Корпоративен данък на Германия


Категория на документа: Други


I. Въведение

В миналото подоходните данъци в масов мащаб не са били прилагани, преките данъци са се представлявали от имуществените такива. С развитието на стоково-паричните отношения имуществото придобива второстепенен характер като обект на данъчно облагане. Постепенно в условията на капитализма, доходът се превръща в символ на икономическата мощ и платежоспособност на субектите. Ето защо преките подоходни данъци стават основно звено в групата на преките данъци. В съвременните условия фискалното значение на имуществените данъци е незначително, поради което може да се каже, че преките данъци днес се представляват главно от подоходните данъци. Чрез тях се акумулират около една четвърт от всички данъчни приходи в държавния бюджет. Основите на съвременното прогресивно подоходно облагане са поставени в Германия, сравнително скоро ( в началото на 90 - те години на 19- ти век ). В по-голямата част от европейските страни неговото въвеждане датира от края на Втората световна война. В някои европейски страни, като Англия - (1965 г.) , Белгия - (1962 г. ) и Италия - ( 1974 г. ), се смята, че същинското облагане на печалбата започва значително по-късно, в сравнение с Германия.

Типичен подоходен данък, това е корпоративният данък. Съществуват няколко причини за самостоятелното обособяване на корпоративния данък като най-основно те са фискални и се базират на виждането, че юридическите лица притежават самостоятелни възможности за заплащане на данъци, тъй като те са самостоятелни правни субекти, различни от съставляващите ги съдружници. Той се определя върху финансовия резултат от стопанската дейност (т.е. печалбата). На практика този резултат представлява разликата между приходите и разходите. Всяка корпорация ( юридическо лице ) преследва печалба от своята стопанска дейност. Тази печалба може да остане в нейно разпореждане или да бъде разпределена между собствениците й под формата на дивидент. Независимо от начина й на разпределение печалбата се явява доход за организацията и подлежи на данъчно облагане. В момента много страни облагат бизнес печалбата на икономическите си субекти, но го правят по различни начини и с различни данъчни ставки, като амплитудите на ставките в отделните страни са големи. Доказателство за това е, че законово установените данъчни ставки върху корпоративните доходи варират между минимума от 8,5 % в Швейцария до максимум 35% в страни като Малта и САЩ , както се вижда на долу изложената графика. ........................................................

Графика 1. Корпоративни данъчни ставки в различните страни през 2012 г.

II. Данъчна система на Германия

Германия е държава-членка и една от държавите-основателки на Европейския съюз от 1957, когато към съюза се присъединява Западна Германия. По-късно през 1990г. след обединяването на Западна и Източна Германия, и Източна Германия става част от съюза. Нейната икономика е първа по големина в Европа и обхваща една трета от брутния вътрешен продукт на целия Европейски съюз. Точно с помощта на гъвкавата си политика и безупречно управление Германия успява бързо и почти без никакви поражения да се справи с глобалната финансова криза. По време на кризата тя успява да предприеме решителни мерки за защита на финансовия си сектор. От 2008г. насам Германия променя и преразглежда голяма част от данъците си. Тази реформа е предназначена по принцип за улесняване на реалната данъчна ставка за физически лица и дружества.

Данъчната система в Германия е една от най-сложните в Европа (включва 118 закона, 418 изключения, 185 формуляра и 96 000 полици). Тя е сложна не само за чужденците, но и за самите германци. Основните данъци в Германия са данъци върху доходите и печалбите, данъци върху сделките, акцизи, данъци върху недвижимите имоти, данъци за трансфер върху имуществото и др. По-конкретно ще разгледаме корпоративния данък и неговите основни характеристики.

