Корпоративно подоходно облагане в Русия


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Курсова работа
по дисциплината "Данъчна политика"

на тема:Корпоративно подоходно облагане в Русия

РАЗРАБОТИЛ: ПРОВЕРИЛ:

В А Р Н А 2012 Г О Д И Н А
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение...........................................................................................................................стр.3
Обхват, особености и приложимост на корпоративното подоходно облагане в Русия...................................................................................................................................стр.4
Особености и сравнение с данъчната система в България......................................стр.8
Заключение........................................................................................................................стр.9
Използвана литература.................................................................................................стр.10

Въведение

Данъкът е прастар обществен феномен. Той е връстник на човешката цивилизация. Възникването, развитието и оформянето на данъка е успоредно с това на държавата. Тяхното разделяне е напълно невъзможно, както е невъзможно отделянето на душата от тялото. Данъкът е спонтанно възникнал и исторически се е наложил като главен метод за акумулиране и осигуряване необходимите на държавата финансови средства или материални ресурси.

Данъците оказват значително влияние върху поведението на икономическите субекти. Тяхното въвеждане, изменение в положителна или отрицателна величина, структурата, данъчна основа и ставка, събирането им и контрола по тази дейност оказват съществена роля за икономиката на страната, социалния и обществен климат, инвестиционните решения и възприемането на страната от международни институции и държави. Изключително важно е елементите в данъчната система да бъдат синхронизирани и реформирани за нуждите на стопанството като цяло, така че ефектът от функциониране на финансовата система и на данъчната в частност, да е оптимален по отношение на резултатите, очаквани от една промяна в бъдеще.

От правно-техническа гледна точка данъкът е законосъобразно, задължително безвъзмездно и принудително плащане на физическите и юридически лица в полза на фиска на държавата.От икономическа гледна точка данъкът е част от доходите на физическите и юридическите лица, която се изземва в полза нуждите на държавата. Законът за корпоративно подоходно облагане спада към групата на преките данъци. Като цяло преките данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити приходи.Фирмите се облагат на база на годишно формирания сумиран брутен доход, получен от всички източници на доход.

Целта на настоящата разработка е да съпостави методологията на състава и облагането по закона за корпоративното облагане на доходите в две страни. Предвид факта, че България е част от общото европейско икономическо пространство и близката характерна черта на данъчните системи със страните- членки, поради систематизация и еднопоставеността за базово сравнение ще послужи реалното облагане в държава, която не е част от обща политическа и законодателна рамка с нашата страна. Русия и неината икономика биха могли да бъдат разгледани като интегрирана и общодостъпна форма на пазарна конюнктура като се набляга на доброто развитие на пазара и широкото бизнес поле, което предлага възможности за бизнес решения и инвестиции. Основно в разработката ще се наблегне на анализ на действащата законова уредба в Руската федерация, приложимостта й на практика и конкретните действия по индентификация на рисковете и слабите страни, като в заключение ще се направят обобщения за приликите и разликите в подоходното облагане в двете страни.
Обхват, особености и приложимост на корпоративното подоходно облагане в Русия

Един от най-сложните данъци-данък върху корпоративната печалба е регламентиран в глава 25 на Руския данъчен кодекс. Данъкоплатците за целите на данък печалба са руски юридически лица и чуждестранни юридически лица, извършващи дейности в Руската федерация чрез място на стопанска дейност и / или получаване на доходи от източници в Русия. Руските юридически лица се облагат с данък върху своите доходи. За стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице (терминът "стопанска дейност" се използва само за данъчни цели) се счита клон, представителство, разделяне, бюро, агенция, всяко друго отделно подразделение или друго място на територията на страната, чрез което чуждестранно юридическо лице редовно извършва предприемаческа дейност свързана с:
* използване на подземни богатства и други природни ресурси,
* строителни и монтажни работи,
* продажба на стоки от складове (собствени или наети от предприятието), които
се намират в Русия,
* работа, извършвана с личен труд, предоставяне на услуги и др.
Чуждестранно юридическо лице се счита, че има място на стопанска дейност от момента, когато редовно усъществява предприемачески бизнес. Подготовка и подпомагане (спомагателни) дейности от подразделение на чуждестранно юридическо лице, не се считат за дейности, водещи до образуването на място на стопанска дейност, ако специфичните характеристики на място на стопанска дейност, споменати по-горе отсъстват. Тези дейности са както следва: ползване на помещения само за целите на складиране, демонстрация, и / или превоз на стоки, собственост на чуждестранно лице само до момента, преди изпращането на пратката; поддържане на постоянно място на дейност само за целите на закупуване на стоки от това чуждестранно лице, поддържането на постоянно място на дейност само за целите на проучване на пазара за стоки или услуги, реализирани от чуждестранното лице, ако тези дейности не са основната дейност на предприятието, или поддържане на постоянно място на дейност само за с цел сключване на споразумения за партньорство, да бъдат извършени в Русия. Следващите дейности също не водят до създаването на място на стопанска дейност: командироване на персонала да работи за друго предприятие в Русия, износ и внос на стоки от и в Русия, както и притежанието на ценни книжа, общи интереси и други активи в Русия.
Основа на данъчното облагане

В основата на данъчното облагане за корпоративния данък печалба е печалбата, получена от данъчнозадълженото лице:
* За руските юридически лица - доходи, получени от по-малко направени разходи;
* За чуждестранни юридически лица - доходи, получени чрез място на стопанска
дейност в страната, намалена с тези разходи, извършени от чуждестранно юридическо лице, които са свързани с дейността на място на стопанска дейност, както и доходите, получени от други източници в Русия.
Данъчна ставка

От 1 януари 2009 г. ставката на корпоративни данък върху доходите бива
изменен. Глава 25 от Данъчния кодекс установява обща максимална сума за изчисляване на данък - 20%. Ставката е разделена на два компонента: 2%, платена на федералния бюджет и 18 процента, изплатена в регионалния бюджет. Регионалните власти могат да намалят тази данъчна ставка до толкова ниско, като 13,5% за някои категории данъкоплатци, но това засяга само частта, изплатена в регионалния бюджет. Данъчните ставки върху доходите на чуждестранни юридически лица, които не са свързани с дейности в Русия чрез място на стопанска дейност са:
> 20% от всички видове доходи с изключение на доходите, получени под
формата на дивиденти, доходи, получени от дейностите, свързани с международен транспорт и доходите, получени от отделни дългови облигации (държавни дългови облигации);
> 10% от дейностите, свързани с международния транспорт;
> 15% върху доходите, получени под формата на дивиденти, платени от рускиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно подоходно облагане в Русия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.