория Б: Е770 - София, Кюстендил, Гюешево; Е771 - Ябланица, В. Търново, Шумен; Е772 - Поповица, Стара Загора, Сливен, Бургас; В населените места градските пътища и улици се класифицират в пет класа: -скоростни градски магистрали - високоскоростен транзитен транспорт с непрекъснат режим на движение, като сливането и отделянето става на пътни възли; -градски магистрали - може да има и непрекъснат режим на движение, като обслужват няколко жилищни и промишлени комплекси; -районни артерии - жилищен или промишлен район при прекъснат режим на движение, като може да се разреши паркиране; -събирателни улици - движение в микрорайоните; -обслужващи улици - група жилищни сгради или други обекти.Основни схеми на уличната мрежа: -радиална; радиално кръгова, правоъгълна, правоъгълна радална, комбинирана, смесена.Радиалната схема е най-често срещаната. Основния недостатък е претоварването на градския център и затруднените връзки с периферията. За да се избегне това се строят околовръстни пътища, при което се образуват радиално-кръговата схема.Правоъгълната схема представлява успоредно разположение на улиците. Тук връзката между перифериите е затруднено. Изграждат се диагонални пътища и се образува правоъгълно-диагоналната схема.

12.Елементи на пътя и влиянието им в/у безопасността на пътното движение. Съгласно Виенската конвенция за пътното движение от 1968г. терминът "път" означава цялата повърхност на път или улица, открита за обществено движение. Според пътните специалисти обаче пътят е коплекс от инжинерни съоръжения, к/о имат за задача да осигуряват движението на транспортните средства и да ги обслужват. Тъй като необработената земна повърхност не осигурява необходимите условия за движение, тя се изравнява, като се прокопава или насипва, в резултат на к/о се образува земно платно на пътя.Вертикалният разрез на пътя с равнина, прекарана перпендикулярно в дадена точка на оста му, се нарича напречен профил. Колкото по-важен е пътят, толкова по-сложен е неговия напречен профил. Напречният профил включва:Пътно платно - което включва настилката и двете непосредствено опиращи се до нея ивици, наречени банкети.Линията, к/о разполовява пътното платно, се нарича ос на пътя или осова линия.Настилката се състои от пластове с различна дебелина. Тя се изработва така, че в зависимост от почвените и хидроложките условия якостта им да удовлетворява натоварването на пътното движение.Откоси - това са равнинни плоскости, к/о ограничават странично пътното платно и се х-зират със съответен наклон. Линията, к/о съединява банкетите и откосите, се нарича ръб на пътното платно.Окопи (канавки) - разполагат се по дължината на пътя и служат за отвеждане на повърхностните води от него и околните терени към близките реки и дерета.Общата широчина м/у външните ръбове на откосите се нарича земно платно.Ивицата, обхваната от терена, в к/о се вместват земното платно, пътните насаждения, предпазните окопи и други пътни съоръжения и принадлежности, се нарича обхват на пътя.Пътни съоръжения са: водостоците, мостовете, виадуктите, надлезите, подлезите, тунелите, подпорните и декоративните стени, укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения.Пътни принадлежности са: пътни знаци, пътна маркировка, сфетофарните уредби, автономните телефонни колонки, крайпътните насаждения, аварийните площадки, крайпътните чешми и площадките за краткотраен отдих, освежителните съоръжения, предпазните огради, направляващите стълбчета, стенозащитните съоръжения, защитните огради и други технически средства за организация и регулиране на движението.Трасе на пътя - прави участъци, хоризонтални и вертикални криви, надлъжни наклони, ландшафт.Видове пътища в зависимост от броя на платната и лентите:- двулентови - габарити от 6 до 7,5 м; - трилентови; - четирилентов с едно платно; - четирилентов с две платна; - автомагистрала - габарит на лентата (широчина)-3,75 м+ аварийна ивица с намален габарит 2,50 м.Разделителната ивица е с минимална ширина 2 м., а максималната зависи от конкретните условия (по-широка, по-безопасна). За автомагистрали е препоръчително тя да е 6 м. Видове профили напътя: - напречен профил с насип - когато пътното платно по цялата си широчина е разположено на ниво, по-високо от това на терена; - напречен профил с изкоп - когато нивото на пътното платнно платно; - напречен профил с изкоп - когато нивото на пътнато платно е по-ниско от това на терена; - смесен напречен профил - когато едната му част е в насип, а другата в изкоп. Този профил е х-рен за пътища, прокарани в скат .