Корпоративно подоходно облагане в Русия


Категория на документа: Други


предприятия на чуждестранна компания и дивидентите, платени от чуждестранна компания на руско юридическо лице.
В тези случаи на данък печалба се изчислява, като се вземат предвид на двойното данъчно облагане между Русия и чужда държава. Русия е сключила редица двустранни договори за данъка върху доходите, в които ставката на данъка, удържан при източника, са много по-ниски печалби и другите приходи не се облагат с данък за фирми без стопанска дейност в Русия.

Изчисляване на данъчната основа

Облагаемата печалба на руските компании и постоянни институции на чужди дружества се дефинира като от получения брутния доход се приспаднат разходите. Брутен доход включва приходи от продажби на стоки, строителство и услуги, както и приходи от продажби (които могат да бъдат намалени с разходите, свързани с такива доходи). Данъкоплатците с месечни продажби над 1 милион рубли трябва да се използват текущо начисляване за данъчни цели. Данъчната реформа от 2002 г. въведе термина "присъщи и необходими" разходи за приспадащите се разходи, направени за значително подобрение, като съществува подробен и рестриктивен списък на приспадащите се разходи, които могат да бъдът прилагани. В частност, разходите по обучение и реклама сега са на приспадане, с изключение на някои специфични видове реклама. Има ограничения върху разходите за застраховане на служителите на компанията, поради възможни злоупотреби и схеми за укриване на данъци.
Изключения

Според Данъчния кодекс няколко форми на доход не подлежат на облагане с корпоративен данък върху печалбата:
Средствата, получени от руско юридическо лице без разглеждане:
- Ако прехвърлящото лице (физическо или юридическо лице) притежава повече от 50% от акционерния капитал на приемащата страна (с руската компания майка- дъщерно дружество;
- Ако повече от 50% от акционерния капитал на прехвърлящата страна се притежава от приемащата страна (дъщерно дружество - майка). Това изключение се прилага само ако активите, които са получени, не се прехвърлят на трети лица в рамките на една година от деня на получаване (изключение - парични средства).
Печалбите, получени от продажби на дълготрайни активи, се облагат със стандартната ставка на данък (20%). Такива печалби се изчисляват като брутни постъпления по балансова стойност (за амортизируемите активи) или цена на придобиване (за други активи). Разходите, свързани с продажба на активите се приспадат по приетата стандартна формулировка.

Администрация
Данъкоплатците трябва да представят тримесечни данъчни декларации за всеки
отчетен период (тримесечие) и годишни декларации за календарната година. Тримесечните отчети са дължими в срок от 28 дни след края на отчетния период, а по годишна декларация до 28 март на годината, следваща отчетната година.
Отделни подразделения

Ако руски юридически лица са регистрирали отделни подразделения, разположени на цялата територия на Русия, те трябва да подадат отделни данъчни декларации във всеки данъчен район, където е регистрирано подразделение. Също така руските компании трябва да разпределят облагаеми печалби между централното управление и подразделения в различните региони. Изчисляването на данък печалба се основава на нетната балансова стойност на дълготрайните активи, или по преценка на данъкоплатеца, или по броят на служителите или ведомостите. В този случай се изчислява данък печалба в част от регионалния бюджет и се изплаща на мястото на местонахождението на подразделението, а федералната част от данъка се плаща от централния офис.
Плащания

Данък печалба се плаща на месечна или тримесечна база. Ако месечна база се използва, се плаща данък печалба на съответния бюджет, в рамките на 28 дни след края на месеца, и месечните авансови плащания, са равни на една трета от общия размер на авансови плащания за предходното тримесечие. Тримесечни авансови вноски се изплащат в срок 28 дни от месеца, следващ отчетното тримесечие, и се основава на действителното призната печалба.
Премахване на двойното данъчно облагане

Доходите, получени от руско юридическо лице от източници извън Русия се отчитат в отчета за приходи като данъчна основа и всички разходи, направени от руската компания, в рамките на територията на Русия и извън Русия, подлежат на пълно приспадане. Всички данъци, плащани в съответствие със законодателството на чужди държави от една руска компания, се отписват срещу руския дължим данък печалба, но размерите на данъците върху печалбата, платени извън Русия, са допустими за данъчното облекчение, само в рамките на размера на дължимия данък в Русия.

