Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства


Категория на документа: Други


Тема 24. Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства.
Процес по събирането на публични вземания
В края на 2005 г. Народното събрание на Република България приема и обнародва (ДВ, бр. 105/2005 г.) Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), с който се уреждат н данъчните и задължителните осигурителни вноски, както и обезпечаване на други публични държавни и общински вземания, а именно:
1. Регистрация на данъчните субекти.
2. Установяване на данъчните и други държавни и общински публични вземания.
3. Обезпечаване на данъчните държавни и общински публични вземания.
4.Събиране на данъчните и други държавни и общински публични вземания.
5. Контрол върху актове и действия.
С приемането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се завърши реформата в данъчната система, а с кодифицирането (събирането под общо заглавие) на цялото данъчно законодателство се постига елиминиране на възможността за допускане на противоречия и несъответствия на един и същ проблем от няколко закона.
Предмет на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) е уреждане производството по установяване на задълженията за:
> данъци включително акцизи, митни сборове;
> задължителни осигурителни вноски;
> други общински публични вземания, установени със закон;
> държавни и общински такси, установени със закон;
> паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата;
> глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата;
> по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата | общините;
> влезли в сила наказателни постановления;
> лихви по вземанията.
Основни принципи и привила при създаването и пълноценно приложение на нормативните актове са: законност, обективност, самостоятелност и независимост, служебно начало, добросъвестност и право на защита.
Обект на държавни вземания според ДОПК са данъчните задължителните осигурителни вноски и неданъчни задължения, публични - държавни и общински вземания, акцизи, мита, такси, паричната стойност на вещи и стоки, отнети в полза на държавата. Стойността на всички вземания се измерва в левове.
Задължени лица са местните физически и юридически лица, чуждестранни физически лица, чуждестранни юридически лица, неперсонифицирани дружества, лицата, ползващи се с имунитет. Изключени са държавните органи и органите за местно самоуправление.
Глава Четвърта на ДОПК регламентира взаимоотношенията между задължените лица и с органите на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите, регламентирайки правото на задължените лица на информация и разяснения по данъчните и задължителните осигурителни вноски, отговорни трети лица, отговорностите по удържане и внасяне на данъци и задължителни осигурителни вноски и реализирането на отговорности в процеса.
В дял Втори за първи път се установява единната структура на единния регистър и база данни. Кодифицира се следната информация за данъчните субекти в страната:
> компетентната териториална дирекция;
> име (наименование) на регистрираното лице по документи;
> БУЛСТАТ, ЕГН, или личен номер на чужденец;
> постоянен адрес по местоживеене и управление;
> име, ЕГН и идентификационен номер на представител;
> вид и статут на регистрираното лице;
> основна икономическа дейност;
> дата на създаване, възникване, преобразуване, правоприемство, прекратяване и заличаване;
> дата на регистриране или дата на прекратяване на регистрацията;
> дата на специална регистрация или дата на прекратяване на специалната регистрация;
> дати на промяна на компетентната териториална дирекция.
Инициатива за описване е на органа по приходите, по искане на лицето чрез служебно вписване в регистъра или чрез подаване на декларация в териториалната дирекция по приходите въз основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски.
За яснота на състоянието на данъчните задължения (плащания, погасявания, главница и лихви) и задължителните осигурителни вноски на регистрираното лице се открива данъчно-осигурителна сметка.
Административното производство обхваща действията по издаване, обжалване и изпълнение актовете на териториалната администрация. Регламентират се във времеви аспект продължителността на процедурите по уведомяване данъчните субекти в страната и чужбина.
Декларацията като волеизявление на регистрираното лице по отношение неговите данъчни задължения и задължителни осигурителни плащания е обект на Тринадесета глава на ДОПК. Регламентирани са поводите за деклариране, процедурата по подаване и приемане на декларацията, действията на служителите след приемането на подадените декларации. Поводите за подаване на декларации могат да бъдат: за предварително установяване на данъчни задължения или за служебни корекции.
Подаването на декларации може да бъде:
> чрез териториалната дирекция лично или с пълномощник;
> чрез поща или по електронен път;
> чрез специални упълномощени банки.
Данъчният орган проверява данъчната декларация и в 7-дневен срок уведомява ако констатира несъответствия. Корекции се правят в срока за плащане чрез нова декларация.
Производството по издаване на актове включва издаването на основния документ - облагателен акт с ново име ревизионен акт (РА).
Производството му включва две понятия:
> ревизия - установяване на всички данъчни задължения и задължителни осигуровки и спазване на данъчното и осигурителното законодателство за ревизирания период, за определен период, отделни задължения или обстоятелства, доходи, имущества, декларирани от данъчния субект;
> проверка - извършва се без необходимостта от изрично писмено възлагане от органите по приходите.
Ревизионното производство се възлага със заповед от изпълнителния директор на Националната агенция по приходите или негов заместник за всяко проверявано лице и всички видове негови задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски.
В заповедта се определят обектът на ревизията, ревизиращият орган, срокът и мястото на дейността, която ще се ревизира, срокът за приключване на ревизията и други обстоятелства, имащи значение за ревизията.
Производството по издаване на РА се образува с възлагане на ревизия от териториалния, регионалния и главния данъчен директор. Определеният с акта за възлагане данъчен инспектор може да си даде отвод, но такъв може да се предизвика и с оглед на неговото поведение на предходни ревизии, непознаване дейността на фирмата или недобросъвестност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.