Копривщица


Категория на документа: Други


На територията на града са изградени и редица каменни мостчета над реките Тополка, Бяла река и Петрешка, които допълват възрожденската атмосфера. Белокаменните чешми са друг вид архитектурни паметници от епохата на българското Възраждане, между които е най-старата запазена чешма - Керековата, от 1757 г

Към настоящия момент по-голяма част от паметниците в Копривщица са частна собственост и се обитават, което е предпоставка за проблемите при тяхната подръжка. Характерно за града е стремежът за запазване и поддържане на стария стил при строителството в градчето. Напоследък обаче е налице разрушаване на стройният механизъм за реставриране и поддържане на старите сгради, и ново строителство. Все по-често се наблюдават груби нарушения при реставриране и ново строителство. Фрапиращ пример са замяната на стари турски керемиди със сиви, поставяне на алуминиева дограма, промяна на традиционните цветове на Копривщица, поставяне на неонови реклами, нови електрически табла, търговски заведения и хотели в модернистичен стил, завладяване на парковите пространства от временнни търговски обекти. Всичко това води до постепнна промяна и загуба на уникалния облик на града. За целта от общината се провежда целенасочена политика за съхраняване на културно-историческото и архитектурното наследство на Копривщица, като е необходимо да се лобира за специално заканодателство, създаване на фонд за поддържане на паметниците на културата и архитектурата, и включване на Копривщица в списъка на ЮНЕСКО с обекти на световното културно наследство и утвърждаване на Копривщица като символ на българския дух, на българските корени, чрез съхраняване на неповторимото културно-историческо наследство и природно богатство. Превръщане на Копривщица в национален туристически център с международен авторитет.

В резултат на взетите от Общински съвет Копривщица решения - Националният събор на народното творчество да кандидатства да е под егидата на ЮНЕСКО, експертната подкрепа на Института по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и усилията на председателя на Общинския съвет, Министърът на културата в края на 2012 г. е подкрепил идеята Националният събор за народно творчество в Копривщица да кандидатства за Регистъра на най-добри практики за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО.

Общинският съвет е излязъл с обръщение до Областния управител с цел решаване на проблеми, относно статута на Копривщица, опазването на паметниците на културата и финансирането на Общ устройствен план и План за управление и опазване на културното наследство. Въпросът е поставен на най-високо ниво, като се очаква през настоящата 2013 г. да започне постепенно да се решава.

Възрожденският град Копривщица и сръбският град Ниш ще използват модерна интернет базирана електронна платформа за трансгранично сътрудничество. Това е обявено на заключителна конференция, проведена в Копривщица през м. декември 2012 г. на тема "Туризмът и културата - ключови области за европейското сътрудничество и сближаването в трансграничните райони на Република България и на Република Сърбия чрез активното използване на електронната платформа за трансгранично сътрудничество и опита от реализирането на проекта". Електронната платформа е създадена в рамките на успешно осъществен проект, финансиран от програмата на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество България - Сърбия.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Сърбия.

През втората половина на 2012 г. е приета дългосрочна Стратегия за опазване на културно-историческото и природното наследство и развитие на устойчив туризъм в общините Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия), изготвена по Проект "Модел за трансгранично сътрудничество в управлението на културно-историческото и природно наследство и развитие на устойчив туризъм - Копривщица (България) и Сурдулица (Сърбия)", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия, CCI No 2007CB16IPO006, с водещ партньор Народно читалище "Хаджи Н.Д.Палавеев" - гр. Копривщица, България и партньор - община Сурдулица, Сърбия. Основна цел на проекта е да се подобри териториалното сътрудничество и добросъседските отношения между Община Копривщица (Р България) и община Сурдулица (Р Сърбия) в областта на управлението, опазването и популяризирането на културно-историческото и природното наследство (КИПН). Конкретните цели на проекта са:

1. Подобряване на капацитета за планиране, решаване на общи проблеми и развитие на регионалния потенциал в областта на КИПН и развитие на политики за планиране и управление в областта на културата, екологията и туризма.

2. Създаване на ТГС пилотен модел за изследване, консервация, социализация и интегрирано управление на общото КИПН и устойчиво развитие на туризма чрез съвременни информационни технологии.

3. Социализация на богатото общо КИПН, създаване на нови работни места чрез развитие на устойчив туризъм (културен, екологичен и селски) и подобряване качеството на живот.

4. Устойчиво развитие на туризма на базата на богати културни, исторически и природни ресурси.

5. Повишаване на обществената информираност за общото КИПН.

В резултат на проекта е създаден Интернет Портал с над 620 обекта за културно-историческото и природното наследство, туристически обекти, културни и спортни събития, туристически маршрути и институции работещи в целевите области на проекта. Портала популяризира богатото културно и природно наследство използвайки възможностите на съвременните информационни технологии. Специално за целите на проекта е създадена ГИС- карта на Копривщица с пет слоя, 3D модели на църкви в Сурдулица и Копривщица, виртуални туристически турове. Чрез Интернет в реално време да се наблюдават културни прояви, както и да се гледа документален филм за двете общини. В рамките на проекта е проведен семинар в Копривщица за най-новите постижения на информационните технологии в сферата на опазване на културното и природното наследство, Кръгла маса в Сурдулица и дискусии за Стратегиите по проекта. Проектът и дейностите са популяризирани чрез десет публикации в медии и радио-телевизионни предавания, луксозен каталог и диплянка.

Основните приоритети за 2013 г., залегнали в плана на общината по отношение на културно-историческото наследство са:

Приоритет І: Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство и природното богатство на Копривщица.

Цел 1.: Запазване на архитектурната визия на старата градска част на Копривщица.

- Разработване на стратегия и план за управление на паметниците на културата;

- Проучване и изграждане на нов цялостен регистър на всички паметници на културата в града;

- Разширяване дейността на Дирекция на музеите в Дирекция на музеите и паметниците на културата;

- Провеждане на обществени дискусии, подновяване на наредбата за опазване на традиционната архитектура на града и възстановяване на действието и актуализира на ПМС № 73/1971 г. за обявяване на Копривщица за архитектурно-исторически резерват и ефективно прилагане;

- Изготвяне на анализ на нарушенията при застрояването и санкциониране на виновните лица;

- Контрол върху състоянието, възстановяването на паметниците на
културата и новото строителство;

- Изграждане на нова противопожарна и СОТ система в града (музеи, паметници на културата, културни и образователни институции) и оборудване със съвременна техника.

Цел 2: Създаване на фонд за опазване, съхраняване и проучване историята и културата на Копривщица и популяризирането им.

- Учредяване на фонд, организиране на кампания за фондонабиране, разработване на програма за възстановяване на паметниците на културата и поетапното й реализиране;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Копривщица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.