Влияние на различниите пътни елементи в/у безопасността на движението.Безопасността на движението на автомобилните пътища е тясно свързано със сложните съотношения м/у правите и кривите участъци, т.е. многобройните взаимни съчетания на елементите им: дължина, наклон и радиуси на хоризонталните и вертикалните криви.Широчината на пътното платно също оказва влияние, както и видимостта. Разделят се на две - видимост по настилката на пътя при спиране и видимост при изпреварване.Осигуряването на безопасност на движението зависи както от общото състояние на настилката, така и от състоянието на техническите х-ристики на всеки неин елемент. Най-изразено влияние оказват широчината на пътната настилка и х-ристиките й - цялост, равност и грапавост.Не е без значение и увеличаването на широчината на банкетите - опасността намалява, особено при широчина, по-голяма от 3-4 м.Пътните знаци и маркировката са най-разпространените средства за организация на движението. Важно за безопасността на движението при сигнализиране на пътищата с пътни знаци и с маркировка е да има строго съответствие на указанията им. Добро средство за ориентиране са предпазните огради - те са необходими за предотвратяване излизанията на автомобилите извън платното за движение и сблъскаването им с препятствия, разположени близо до тях.

13 и 14.Пътни кръстовища и пътни възли и влиянието им в/у безопасността на пътното движение. Определение за кръстовище и пътен възел - пътното пространство, където се извършват маневрите пресичане, отливане, вливане, преплитане или друг вид взаимодействие м/у автомобилните потоци, се нарича кръстовище или пътен възел, в зависимост от това, дали тези маневри се извършват съответно на едно, две или повече нива.Опасна конфликтна точка е тази, в к/о се пресичат траекториите.Полуопасна - в к/о две траектории се сливат в една.Безопасна е тази, при к/о двете траектории се разделят.Видове кръстовища:В зависимост от взаимното разположение на пътищата, к/о се пресичат или свързват в тях: кръстообразни, хиксообразни и звездообразни, Т- образни, У- образни.По конструктивни елементи и степен на техническо изпълнение кръстовищата се разделят на:Прости - образуват се при пресичането на улиците и неселените места; при тях само са закръглени ръбовете на настилката.Канализирани - при тях са създадени или са очертани направляващи острови с различна форма и размери. Първото манализирано кръстовище е изградено в Италия.Кръстовища с кръгово движение - имат остров, около, к/о движението е по посока, обратна на часовниковата стрелка (при дясно движение). Този остров има кръгла или елепсовидна форма и обикновено е с по-големи размери в сравнение с островите на канализираните кръстовища.Комбинирани - представляват съчетание от изброените по-горе кръстовища.За обезопасяване на кръстовищата се използва светлинно регулиране, т.е. става разместване на транспортните потоци по време.безопасността на движението:Пътните възли имат своите предимства, а това са голяма пропускателна способност и възможност за напълно отстраняване на опасните комфликтни точки. Първият пътен възел е построен през 1928г. в САЩ.Пътен възел - представлява сложен комплекс от инжинерни съоръжения, пътища и пътни връзки. Състои се от следните елементи:- пътен клон - всеки път, к/о влиза или излиза от възела;- пътна връзка - съединителен път, к/о свързва два пътни клона в зоната на възела; - лента за забавяне (забавителен шлюз) - допълнителна лента, включена в нормалната широчина на пътното платно, по дължина на к/о се намалява скоростта на движение след отделяне от основния поток; - лента за ускоряване (ускорителен шлюз) - допълнителна лента, по дължината на к/о скоростта на движение се изравнява с тази на основния поток преди влизането в него; - преход - клиновидно уширение на настилката, свързващо основното пътно платно с лентите за забавяне или ускоряване където се извършват маневрите отделяне или вливане ; - участък на преплитане - участък от пътното платно с определена дължина, където се осъществява пресичането на потоците посредством последователно вливане и отделяне Класификация на пътните възли : 1) по броя на пътните клонове те биват: триклонни, четириклонни и многоклонни; 2) по степента на безопасност:- съвършенни - само с безопасни и полуопасни конфликтни точки; - несъвършенни - с опасни конфликтни точки; 3) по наличие на възможни пътни връзки:пълни, непълни; 4) по геометрично отношение: симетрични, полусеметрични и несиметрични.