Контролиране на дейността в управлението на фирма


Категория на документа: Други


* Самостоятелно осигуряване на с материали и суровини - за производството на облеклото с търговска марка BATTIBALENO, част от материалите са средовен внос, а другите са от България.
* Ишлеме - когато доставката на основни и спомагателни материали се осъществяват от фирмите възложители. Всички необходими материали се внасят и до една година трябва да се изнесе готовото облекло.
* Полуишлеме - когато основните материали се доставят от клиентите, а спомагателните материали се осигуряват от дружеството.

При производството на продукция за вътрешния пазар организацията обикновено действа по първия начин - снабдяването с материали ставва самостоятелно. "Рила стил" ЕООД поддържа търговски взаимотношения с два вида доставчици: местни и чуждестранни. Доставчиците на основни материали са и големи български текстилни предприятия като:
* Доставчици на вълнени платове - предприятие "Слитекс" София; "Финтекс" Габрово; "Нитекс" София;
* Доставчици на лен - "Рилски лен" Самоков;
* Доставчици на памучни платове - основно италиански фирми - "Реда", "Лоро Пиана", "Марцото", "Бърберис";

Фирмите, с които има дългогодишни договори за доставка на спомагателни материали са:
* Доставчици на подплати - "Фрайденбер"Германия; "Вилекс"София; "Арбанаси" Велико Търново;
* Доставчици на подлепващи материали - "Пикарди" Франция; "Де Ха Йот" Германия; "Гутос" Германия;
* Доставчици на хастар - "Коприна" Свиленград; "Българска коприна" София; "Карловска коприна" Карлово;

Традиционните доставчици на помощни материали са:
* Доставчици на конци - "България Текс" Свиленград;
* Доставчици на копчета - "Колор пластик" София; "Платформ" София; "Коатс"София; "Ком" Берковица;
* Доставчици на ципове - "Орбел" Гоце Делчев;
* Доставчици на закачалки - "Царевец" Добрич;

Основният принцип при подбора на доставчици е оптималното съчетаване между срочността на доставката и конкурентността на цената. Качеството на доставяните материали трябва да гарантира, че при спазена технология на производство, ще бъде произведен качествен продукт.

4. Анализ на вътрешната и външната среда на СО

4.1. Политико-икономическа ситуация

Дружеството развива своята дейност в условията на обкръжаващата го среда, която е съвкупност от множество динамични фактори и процеси. Те се групират като контролируеми и неконтролируеми.

Икономическите и политическите фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от "Рила стил" ЕООД продукти са следните:
* Безработица - увеличаването на безработицата свидетелства за сравнително ниски и нестабилни доходи, което оказва неблагоприятно въздействие върху организацията.
* Равнище на доходите - отчетеното повишение на доходите фактически се "изяжда" от инфлацията на постоянно повишаващите се цени на монополистичните стоки и услуги като топлоенергия, електроенергия, горива и др.
* Ниското равнище на доходите ограничава потреблението на населението само до стоки и услуги от първа необходимост.
* Държавни отношения със страните партньори дружеството - добрите политически отношения със страните от Европа, на които "Рила стил"ЕООД оперира, благоприятстват развитието на икономическите отношения на организацията с тях.
* Технологичен фактор - технологичното оборудване трябва да се подновява периодично, съобразявайки се не само със срока на амортизация, но и с промените в самия продукт. "Рила стил"ЕООД прави проучвания за внедряване на нови технологии за задоволяване на потребителското търсене, увеличаване качеството на предлаганата продукция, намаляване на производствените разходи и повишаване екологичните параметри на произвежданите продукти.

4.2. Социална политика

Социалните фактори, които влияят най-силно върху търсенето на предлаганите от "Рила стил" ЕООД продукти са следните:
* Възрастова структура на населението - можем да разделим населението в три възрастови групи, като е дадено и съотношението между тях в %: I група - население извън трудова възраст - 26,3%; II група - население в трудова възраст - 60,3 %; III група - население под трудова възраст - 14,4 %. Високият процент на хората на възраст от 19 до 60 години, в която влизат основните потребители на дамска и мъжка конфекция е причина за по - високо търсене на продуктите на дружеството.
* Съотношение между градско и селско население - съотношението в проценти е 47,7 % към 52,3 % в полза на градското. "Рила стил" ЕООД реализира продукцията си главно в големите градове и спрямо горните проценти това влияе положително върху организацията.
* Социално - културният фактор също оказва известно влияние по отношение на предлаганите модели т.е. свързан е с навиците и разбиранията на потребителите за това кое е модно, стилно и функционално.

4.3. Технологично развитие

Имайки впредвид съвременните интензивни условия на развитие на международния пазар, както и високите изисквания на клиентите в "Рила стил" ЕООД е налице един непрекъснат процес на усъвършенстване на производството, иновации, обучение на персонала. Дружеството е оборудвано със CAD системи за създаване на кройки, кътери за автоматично разкрояване, нови шевни машини и гладачна техника. Модерно оборудваната производствена база ,квалифицираните и мотивирани работници, както и внедряването на най - модерни производствени технологии са гаранция за прецизната изработка на изделията.

5. SWOT - анализ

Това е анализът на силните и слаби страни на "Рила стил" ЕООД
> Силни страни: Осигурен пазар за две години; Високо качество на изделията; Кратки срокове на изпълнение; Ниски разходи за единица изделие; Стабилно финансово състояние подкрепено с крупни договори; Добри финансови възможности - заявка за изпълнение се потвърждава след получаване на 60% аванс от цялата сумана поръчката; Добра материално - техническа база - използване на съвременни машини и съоръжения; Относително голям пазарен дял; Виоско ниво на продажбено обслужване; Финансова стабилност.
> Слаби страни: Тромавост на организацията поради по - голямата йерархична структура - организацията не е гъвкава и адаптивна, поради големината си е трудно приспособима; Стоките на търговската марка BATTIBALENO се пласират единствено във фирмените магазини; Асортиментът на предлаганите стоки е ограничен.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Контролиране на дейността в управлението на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.