Корупия и антикорупция


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
ФАКУЛТЕТ "ОБЩОВОЙСКОВИ"

КАТЕДРА
Национална и регионална сигурност

КОРУПЦИЯ И АНТИКОРУПЦИЯ

Тема
Корупция в съдебната система и полицията

Възложител:
Полковник доц. д-р инж. Димитър Христов Димитров

Разработил:
Георги Маринов Иванов Фак. № 11357115

Съдържание
Въведение.......................................................................... 3
Определение за корупция...................................................... 3
Корупцията в съдебната система.............................................. 4
Корупцията в полицията........................................................ 6
* Дефиниции за полицейска корупция................................. 6
* Причини за корупция в полицията................................... 8
* Кодекс на мълчанието.................................................... 9
* Система за сигнализиране на корупция............................ 11
Заключение....................................................................... 11
Използвана литература........................................................ 12

С глобализирането на света, навлизането на човечеството в 21 век, стремежа за усъвършенстване, изграждане на все по - големи центрове на научно - технологичния прогрес и реализация на личността, както на микро, така и на макро ниво, актуален става въпроса за пречките, за бариерите спиращи тези положителни страни породени в така наречените " модерни хора ". Една от тези бариери е корупцията. Дума, която при самото си произнасяне е символ на поквара и отвращение. Но какво представлява тя? Какви видове корупция съществуват, къде тя намира своето приложение и как хората се борят с нея? За да си отговорим на тези въпроси е необходимо да тръгнем от основния компонент - думата корупция.

Корупцията ни е съпътствала от самото възникване на човешкото общество. Винаги е била част от нашите колективни действия. И въпреки това не можем да проявяваме равнодушие към нея, тъй като тя разяжда не само икономическата структура на обществото, но и моралните устои на обществения ред. Въпреки това в повечето случеи не забелязваме корупцията или предпочитаме да не и обръщаме внимание. Част от проблема с идентифицирането на корупцията е , че тя действа най - добре под булото на секретността. Древногръцкия философ Аристотел отбелязва друга част от проблема по следния начин : " Най - малко внимание се обръща на това, което е най - широко разпространено сред мнозинството". Дори днес повече от корупцията се осъществява на обществени места и трябва да създадем по - добри стимули, за да я намалим.
Съществуват многообхватни и многобройни характеризирания на корупцията . Корупция (на латински: corrumpo - развалям, развращавам, подкупвам) в най-общ смисъл е злоупотребата с обществена служба за лично облагодетелстване или, по-конкретно - поведение на длъжностни лица, чрез което те или техни близки се облагодетелстват неправомерно и незаконно, като злоупотребяват с поверената им власт. Всички форми на управление са уязвими за корупцията, като степента варира значително от дребно използване на влияние за извършване на услуги до институционализирано рушветчийство и отвъд него. Крайната точка на корупцията е клептокрацията, при която дори външните претенции за почтеност са изоставени. Често корупцията се свързва и е аналог на думата " подкуп ". Под тази форма е залегнала корупцията и в българското законодателство. В Наказателния кодекс на Република България в Глава 8 , Раздел 4 - Подкуп. Чл. 301 (1) гласи - Длъжностно лице, което поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да избърши или да не извърши действие по служба или загдето е извършило или не е извършило такова действие , се наказва за подкуп с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Корупцията в съдебната система
Организацията и работата на администрацията на органите на съдебната власт ( администрацията на Висшия съдебен съвет, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на Главния прокурор, на Върховната касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната следствена служба, на съдилищата, прокуратурите и следствените служби) , която накратко се нарича съдебна администрация, е свързана с управлението на съдебната власт и механизмите за гарантиране на независимостта и самоуправлението й. От една страна, нерешените проблеми в управлението на съдебната власт и корупцията в нейните звена предопределят до голяма степен недостатъците в работата на съдебната администрация. От друга страна, недоброто функциониране на съдебната администрация и корупционните практики , в които са въвлечени съдебните служители, рефлектират пряко върху качеството на работа на органите на съдебната власт и влияят негативно върху представата за съдебна власт. И именно тук прави впечатление огромното разминаване в оценките на населението и на магистратите за разпространението на корупцията сред служителите в администрацията на органите на съдебната власт, наричани съгласно закона " съдебни служители ". Въпреки че в последните няколко години се обръща все по - голямо внимание на необходимостта от реформа в съдебната администрация, за съжаление трябва да отбележим, че усилията са все още главно в сферата на стратегически и програмни документи. На практика съдебната администрация продължава да се гради върху остарели организационни принципи , да работи в неподходящи, често примитивни условия на труд, при липса на унифицирани стандарти и практика, твърде далеч от модерните управленски технологии. Всички тези фактори създават благоприятна среда за корупционни действия, които от своя страна могат да доведат до забавяне или възпрепятстване на разследването и съдебното производство, включително разследването и наказването на корупционни престъпления. Тук държавата се опитва да играе активна роля за ограничаване възможностите за зараждане , развитие и систематизирането на корупцията. Основният инструмент за противодействие на корупцията са превантивните действия. За постигане на поставените цели и задачи Висшия съдебен съвет следва да усъвършенства внедрените и работещи инструменти за борба с корупцията. Едни от тях са - Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове, затвърждаване и стриктно спазване на принципа на случайния подбор при разпределение на делата и преписките в органите на съдебната власт, определяне чрез жребий на тричленен дисциплинарен състав от членовете на Висшия съдебен съвет, популяризиране и усъвършенстване на внедрената Унифицирана система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система, подобряване на утвърденото конкурсно начало при назначаване, преместване и повишаване в длъжност на магистратите, утвърждаване на въведения принцип на мандатност на административните ръководители, както и на въведените критерии за атестиране и назначаване на магистрати, , и критерии за оценка при придобиване на статут на несменяемост.