Влияние на пътните съоръжения в/у безопасността на движението.Трасето на пътя, преминавайки през местността, пресича много или различни препятствия: реки, езера, дерета, планински хребети и др. Водостоците са около 90% от всички пътни съоръжения. Тези съоръжения имат светъл отвор до 5 м. и могат да пропускат малък обем вода. В зависимост от материала, от к/о се строят водостоците биват: железобетонни, бетонни и каменни.Мостовете служат за преминаване над реки и долини. Според материала, от к/о са изработени биват: дървени, стоманобетонни и стоманени. Има и комбинирани мостове - Аспаруховият мост във Варна - средната част е изработена от стомана, а двете крайни части са от стоманобетон.Според препятствието, к/о преодоляват биват: Надречни - когато преминават над реки или водни низини; Виадукти - когато превеждат пътя през плитки или дълбоки долини; Надлези - те служат да прехвърлят пътя на друг съществуващ път.Към мостовете се причисляват и естакадите - с такава мостова конструкция, к/о издига пътя на известна височина, над земната повърхност, така че свободното пространство под нея се използва за други цели.Пътните тунели - са пътноинжинерни съоръжения, к/о прокарват пътя под земята. Те могат да се разделят на:
- планински тунели, прокарвани през планински хребети или възвишения; - подводни тунели, прокарани под реки, морски проливи и заливи; - градски тунели -предназначени за пропускане на транспортни или пешеходни потоци в населените места.Видимост и обзорност на пътя - видимостта е една от основните предпоставки, к/о влияят на безопасността на движението. С недостатъчно разстояние за видимост са свързани най-често ПТП при изпреварване в хоризонтални и вертикални криви. Обикновено видимостта се ограничава от крайпътни насаждения, от откосите на изкопите на сгради и павилиони в близост до пътя и др.

15.Характеристика на транспортното и пешеходното движение. Характеристика на трас-портните потоци :1. интензивност на движе-нието/N/- измерва се с броя на превозните средства , които преминават през дадено пътно сечение за единица време .2. плътност на транспортните потоци /D/- пространствена характеристика , която опре-деля степента на натоварва-н на пътя. Измерва се с броя на МПС , които в даден момент се намират на 1 км. от пътя или улицата.3. ниво на натовареност /Z /-вторичен показател , който се изразява с отношението на фактическата плътност към максималната стойност:Z= q /факт/ : q/max/; 4. Скорост на движение- скоростта е изминатия път за единица време.Тя е един от основните фактори , които влияят върху безопасността на движението.Тя е и много важна характе-ристика на транспортните потоци, тъй като е свързана с икономичността на превозите , безопасността и качеството на обслужване на транспортния процес.Видове скорости:1. моментна скорост - означава скоростта на еднич но превозно средство в момента на преминаване през дадено пътно сечение. 2. средна моментна скорост на потока се получава чрез графична обработка на моментните скорости.5. техническа скорост - измерва се с отношението на изминатия път към ефективно използваното време, тоест използва се времето за престой и задръжки по различни причини.4. максимална скорост- най-високата ,постигната в изследвания пътен участък.5. оптимална скорост.6. експлоатационна скорост - отчита се общото време за преодоляване на разстояние то , без спиранията по желание на водача. Характеристики на пешеходните потоци.1. Скорост - свързана с физическото състояние на индивида и на редица други обстоятелства като възраст , цел на придвижването , пътни и атмосферни условия и други. / напр. възрастните пешеходци се движат със средна скорост 1.4 м/сек., а децата около 1.6м/сек . 2. интензивност - измерва се с броя на пешеходците , които преминават през даден пункт за единица време. Тя се колебае в голе-ми граници в зависимост от характера на пътя и на обектите по него.3. Плътност - определя се от броя на пешеходците , които в даден момент се намират на 1 кв. метър площ. В зависимост от това различаваме няколко режима на пешеходно движение : - свободен - при него човек може да измени не само скоростта си , но и направле-нието на своето движение - до 0.5 чов./кв.м.; - затруднен - при него плътността на потока ограничава свободата на движение; - напълно затруднен - когато на 1 кв. метър са разположе-ни 4 човека.