III. Корпоративен данък в Германия
1. Данъчна ставка

Корпорациите в Германия се облагат с корпоративен данък. В периода от 2001г.-2007г. приходите на различните корпорации са се облагали с единна ставка от 25%. След реформата през 2008г. ставката на корпоративния данък намалява с 10 % и става 15% , като се запазва такава и до днес. Тази ставка сама по себе си не е висока, в сравнение с повечето европейски страни. Въпреки че в номинално изражение Германия влиза в групата на страните с ниско корпоративно бреме, то ефективното данъчно бреме остава високо, поради допълнителното облагане с търговски данък, т.нар. Gewerbesteuer и солидарния данък. Така наречената такса или данък за "солидарност", достига до 5,5% от корпоративния данък. Тя е въведена през 1995г. за покриване на разходите, свързани с обединението на Германия. До 972 евро (1944 евро за семейни двойки) годишен корпоративен данък не се начислява допълнителна такса солидарност. Над този праг, процентът за такса "солидарност" се повишава непрекъснато докато достигне 5,5% от корпоративния данък, когато годишният такъв е 1,340.69 евро (2,681.38 евро за семейни двойки). Въз основа на ставката на корпоративния данък от 15% се прибавят сумите за солидарност и надбавка за ефективност в размер на 0,825% ( 5,5% от 15% ). Предприятията са също обект и на търговския данък. Отделните провинции имат право в рамките между 7% и 17,5% да определят размера на Търговския данък, което ще рече, че данъчното бреме може да бъде още увеличено или респективно намалено. Така общата данъчна тежест за корпорациите в Германия надвишава 30%.
2. Субекти на облагане

С Корпоративен данък в Германия се облагат различни видове субекти, изброени в Закона за Корпоративния подоходен данък. Това са различни видове предприятия, като:
> Корпорации (обществени и частни акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, командитни дружества с акции );
> Кооперации, включително и Европейските кооперативи;
> Застрахователни и пенсионни фондове;
> Взаимозастрахователни дружества;
> Неперсонифицирани дружества, институции и фондации;
> Други видове юридически лица, учредени от частното право.

Предприятия със седалище или управление в Германия се считат за изцяло задължени да заплатят корпоративен данък. Това означава, че техните местни и чуждестранни доходи са облагаеми в Германия. Сдруженията не се включват към тях, с оглед на това, че съдружниците се облагат индивидуално за печалбата от акциите.

Субектите, които според Закона за Корпоративния подоходен данък в Германия са данъчно - освободени от плащането на този данък са :
> Корпорациите с идеална цел, т.е. лицата, които са с нестопанска цел;
> Благотворителни фондации;
> Църковни институции;
> Спортни клубове;
> Политически партии по смисъла на Закона за политическите партии и техните регионални клонове.
3. Данъчна основа

Данъчната основа е печалбата, която е получена по време на финансовата година. Фискалната година обикновено съвпада с календарната година на регулярна основа. Годината може да бъде избрана по различен начин при поискване. Данъчната основа е облагаемият доход. Определянето на нетния доход се извършва в съответствие с правилата на Закона за данъка върху доходите.

Облагаемата печалба се определя като се използват резултатите, публикувани в годишните счетоводни отчети, (счетоводен баланс и отчет за доходите), изготвени по Търговския закон. Това, което се счита за доход по данъчното право понякога се различава от приходите, които се определят по търговското право, в такъв случай разпоредбите на данъчното законодателство са налице.

При новата класическа система на корпоративно подоходно облагане, корпоративната печалба се облага по намалени ставки и дивидентите се облагат при получателя. Двойното облагане се смекчава чрез облагане само на 50% от дохода от дивиденти (система на половин доход ).

Фирмите най-общо трябва да удържат данък при източника от разпределената печалба. Удържания данък се ползва като данъчен кредит от акционерите срещу техните корпоративни и подоходни данъчни задължения.
4. Обект на облагане

Местните юридически лица се облагат с корпоративен подоходен данък за техните доходи от цял свят. Всички доходи на фирмите са категоризирани като доходи от дейността.

Обект на облагане е:
* печалбата на корпорации (обществени и частни акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност, командитни дружества с акции );Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративен данък на Германия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.