Контрол върху касовата дейност в банките


Категория на документа: ДругиЧрез касовата дейност в банките се осъществява съхраняване на българските банкноти и монети, на чуждестранната валута в банкноти и чекове и на други ценности, снабдяването и освобождаването от касовата наличност в лева и в чуждестранна валута, получаването, проверката, приготвянето и изпращането на ценни пратки с пари, извършването на плащания и приемането на пари от клиенти.

Контролът върху касовите операции е насочен на първо място към създаване на подходяща организация на касовата дейност. Организацията на работата по касовите операции обхваща условията за съхраняване на наличните пари в национална и чуждестранна валута и на другите ценности, разпределението на функциите по работата с тях, създаване на условия за нормално обслужване на клиентите на банката с налични пари, снабдяването и освобождаването от наличност в лева и в чуждестранна валута, операциите с ценни пратки.

Обект на контрола е организацията на касовата служба. Тя включва спазването на задължителни правила, свързани с разположението и оборудването на касовите помещения, създаване на условия за опазването на паричните и други ценности и безопасна работа на касиерите, откриване на различни видиве каси и взаимодействието между тях, организацията на охраната, съхраняването на резервните ключове.

Наличността от банкноти и монети в лева и в чуждестранна валута се съхранява в главни и оперативни каси. Те могат да бъдат левови и валутни. Касовото обслужване на клиентите - физически и юридически лица, се извършва от оперативните каси, а при значителни вноски в налични пари се откриват и преброителни каси. Това означава, че в системата на една банка могат да съществуват следните видове каси: Главна каса, Оперативни каси, Преброителна каса.

3. Ред за съхраняване на резервните ключове

Във всяка банка и изградените към нея клонове има определен ред за съхраняване на резервните ключове и този ред трябва безусловно да се спазва. За съхраняването на резервни ключове са предвидени специални изисквания и правила. Наличностите на банката от банкноти и монети в национална и чуждестранна валута и други се съхраняват в метални, огнеупорни каси, специализирани железни шкафове и хранилище, които задължително трябва да се заключват със секретни ключове, шифри, запечатват се или се пломбират. Специално изискване е, че всички каси, железни каси, шкафове и хранилището, денонощни трезори и касетки трябва да имат по два ключа за всяка ключалка. Първият ключ се предава за използване, а вторият е резервен. Предаването на ключовете за ползване се извършва по разпореждане на директора срещу записване в тетрадка по образец, която той съхранява. Всеки резервен ключ трябва да се запечата в плик или кутийка с червен восък с металически печат със специален шифров номер на клона в присъствието на директора на клона - депозант. Върху пакета се записват името на клона - депозант, номера на касата и номера на ключа. Приемането на всеки пакет с резервен ключ за съхранение се документира с депозитна разписка по образец. Тя се съставя от главния касиер в 3 екземпляра. Първият се предава от депозанта, вторият се съхранява в папка при главния касиер, а третият служи за мемориален ордер.

Съхраняването на резервните ключове за банковите каси, железните шкафове и хранилищата задължително става извън съответното банково подразделение, и по - конкретно, в по - горестоящото.

Сигурността по опазването на ценностите в банката е част от вътрешния контрол. Организацията и контролът за нейното осигуряване са регламентирани с Наредба Номер I - 171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции.

4. Внезапни ревизии и касови проверки

Два пъти в месеца или веднъж на 15 дни директорът извършва или упълномощава други длъжностни лица от банковия клон да проверят касовата наличност на всяка оперативна каса и нейното съответствие с наличността, установена по аналитични партиди по сметка "Каса", като за проверката съставя Акт по образец.

Внезапните проверки (ревизии) на оперативни каси може да се извършват по заповед на директора на клона и по заповед на ръководителя на банково функционално звено и главния касиер на клона.

5. Дефицит и излишъци

При констатиране на дефицит или излишъци в касите се съставя Акт за извършена проверка по образец. Дефицитите, които са установени в хранилището, се изискват от лицата, съхраняващи ключове за него.

6. Органи на контрола върху касовите операции

> Директорът на банката - неговите компетенции в областта на вътрешния контрол се свеждат до: даване на разпореждания; утвърждаване на предложения от ръководителя на банковото функционално счетоводно звено; заверка на счетоводните книги и регистри; одобряване на съставите на комисии за контрол и пряко контролиране на касовата дейност.
> Ръководителят на банковото функционално счетоводно звено - той заема особено положение в системата на вътрешнобанковия контрол, тъй като изпълнява управленски функции по отношение на цялостната финансова дейност. Осъществява предимно текущ и последващ контрол. Контролната дейност на ръководителя на банковото функционално счетоводно звено е насочена към създаване на стройна организация на счетоводно - отчетната работа и на вътрешния финансов контрол в банката за да се осигури спазването на нормативните разпоредби, опазването на паричните средства и ценностите, съблюдаването на финансовата и платежната дисциплина. За целта му е поверена значителна част от функциите по вътрешния финансов контрол. Многообразието на насоките на контрола определя и многообразието на методи на контролното въздействие и дава основание те да се групират в следните направления: организира вътрешния финансов контрол; подписва документи; прави заверка на документи; извършва проверки; прави сверявания; прави обобщения на грешки и проучва причините за тях.
> Касиерите - основната част от контролните операции по касовата дейност са тясно свързани с процеса на тяхното извършване. Това определя и значението на касиерите като субекти на вътрешнобанковия контрол. Те изпълняват функции по ръководството, организацията и контрола на касовата работа. Функциите на главен касиер се изпълняват от един от касиерите в банковия клон, където има до пет касови работници. Ако броят им е над 5 души се формира длъжността главен експерт по касовата работа. Той организира и ръководи цялата касова работа.

7. Отчетност на касовите операции

Значителна част от отчетността на касовите операции в банките се осъществява с помощта на електронни системи за обработка на информацията. Независимо от това от значение е контролът, осъществяван чрез различните първични документи, чрез които се оформят извършените касови плащания и регистрите за извършване на счетоводни записи. Регистрите се водят в банковите отчетно - обособени звена - банкови централи и техните клонове и филиали.

Основните регистри на счетоводните записи в банковите отчетно - обособени звена са:
- дневна ведомост на операциите;
- оборотна ведомост;
- главна книга;
- операзионна книга.

Използвана литература:

1) Банков контрол и надзор; Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчул Антов; 2011; Велико Търново
2) http://www.rbb.bg/bg/

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху касовата дейност в банките 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.