16.Основни принципи и методи на организация на пътното движение. Дейността по организация на движението и решаване-то на специалните задачи и проблемите му се постигат чрез спазването на определени принципи :1. основава се на данните за конкретната пътнотранс-портна обстановка; 2. планирането , организи-рането и изпълнението на отделните мероприятия се извършва във взаимна връз-ка и обусловеност; 3. всяко решение да осигуря-ва максимална безопасност и ефективност на пътното движение; 4. при всяка промяна на път-нотранспортната обстановка , на участниците в движение-то се осигурява необходима-та по време , разстояние , обем и качество информация; 5. за всяко изпълнено реше-ние да се следи за неговото отражение върху ефектив-ността и качеството на про-цеса на пътното движение. Спазването на тези принципе тябва да се съчетава и с общите принципи за подоб-ряване на безопасността на пътното движение.Принципи : 1. намаляване броя и измене-ние степента на опасност на конфликтните положения между ППС , както и между тях и пешеходците.; 2. намаляване нивото на натоварване на пътищата от транспортните и пешеходни-те потоци.; 3. намаляване аварийността на отделните участъци от пътя.; 4. оптимизиране режима на движение на отделните пътни участъци.; 5. осигуряване необходимата видимост на пътя и пътно-транспортната обстановка.; 6. хомогенизиране на транс-портните потоци.; 7. изравняване на пропуска-телната способност на отдел-ните места и участъци от пътя.; 8. канализиране на движение то по пътищата.; 9. разширяване на периодите на върхово натоварване на пътищата и кръстовищата за намаляване на максималните му стойности.По възможност тези мето-ди трябва да се прилагат едновременно за да се постигнат най-добри резултати от изпълнението на всяко мероприятие. При провеждане на контролната дейност на КАТ-ПП преди всичко трябва да се проверя-ва за спазване на посочените методи и принципи.

17.Сигнализация на пътищата и улиците със светлинни сигнали. Организацията та пътното движение и особено регулирането на движенето на ППС и пешеходците са невъзможни без използва-нето на пътна сигнализация със светлинни сигнали , пътни знаци и маркировка.Цел на регулирнето на пътното движение със светлинни сигнали е : по ефективно да се използва пропусктелната способност на пътно-уличната мрежа , да се намалят транспортните задръжки и вредното влияние на автомобилните газове върху ОС и , не на последно място да се осигури безопасността на движението. ЗДвП - Пътните светофари се използват за регулиране на звижението на ППС и пешеходците. Те имат светещи полета с определени : разположение , цвят форма и символи върху тях.. Чрез тях към участниците се подават светлинни сигнали с определено значение. С пътните светофари се регулира движението на :- ППС на кръстовища , пешеходни пътеки , стеснени и други учстъци от пътя.; - ППС по отделна лента; - трамваите; - пешеходците; - ППС на железопътни прелези;.След възприемането на светлинния сигнал водачът трябва да има достатъчно разстояние , за да спре пред стоп-линията при дадена скорост на движение.Структура на светлинния цикъл :1.Такт - период от време , в продължение на който не се изменя комбинацията на включените светлинни сиг-нали на всички светофари на кръстовищата.а/ основен - период от време , в продължение на което се осъществява движение на определена група ПС и пешеходци. б/ спомагателен- период от време , в продължение на който се извършва подго товка за предаване на правото за преминаване на следващите групи ПС и пешеходци. 2. Преходен интервал- съв купността от спомагателни-те тактове между два основни такта или времето от края на зелената светли-на за едно направление на движение до началото на зелената светлина на за конфликтното му следващо направление на движение.3. Фаза - съвкупност от основе такт и преходен интервал.4. Програма - определя режима на регулиране на кръстовището и се изразява в броя и реда н следване на отделните тактове и фази , тяхната продължителност и продължителността на цикъла.5. Група- транспортните и пешеходните потоци , които преминават едновре-менно през кръстовищата.За да се повиши безопас-ността на движение на кръстовищата със светофа-ри е необходимо :1. те да осигеряват необходимата видимост и контрастност на сигналите; 2. да се отчитат реални времена за продължител-ността на преходните процеси в движението на кръстовището.; 3. собразване на сигналите с движението на пешеход-ците и насочването на същите към регулираните преходи посредством предпазни огради и др.Светлинните сигнали трябва да привличат вниманието на участниците в движение то , да са ясни , прости и разбираеми от пръв поглед, да внушават доверие в участниците в движението, да са разположени по такъв начин , че водачът да има достатъчно време за реакция, да са съобразени с нормативните актове.Регулиране на движението със системата "Зелена вълна" - почти никъде не работи.Ниво на управление са и автоматизираните системи на движението ; - определени места на пътните светофарни уредби , като се поставят необходимите рамки; - камери за постоянно видео наблюдение ;