Особености и сравнение с данъчната система в България

Размер на данъка

От 1 Януари 2007г. данъчния размер на корпоративния данък е 10 %. Бюджетните учреждения вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху приходите, който да държавните учреждения е 3 %, а за общините- 2 %. От тук идва различието между страните, където се изразява липсата на облагане на дружествата от публичния сектор от страна на Русия. Разграничаване идва и от стойността на данъчната ставка.
Внасяне на данъка

Друго различие между България и Русия се основава на периодичността за внасяне на данъка.За страната ни данъкът върху печалбата се внася в републиканския бюджет на авансови вноски през течение на годината и се прави окончателна вноска за годината, установена на базата на фактически реализираната годишна печалба. Авансовите вноски са месечни и се определят на базата на 1/ 12 част от годишната облагаема печалба за предходната година, коригирана с коефициент, който отразява промените в икономическите условия за текущата година. Месечните авансови вноски следва да постъпят в бюджета до 15- то число на текущия месец, а 3- месечните- до 15- то число на месеца, следващ отчетното тримесечие, като за четвъртото тримесечие не се правят авансови вноски. При разделяне и отделяне на предприятие, авансовите вноски се правят на базата на облагаемата печалба за предходната година, съответстваща или пропорционална на величината на собствения капитал.
След изтичане на отчетната или финансова година се установява годишния финансов резултат и дължимия върху него годишен данък върху печалбата. Така установеният годишен данък върху печалбата се съпоставя със сумата на направените през течение на годината авансови вноски, при което съпоставяне се установява: или за довнасяне, които следва да се внесе в срок до 31-и март на следващата година; или надвнесени за прихващане, които следва да се прихванат от авансовите вноски за следващите месеци.
Данъчно задължените лица установяват и декларират дължимите от тях данъци за съответната година чрез подаване от тяхна страна в данъчните служби, където са данъчно регистрирани, на годишни данъчни декларации по образец, в срок до 31- и март на следващата година.

Приликата между двете данъчни системи се състои в общия характер на избягване на двойното данъчно облагане. Естествено е тя да се основава на приетите в международен аспект нормативни регламенти и приложения.В ЗКПО е казано, че ако се получи колизия между нашия закон и ратифицираните спогодби или други международни договори за избягване на двойното данъчно облагане, се прилагат разпоредбите на международните спогодби и договори. Освен това, по отношение на държавния и общинския данък върху печалбата на местни юридически лица се предоставя ползването на данъчен кредит. Това ще рече, че ако те са платили в чужбина аналогични данъци, могат да ги приспаднат от дължимия данък към републиканския бюджет, след представяне на съответния официален документ. Законът ограничава размера на данъчния кредит до сумата на дължимите към републиканските бюджетни данъци.

Заключение

Печалбата се явява като основен мотив за предлагане в пазарната икономика и мотивира предприемаческия дух. Размерът й се определя не само от производителите, но и от потребителите. Формирането на адекватна система за данъчно облагане е в основата на добре функциониращата държава, не само на финансова основа, но и по принцип като икономика.Корпоративното подоходно облагане обхваща печалбите и доходите на юридическите лица и неперсонифицирани дружества от стопанска дейност. Особеното е, че облагането може да се извърши върху годишния размер на печалбата и еднократно върху източника на възникване на дохода, което предопределя обхвата и характера на контролната дейност. Основна цел на данъчната политика в двете страни продължава да бъде постигането на устойчив икономически растеж и стабилност на икономиката, реализиране на мерки, стимулиращи инвестиционния процес и намаляване на данъчната тежест.

Използвана литература

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - ДВ. бр. 106 от 12 Декември 2008г. - Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г.
Георгиева, А., и кол. Данъчно облагане и счетоводно приключване 2004, С., 2004
Адамов , В. " Печалбата - инструмент на растеж на фирмата " В.Търново 1996г

Статия със заглавие "Корпоративен данък върху печалбата в Руската федерация" в сайта http://www.acg.ruСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративно подоходно облагане в Русия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.