Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства


Категория на документа: Други


Спиране на принудително изпълнение се допуска при смърт на длъжника, поставянето му под запрещение, отбиване на редовна военна служба и други, предвидени в ДОПК. Ако в хода на принудителното производство възникнат основания за прихващане по искане на длъжника или публичния изпълнител се спира производството до приключване на прихващането, но не повече от 3 месеца.
При несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител започва производство за принудително събиране на на публични вземания срещу длъжник за когото е открито производство по несъстоятелност след установяване на тези вземания по установения ред в този кодекс..
До деня на публичната продан се допуска възможност за прихващане, основание за което е доказано с писмени доказателства. Процедурата по принудително производство може да се отлага или прекрати само ако е налице едно от следните условия:
> изплащане на задължението и направените разноски по търга по безкасов път до постъпване на сумата по сметката на публичният изпълнител;;
> обявяване в нищожност, обезсилен или отменен по установения ред на акта за публични вземания;
> когато починалият длъжник или всички негови наследници са се отказали от наследството;
> когато публичният изпълнител е преценил, че вземането е несъбираемо след като са изчерпани врички способи за събиране..
Принудителното изпълнение по публични вземания се предприема на основа данъчен акт, данъчна декларация или влязло в сила наказателно постановление.
Обезпечителните мерки, чрез които се осъществява принудително събиране са следните;
> изплащане на запорно съобщение за прехвърляне на дължими суми от сметка на длъжника по съответната бюджетна сметка;
> възбрана над недвижим имот;
> запор върху движими вещи и стоки в оборот.
Предмет на принудително изпълнение не могат да бъдат вещите за всекидневна употреба, единственото жилище на длъжника, сумите по сметки до 150 лева на член от семейството, земеделски земи до 3 декара; трудово възнаграждение до 150 лева месечно, обезщетения за безработица и социално осигуряване, социално подпомагане, помощи на хора в неравностойно социално положение. С имуществото, послужило като обезпечение, длъжникът не може да извършва каквито и да било сделки.
Публична продан. Описаните движими и недвижими вещи, представени като обезпечение за събиране на публични вземания подлежат на публична продан или търг.
Публичният изпълнител определя начина на продажба. Същият уведомява длъжника писмено за възможността до деня на продажба да заплати дълга с разноските. Съобщението се публикува в бюлетин на Агенцията за държавни вземания.
Търгът може да е с явно наддаване, с тайно наддаване.
Конкуренция между публични вземания. Когато срещу имуществото на длъжник са започнали принудителни изпълнителни действия по реда на ГПК държавата винаги се смята за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания. В 14 дневен срок НАП и АДВ издават удостоверения за размера на публичните задължения на длъжника, наложените мерки върху имуществото му и се представят пред съдия-изпълнителя. Ако след.осребряване имуществото на длъжника и погасяване на разноските по процедурата останат средства се превеждат по сметката на съдия-изпълнителя.

Институционална инфраструктура на контрола по събирането и потреблението на публични средства

Национална агенция по приходите

Националната агенция по приходите е съставна част от държавния административен апарат. Ръководи се от Министъра на финансите. Нейния статут функции, структура права и задължения са установени със Закона на Националната агенция" за приходите, ДВ бр. 112/2002г. и бр. 114/2003г. ,
Основните функции на Националната агенция по приходите са както следва:
- да води регистър на лицата подлежащи на регистрация по реда на ДОПК;
- регистър на лицата, работещи по трудово правоотношение;

Структурата на Националната агенция по приходите включва
- правителен съвет, председателстван от Министъра на финансите и Изпълнителен директор.
- правителният съвет одобрява стратегическия план на агенцията, отчета и анализа на изпълнението на плана за приходите от публични вземания, годишния отчет и проект за бюджетна агенцията за следващата година.
Изпълнителният директор одобрява стратегическия план на агенцията, отчета и анализа на изпълнението на плана за приходи от публични вземания, съдейства за подобряване взаимодействието на агенцията с МФ, НОИ, НЗОК, общините и други държавни и общински органи.
Националната агенция за приходите се състои от Централно управление и териториални дирекции, т.е. притежава двузвенна, пирамидална структура.
Към Изпълнителният директор се създава самостоятелно и независимо административно звено - Главна дирекция "Инспекторат по контрол и сигурност" с основна задача осъществяване на контрол по спазване законосъобразността в дейността на другите органи и служители на агенцията.
Звената на агенцията на приходите изпълнявайки своите функции имат право:
> да извършват ревизии по начисляване и погасяване на задължения свързани с данъчни и по задължителни осигурителни плащания и проверки и да определят дължимите публични задължения;
> да установяват административни нарушения;
> на свободен достъп до документацията на подлежащите на проверка данъчни субекти;
> да изискват документация или заверени копия от нея, справки на хартиен и магнитен носител за проверяваните лица във връзка с доказване на стопанските им обороти и притежаваното от тях имущество;
> да установяват касови наличности, материални ценности, вземания от клиенти и притежавани ценни книги;
> да изискват от трети лица сведения, документи, извлечения от сметки и други необходими за извършване на насрещни проверки и ревизии;
да назначават вещи лица;
> да изискват писмени обяснения от проверяваните
У да налагат мерки по обезпечаване събирането на държавни вземания.
За осъществяването на тези дейности Националната агенция по приходите получава информация от:
> Държавни и общински органи, които са компетентни да регистрират или издават разрешения за извършване на определен вид търговска дейност, за отнетите разрешения и прекратена регистрация за осъществяване на определени видове дейности - до всяко 15-то число на месеца
> Органите, занимаващи се с регистрация на превозни средства, включително въздухоплавателни, плавателни, средства, регистрираните, отчислените, спрените от движение преводни средства - до всяко 15 число от месеца;
> Съдиите по вписванията уведомяват агенцията за прехвърлените, учредените, изменените или прекратени вещни права върху недвижими имоти, учредени или изменени ипотеки - до всяко 15-то число на месеца;
> Общините уведомяват агенцията за декларираните недвижими имоти, превозни средства, открити наследства, придобити имущсства по възмезден начин, по безвъзмезден начин, и регистрирани търговски обекти - до 15-то число на месеца.
> Търговските банки и клоновете на чуждестранните банки уведомяват в 7-дневен срок за открити или закрити банкови сметки на еднолични търговци, местни и чуждестранни юридически лица, неперсонифицирани дружества, дружества с нестопанска цел, чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност в страната.
Задължение на служителите в Националната агенция по приходите е да спазват организацията за работа в агенцията и да опазват в тайна обстоятелствата и фактите, станали им известни по повод изпълняване от тях на служебните им задължения.
Служителите в агенцията при постъпване на работа и ежегодно до 31 май подават декларация за притежавано имущество, включително семейна имуществена общностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.