18.Сигнализация на пътищата и улиците с пътни знаци. Организацията та пътното движение и особено регулирането на движенето на ППС и пешеходците са невъзможни без използва-нето на пътна сигнализация със светлинни сигнали , пътни знаци и маркировка.Пътните знаци са вкарани в действащия закон ЗДвП :Група"А"- предупредителни пътни знаци за опасност. Състои се от 44 знака чиито предназначение е даването на предварителна информация за предстояща опасност в населените места на 50 метра и извън населените места на 100-150 метра.Група"Б"- пътни знаци относно предимството .Състои се от 6 знака.Група "В"- пътни знаци за въвеждане на забрана или за отменяне на въведена забрана.Състои се от 34 знака.Група "Г"- пътни знаци със задължителни предписания.Състои се от 20 занка.Група "Д" - пътни знаци със специални предписания. Състои се от 25 знака.Група "Е" - пътни знаци подаващи допълнително информация. Състои се от 24 знака.Група "Ж" - пътни знаци за указване на направления , посоки , обекти и други. Състои се от 23 знака.Група "Т" - допълнителни табели . Състои се от 17 знака.Пътните знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС - за размери , символи ,цветове , шрифтове и т.н. Има изисквания , че пътните знаци могат да бъдат светлоотразителни или светещи.Цвета на пътните знаци се определя още и от мястото на тяхното поставяне:- в населени места - на бял фон; - по републиканската пътна мрежа - на син фон; - по автомагистрала - на зелен фон; Надписите , шрифтът също са по стандарт , за да може да се разчитат при високи скорости на управление на МПС.Пътните знаци се поставят от дясната страна на пътя срещу посоката н движението , така че да бъдат лесно разпознава-ни и своевременно възприе-мани от участниците в движението . Всеки знак , поставен отдясно , може да бъде над или от другата страна на пътя , когато местните условия са такива , че съществува опасност той да не бъде забелязан своевременно.При необходимост пътните знаци се поставят на островите върху пътното платно за движение и в раз-делителната ивица на път с отделни платна за движение.Пътните знаци се поставят така , че да не пречат на движението на превозните средства и пешеходците. Те не трябва да се закриват един друг ли от други препятствия, съоръжени или принадлежности в обхвата на пътя.

19.Сигнализация на пътищата и улиците с маркировка.. Организацията та пътното движение и особено регулирането на движенето на ППС и пешеходците са невъзможни без използва-нето на пътна сигнализация със светлинни сигнали , пътни знаци и маркировка.За насочване на движението на ППС и пешеходците по пътя , за отбелязване на определени площи от платното за движение, на обекти , намиращи се в опасна близост до пътното платно за движение,, и за даване на полезна информа-ция на участниците в движе нието и обектите намиращи се в обхвата на пътя , се поставя съответната пътна маркировка.Пътната маркировка се състои от линии , стрелки , символи , надписи , нанесени с боя или друг ефикасен начин върху пътното платно или пътните съоръжения. Тя бива : надлъжна , напречна и друга и има бял или жълт цвят -единична непрек. линия- М1;- двойна непрек. линия-М2;- единична прекъс. линия-М3; - двойна прекъс. линия- М4; - двойна смесена линия-М5;- стоп-линия-М6;- линия на изчакване-М7;- пешеходна пътека тип "Зебра " - М8.1;- пешеходна пътека - М8.2;- велосипедна пътека-М9;- стрелка за указване посоката на движение-М10;- стрелки за предварително указване посоката на движение - М11;- стрелки за насочване -М12;- начин за подреждане на превозните средства при паркиране - М 13;- начупена линия-М14;- коси успоредни линии-М15;- успоредни бели и черни линии, насочени към платно-та за движение-М16;- изкуствени неравности по платното за движение -М17;- символи, букви , цифри нанесени върху платното за движение -М18;- направляващи линии в кръстовище.

