Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства


Категория на документа: Други


Мястото за провеждане на ревизията е офиса на ревизираната фирма, по изключение се допускат и помещения на териториалната дирекция. Доказателства за проверката се събират от служителите на проверяващия орган, но може и по инициатива на ревизирания субект. Доказателства могат да бъдат данни и обстоятелства за данъчното облагане като: официални или официално заверени документи или извлечения, вписвания в счетоводни книги, частни документи, документи на чужд език, данни на магнитен носител, данъчни декларации.
Задължение на ревизираното лице е да осигури всички писмени документи. Ако е необходимо компетентно произнасяне по някои възникнали в ревизионното производство обстоятелства могат да се подлагат на експертиза.
В ревизионен доклад ревизиращият орган по приходите най- късно до 14 дни от изтичане срока на ревизията се описват ревизирания обект, обхвата и извършените ревизионни действия, формулират се изводи на база констатациите и се правят предложения за установяване на задълженията. Прилагат се и писмени доказателства за направените констатации.
Ревизия приключва с ревизионен акт, издаден и подписан от инспекторите, осъществяващи ревизията. С РА се определят измененията или прихващанията на данъчните задължения и осигурителни вноски, както и възстановяване на внесени суми и данъци през данъчния период в 3-дневен срок,с приложени доказателства, събрани в хода на ревизията. Фактическите констатации по РА се считат за верни до доказване на противното.
За действия, за които не се изисква специален акт, органите на данъчната администрация съставят протокол.
Констатациите и мотивите в тях са основание за съставянето на данъчен акт. В 7-дневен срок от издаването на проверявания субект се връчва екземпляр от РА
Органът по приходите може да приложи установения със закон размер на данъка към определена от него в резултат на ревизията основа е налице едно от следните обстоятелства:
> Не е подадена декларация когато това е изрично установено.
> Налице са данни за укрити доходи или приходи.
> Липсва или не е представена счетоводна отчетност
> Липсват документи за дейността.
> Декларираните приходи, доходи, източници на ,формиране на капитала не съответстват на констатираното финансово състояние за ревизирания период.
Основата облагане в този случай се определя на база законово определени критерии:
> характер и вид на фактически осъществяваната дейност;
> платени данъци, мита, такси, вноски др;
> движения и остатъци по банкови сметки;
> официални документи с достоверни данни;
> наемна цена на недвижими имоти;
> търговско значение на мястото на упражняваната дейност;
> капитал и пазарна цена на придобити имущества;
> брутни доходи;
> брой заети лица;
> сключени договори във връзка с осъществяваната дейност;
> разлика между доставени и вложени в производство суровини и материали;
> обичайни размер на разходите за живот;
> обобщени данни за реализираната печалба. Обстоятелства, на чието основание се прибягва към такова
облагане и се определя облагаемата основа се посочват в РА. Ако имущественото състояние на проверявания субект не съответства на декларираните доходи или на безвъзмездно финансиране на стопанската дейност компетентния орган задължително прави оценка и облага недекларирани печалби и доходи по реда на съответния закон. Определеното с РА задължение се изпълнява доброволно в 14-дневен срок от връчване на акта.
Ако ревизирания субект недължимо е платил данъчно вземане, така както и суми подлежащи на възстановяване може да се осъществи прихващане срещу изискуеми данъчни и задължителни осигурителни плащания задължения и санкции, наложени от компетентните органи. Прехвърляне или врмцане може да се осъществява по инициатива на органите по приходите или по писмено заявление на проверявания субект след данъчна ревизия за доказване основание на искането и проверка на данните от РА. Недължимо внесените или събрани суми се връщат със законната лихва за изтеклия период.

Ред за обжалване на ревизионен акт по административен ред
Данъчни задължителни осигурителни плащания задължение по влятьл в сила РА може да бъде изменено по инициатива на проверяващ орган при следните обстоятелства: нови писмени доказателства, доказване невероятност на свидетелски показания, доказване неистинност на писмени документи. В този случай данъчният орган може да внесе с акт за поправка на РА.
По административен път РА се обжалва при следната процедура:
> в 14-дневен срок от връчването му с молба до директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" изцяло или на части от него;
> жалбата се подава чрез териториалната дирекция;
> прилагат се писмени и други документи за доказване неоснователността на РА
> платени са необходимите такси ако се дължат такива;
> действие на РА може да се спре ако данъчният субект представи обезпечение за главница и лихви по нея. За времето на спиране се дължи законната лихва върху главницата.
В 45-днсвен срок решаващият орган разглежда подадената жалбата и се произнася с мотивирано решение. Същият може да потвърди или отмени изцяло или частично ревизионния акт в обжалваната му част.
Ако решаващият орган установи, че РА е незаконосъобразен, допуснати са процесуални нарушения при извършване на ревизията, той отменя обжалвания акт.
Съдебно обжалване на връчен РА
Съдебно обжалване на връчен РА може да се извърши в 14-дневен срок с жалба до Окръжен съд за частта му, която не е изменена или отменена от районния данъчен директор.
Пред Окръжен съд не може да се обжалва част от РА, която не е обжалвана по административен път или е уважена. Всяка от страните може да поиска вещо лице, което е експерт-счетоводител.
При неспазена процедура (неподаване в срок, неотстранени недостатъци посочени от регионалния данъчен директор, просрочие, неспазен административен ред или оттегляне) жалбата може да бъде оставена без последствия.
С решението на съда се задължават данъчния орган за издаде облагане.

Производство по принудително изпълнение

Производството по принудително изпълнение се започва със съобщение за
определения 7 -дневен срок за изчакване за доброволно изпълнение. В съобщението са упоменати подлежащия на изпълнение акт и номерът на образуваното изпълнително дело, взискателят и предупреждение към длъжника, че ако не изпълни задълженията си ще се пристъпи към принудително изпълнение. Ако не са наложени обезпечителни мерки, принудителното изпълнение върху вземания на длъжника и неговата движима и недвижима собственост се осъществява чрез запор и вписване на възбрана на публичен изпълнител. Изпълнителните действия могат да се обжалват.
Ако вземането не е било обезпечено се налага запор или възбрана и се насрочва време за опис на движимите и недвижими вещи на длъжника. Описът съдържа основание и размер на вземането, място за извършване подробно описание на вещите, оценка, възражение на задълженото лице и заявени права върху нея. Принудителното изпълнение на вземанията може да бъде насочено срещу вземания и парични средства в банки, парични средства и вземания на длъжника, движими и недвижими вещи и ценни книжа
Описът се извършва от публичен изпълнител на Агенцията за държавни вземания по постоянен адрес в присъствие на длъжника. Собствеността върху обектите за опис се проверява със справка в съответната териториална дирекция.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.