Корупцията в полицията
Корупцията в държавния сектор за сигурност е твърде широка проблемна
област. Повечето научни и приложни изследвания, както и антикорупционните мерки се отнасят предимно до корупцията в полицията. Това се обяснява с обстоятелството, че тази институция е в състояние да подкопае законовия ред и драстично да ощети правата на гражданите.
Ще се опитам да разгледам основните дефиниции на корупцията в
полицията, причините за нея и формите на проява. Освен това ще бъдат
представени най - често използваните в академичната литература типологии за обяснение на този феномен.

Дефиниции за полицейска корупция
Понятието "полицейска корупция" има различни значения в отделните
страни. Популярната дефиниция гласи: " девиантно " , нечестно, непропорционално, неетично или криминално поведение на полицейски служител". В някои полицейски служби - например във Франция, дефиницията е много тясна. Съучастието на полицейски служители в дейности на организираната престъпност, не се квалифицират като "корупция". Полицейската корупция в някои страни може да не се отнася до случаите на злоупотреба с функциите на полицията (т.е. нарушаване правата на гражданите) или участие в престъпни дейности, в които липсва фигурата на корумпиращия - например при кражби или трафик на наркотици. Същевременно трябва да се имат предвид размитите граници между злоупотреба, корупция и други категории, където служител на полицията злоупотребява със служебното си положение. Така например злоупотребата невинаги е незаконно действие, тъй като някои форми на девиантно поведение са нарушения само по смисъла на полицейския устав и не попадат под ударите на наказателното право. Това с особена сила се отнася за случаите на полицейска корупция, при които съответният служител не предприема необходимите действия, което води до осуетяване разследването напрестъпления или до неправилното събиране на улики. Друг важен проблем при полицейската корупция е до каква степен причините за корупционно поведение са свързани с придобиването на лична или колективна облага. Въз основа на това се използва следната дефиниция за корупция: "всяко незаконно поведение или злоупотреба, включващо използването на служебното положение за получаване на лична, групова или институционална облага".
Една от най-изчерпателните дефиниции, която се дава за понятието "поли-
цейска корупция" е: "Корупция има там, където служебно лице получава или разчита на съществена облага или привилегия (лична, групова или институционална) за осъществяване на законните му правомощия или обратното - за отклоняване от служебните му задължения, както и в случаите, когато лицето е водено от нечестни подбуди при изпълнението им, като използва незаконни средства за постигане на поставените пред него цели." Злоупотребата компрометира доверието, с което е облечена полицейската служба. В такъв смисъл се смята, че едно и също престъпление, извършено от полицейски служител, е много по-тежко от престъпление, извършено от обикновен гражданин. Например полицейски служител, който извършва кражба от местопроизшествието, се счита за корумпиран, докато онзи, който краде от магазин или от приятелите си, е просто крадец, тъй като извършва деянието като частно лице.

Причини за корупция в полициятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корупия и антикорупция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.