20.Методи за откриване и обезопасяване на места с концентрация на ПТП. Причините способстващи за възникването на ПТП се делят на 2 големи групи :1. Субективни - свързани с поведението на човека / водач , пътник, пешеходец/; 2. Обективни- свързани с определени несъвършенст-ва или неизправности в техническите средства по време на движението.Дейността по откриване и обезопасяване на местата и участъците с концентрация на ПТП се извършва в следните етапи :1. Откриване на местата и участъците по пътищата и улиците с концентрация на ПТП; 2.набелязване и изпълнение на организационно-технически и сторително рекнструктивни мероприятия; 3. осъществяване на контрол върху ефективност та на изпълнените мероприятия.Натрупването на ПТП в отделни участъци над определен брой за даден период от време се нарича концентрация на ПТП.Мероприятия за повишава-не на безопасността на движение :А/ мероприятия за подобряване организацията на движението, изискващи малко средства; Б/ мероприятия за частично подобряване на геометрич-ните елементи и характерис тики на пътя , изискващи големи средства. В/ мероприятия за цялостно преустройство на пътния участък с нови геометрични и конструктив ни елементи на пътя , изискващи значителни средства.За да се увеличи безопас-ността на движение е необходимо :1. Плавно изменение на скоростта на движение посредством :- регулиране режима на движение; - подобряване елементите на пътя в ситуация и надлъжен профил; - разделяне на транспортни те потоци на групи по динамични характеристики и скорости на движение. 2. Свободно маневриране и уверено движение на автомобилите посредством : - разделяне на движението по направление; - отделяне на спрелите автомобили от основния транспортен поток. 3. Подобряване на зритлелното възприятие на пътя посредством :- оптическо водене и пространствено очертание на пътя; - увеличаване на разстоянието за видимост; 4. Информация за условията на движение посредством сигнализация на пътищата със знаци и маркировка; 5. Осигуряване на високи транспортно-експлоатацион ни качества на пътищата.Целта на всичка тези неща е да се установи най вероятната причина за възникването на концентрацията на ПТП. Проучването на ПТ характеристики се осъществява в следната последователност: 1. предварителна подготовка -издирване и систематизиране на отчетни и техни-чески документи за ПТ , за движението; 2. Проучване и анализ на аварийността- има за цел да се установят видът и харак-терът на настъпилите ПТП, тяхната повтаряемост, количествените и качест-вените им прояви и др.; 3. Проучване и анализ на пътните условия - геометричните характеристики на пътя - вземат се от техническите документи на пътя.; 4. Повърхностни качества на пътната настилка - взимат се от основните транспортно-експлоатационни качества на пътните настилки.Най-голя-мо значение за безопасността на движение имат равноста и грапавостта; 5. Анализ и оценка на условията на движение- цели се да се установи до каква степен съществуващите условия на движение съответстват на изискванията за безопасност на движението и кои техни параметри биха могли да имат пряко или косвено значение към концентрацията на ПТП в обследваните пътни участъци.; 6. Установяване на причините за концентрация на ПТП - причина за ПТП е събитие , станало в процса на пътното движение или извън него , което непосредствено обуславя настъпването на ПТП.

21.Мерки за административно въздействие прилагани от Пътна полиция. Убеждението е комплекс от организационни , възпитателни и поощрителни мерки , с които органите на ПП въздействат позитивно върху съзнанието и поведението на гражданите при движението им по улиците и пътищата. / методи : поощрение , , обсъждане, представяне на положителни модели, обосноваване, обсъждане , конкуренция и др. Административната принуда по ЗДвП е правно регламентирано въздействие от страна на полицейските органи върху съзнанието и поведението на участниците в движението , осъществявано чрез неблагоприятни за тях последици от психологическо, физическо или материално естество за подчиняване на волята и поведението им , да извършат или да се въздържат от извършване на нещо нерегламентирано в закона.Видове мерки за административна принуда :1. Административно-превантивни мерки по ЗДвП.Във връзка с тях органите на ПП : - следят за състоянието на пътищата и пътните принадлежности по тях и писмено предупреждават собствениците или администрацията , която ги управлява и дават писмени нареждания за отстраняване на неизправности по тях.- спират / изцяло или частично / пътното движение; - регулират движението по пътищата в случай на нужда; - организират и провеждат превантивни мерапроятия за обучаване на деца и др. На правилата за движение.; - предлагат проекти за повишаване на безопасността на движението. 2. Административно-процесуални мерки по ЗДвП - да спират и проверяват ППС и водачи за документи за правоуправление , регистрация и др.; - да изземат и задържат такива документи; - да недопускат управлението на МПС от водач , под въздействието на алкохол или друго упойващо вещество.; - да недопускат движение на ППС с посочените в закона неизправности или повреди.; - да довеждат в поделенията на МВР граждани участници в ПТП, когато това е необходимо за разследването.3. ПАМ по ЗДвП: А/ временно отнемане на СУМПС когато: - водачът не отговаря на мед. и псих. изисквания.; - употреба на алкохол на 0.5 ; - извършено поради незнание немаловажно нарушение на правилата за движение , до успешното полагане на проверовъчен изпот от нарушителя.; - когато осъществява обществен превоз на пътници или товари с превозно средство , което не е включено в списъка към съответната лицензия.; Б/ временно спиране от движение на МПС: - неизправно; - превозва опасен товар , но не отговаря на изискванията за съответния клас и вид опасен товар.; - собственикът няма сключена застраховка " ГО"; - когато осъществява обществен превоз на пътници или товари с превозно средство , което не е включено в списъка към съответната лицензия. ; В/ задържане на МПС на отговорно пазене; Г/ изземване на СУМПС на водач , който е загубил правоспособността си поради отнемане по съответния ред на всичките му контролни точки.; Д/ преместване на паркирано ППС без знанието на собственика му или упълномощения водач; - паркирало в нарушение на закона; - не е паркирало в нарушение на закона, но определени обстоятелства налагат преместването му.; - се управлява без поставени табели с рег. №; Е/ временно спиране на дейността на лица / за прегледи , обучение на кандидати за водачи и др. /; 4. административно-наказателни мерки по ЗДвП: - глоба; - временно лишаване от право на управление на МПС; - обществено порицание; - отнемане на контролни точки;

22.Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по ЗДвП. Адм. нарушение по ЗДвП са деяния , които нарушават установените правила за БД , извършени са виновно от участниците в движението и е обявено за наказуемо с ад министративно наказание , налогано по административен ред.УАН с фиш: Когато нарушението на правилата за движение е маловажно / противоречи на предписанията в закона , но създадената от неговото извършване обществена опасност е малка /, контрол ния орган може да санкционира водача на място с фиш. Целта е по-бързо да се реагира на извършваните нарушения в момента на извършването им , когато тяхната малозначителност е очевидна и безспорна и неоспорвана от извършителя , който признава виновността си и е готов да заплати за нарушението веднага.Следва глоба на водача на място.Съставения фиш е официален документ., който се със-тавя в 3 екземпляра.УАН с Акт:Със съставянето на АУАН по ЗДвПсе поставя началото на адм.-наказателно производство по констатирания случай. Тук можете да напишете всичко което знаете за реквизита на АУАН и начина на действие на полицай след установяване на нарушението/.Адм.НП не се образува , ако не е съставен АУАН в продължение на на 3 месе-ца от откриването на нару-шителя или 1 година от из-вършване на нарушението.Ако се установи ,че деянието за което е образувано Адм.НП то преписката се изпраща на прокурора.Когато по безспорен начин се установи ,че нарушите-лят е извършил деянието виновно адм. наказващия орган издава наказателно постановление, което е равораздавателен акт.То може да се издаде и при допусната нередност в акта ако нарушението , самолич-ността на нарушителя и вината му са установени по безспорен начин. ./ Тук можете да напишете всичко което знаете за реквизита на наказателното постановление , органа който го издава и т.н. Нак Постановления издадени във връзка със ЗДвП се обжалват пред съответния районен съд по местоизвърш ването на нарушението.Постановлението може да се обжалва в 7 дневен срок от връчването му , като жалбата се подава чрез административно наказващия орган до съответния районен съд.В жалбата се посочват всички доказателства на които жалбоподателят се позовава.В срок от 7 дни цялата преписка се изпраща на съответния районен съд като могат да бъдат включени ат адм. наказващия орган и нови аргументи подкрепящи жалбата или наказателното постановление.Дело в състав от един съдия, който се произнася с решение , с което потвърждава , изменя, или отменя наказателното постановление.Решението на районния съд подлежи на касационно обалване прид окръжен съд.Наказателните постановления за нарушения по ЗДвП се регистрират в дневник и се водят на отчет.Наложените наказания се изпълняват по местоотчет на водача.Наказанието "временно лишаване от правоуправление " да се управлява МПС се изпълнява като СУМПС се изземва и се задържа от контролните органи , като се съхранява в съответната слежба на ПП , в която се води на отчет. Срока на лишаване тече от датата на изземването на СУМПС.Наложените наказания по ЗДвП не се изпълняват , ако са изминали 2 години от влизането в сила на наказателното постановление ,когато е наложена глоба, 6 месеца когато наказанието е лишаване от правоуправление на МПС и 3 месеца в случаите на обществено порицание.

23.Производство по издаване и прилагане на ПАМ по ЗДвП. - временно отнемане на СУМПС на водач.; - временно спиране от движение на МПС ; - временно задържане на МПС от полицейските органи на отговорно пазене; - изземване на СУМПС на водача поради изгубване на всички контролни точки ; - преместване на паркирано МПС без знанието на него-вия собственик или упълно-мощения от него водач ; - временно спиране дейност та на лица с разрешение за извършване на периодични технически прегледи на МПС , провеждане на кандидати за водачи на МПС , допълнително обуче-ние на такива .Тези мерки са мерки на държавна принуда и те се използват когато са на лице предвидени в закона предпоставки.Компетентни за прилагането на ПАМ по ЗДвП са длъжностни лица в системата на МВР и респективно в НСП: дир. И зам.дир. НСП , дир. на териториални служби на МВР, дир. на СДП, начални ци на РЗ"Полиция", началницише на направле-ние "Пътна полиция", началниците на сектори "ПП" в териториалните служби на МВР, нач. РПУ, зам. нач на СДП.Прилагане на ПАМ по ЗДвП :1. ПАМ се подчиняват на общия ред по АПК.; - ПАМ по ЗДвП започва с инициативата на овластения административен орган.; 2. адм. акт , с който се прила-га ПАМ е писмена заповед. По своята същност тя е ИАА.; 3. когато е необходимо , компетентния административен орган вписва в заповедта изрично разпореж дане за предварително из-пълнение на ПАМ. Прину-дителното изпълнение на определената принуда е свързано със засягането на права и законни интереси на адресата.; 4. приключване на произ-водството по налагане на ПАМ по ЗДвП ; - когато е започнало по предложение или молба на прокурора, както и когато случая е изяснен от фактическа и правна гледна точка и когато не е необхо-димо да се дава възможност на други заинтересувани субекти да се защитят , адм. орган трябва да издаде съответната заповед за при-лагане на ПАМ в 7 дневен срок от сезирането му.; - при необходимост от събиране на доказателства за съществуващи обстоятел-ства и т.н. или е нужно да се даде възможност на заинтересувани правни субекти да се защитят , заповедта трябвая да се издаде не по-късно от 1 ме-сец от започването на производството; 5. За заповедта за ПАМ се съобщава на адресата й в 3 дневен срок от издаването .; 6. Приди изтичане на срока за обжалване на заповедта за ПАП , издаващия я орган трябва да отстрани допусна-тите непълноти в нея .; 7. за да има правна валид-ност и действие заповедта за прилагане на ПАМ по ЗДвП трябва да е издадена от компетентен адм. орган , да е законосъобразна по същество , издадена в опре-делената законова форма и да преследва заложените в закона интереси.; 8. Заповедите по прилагане на ПАМ по ЗДвП подлежат на контрол относно тяхната законосъобразност и правилност .Обжалване на ПАМ по ЗДвП по адм. ред.: - жалба чрез издалия орган до по-висшестоящ такъв в 7 дневен срок. Срока започва да тече от датата на уведомяване.; - в 7 дневен срок от подаване на жалбата адм. орган има има право да преразгледа и да я отмени ако тя се убеди , че тя е незаконосъобразна; - изпраща се на горестоящ орган и той в 14 дневен срок се произнася по нея с мотивирано решение за потвърждаване или отмяна. Обжалване на ПАМ по ЗДвП по съдебен ред.Отнася се само до тяхната законосъобразност. Подава чрез органа който я е издал /той е длъжен в 3 дневен срок от получаването й да я изпрати заедно с препис-ката / до съответния окръжен съд . Състезателно начало= издателят на заповедта за прилагане на ПАМ и жалбо-подателят са равнопоставе-ни страни в него.Съдът издава решение , с което може изцяло да отмени приложената ПАМ като незаконосъобразна или да я потвърди, признавайки заповедта за законосъобраз-на , а жалбата за неоснова-телна. Решението на окръж-ния съд е окончателно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол на пътното движение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.