Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране


Категория на документа: ДругиТЕМА 4,5. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН РИСК. МЕТОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
1. КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ

Инвестициите са парични средства за закупуване на активи, които осигуряват получаване на доход, прираст на капитала и други положителни резултати в течение на дълъг период. Активите могат да бъдат реални (материални, осезаеми), нематериални (неосезаеми) и финансови.

Инвестирането.е процес на проучване, проектиране и придобиване срещу парични средства на активи, които имат.способността да носят доход и други положителни резултати за. собственика си продължително време. От макроикономическа гледна точка инвестирането е процес на добавяне на нови физически, активи към националния капитал. Но от гледна точка на отделния инвеститор е важно получаването на доход и други положителни резултати независимо дали това става чрез придобиване на нови или създадени преди реални активи и/или чрез закупуване на ценни книжа.

От гледна точка на отделния обект (случай на инвестиране) инвестиционният процес е съвкупност от дейности по проучвано/проектиране, строителство и усвояване на мощности, които инвеститори, проектанти, строители и др. извършват с цел изграждането на нови предприятия, реконструкцията,,разширението и придобиването на отделни обекти - произ-водствени линии, цехове, заводи, съществуващи фирми идр, От позиция на фирмата като цяло инвестиционният процес е,.непрекъснат и обхваща множество инвестиционни цикли по отношение всички активи на фирмата, и направления на инвестиране (придобивания, сливания, смесени предприятия, рискови инвестиции и др.).

Инвеститори са онези лица, фамилии и институции, които осигуряват необходимите капитали за осъществяване на инвестиционните проекти. Инвеститорите могат да се класифицират в четири групи; индивидуални инвеститори, институционални инвеститори, държава (правителство) и фирми-инвеститори.

Според теорията за пределната ефективност на капитала инвестициите са функция от промените в равнището на лихвения процент.

Според теорията на акселератора (ускорение, увеличение на скоростта) инвестициите са детерминирани от промените в дохода (респ. производството или обема на продажбите).

"Какъв резултат желаете, за да определим метода" - този анекдотен принцип преобръща изцяло процедурите за оценка и избор на инвестиционни решения. Днес обаче, все по-малко инвестиционното поведение се нуждае от подобен тип спекулативна аргументация, защото всеки инвеститор плаща за загубите си от своя джоб. Затова е необходимо, да се разгледат критично и след това да се изберат методите за оценка на икономическата ефективност на инвестиционните проекти, които да намерят място в една методология. При отчитане на особеностите на плановата икономика на бившите социалистически страни и на пазарната икономика, използваните методи могат да се разделят на две големи групи: Методи за оценка на инвестиционните проекти, разглеждани в условията на определеност и Методи за оценка на инвестиционните проекти, разглеждани в условията на риск и неопределеност, като първите от своя страна се делят на статични и динамични, а втората група обхваща субективни методи и вероятностно-статистически.

1.1 Методи за оценка на инвестиционните проекти, разглеждани в условията на определеност.

Тези методи могат да се разделят в две групи: статични и динамични.

1.1.1 Статични методи.
1. Метод за сравняване на разходите.

Метода се реализира, като се съпоставят разходите на отделните инвестиционни проекти, с цел да се подредят по изгодност. Средните разходи се изчисляват, като се определи средната стойност на очакваните данни за целия жизнен цикъл на проекта. Когато липсват по-точни данни, се използуват разходите от първата година, като се предполага че те се запазват едни и същи за целия период на ползване на инвестицията или се приема, че разходите на съпоставяните проекти се развиват по един и същ начин.

Основна слабост на този метод е пренебрегването на влиянието на приходите от продукцията на инвестиционния проект.
2. Метод за сравняване на печалбата или рентабилността.

Методът се прилага при различия в обема на произвежданата продукция. Тъй като печалбата е зависима от обема на продукцията, произвеждана от съоръженията, това прави възможно графичното изображение на печалбата във функция от обема на продукцията, произвеждана от съоръженията.

Сравнителния метод на рентабилността, за разлика от тези на разходите и печалбата, може да се прилага при сравнение и на отделни инвестиционни проекти, като се задава минимална нормативна рентабилност. Ако изчислената рентабилност на проекта е по-голяма от тази нормативна рентабилност, инвестицията се приема за целесъобразна.
3. Амортизационна калкулация.

Амортазационната калкулация установява периода, необходим за възстановяване на инвестираните средства. Тя установява вероятната годишна възвращаемост на базата на средните разходи и приходи. Ориентацията към възвращаемостта на обвързания капитал показва и недостатъците на амортизационна калкулация. В практиката не винаги една инвестиция би се отхвърлила защото има по продължителен амортизационен период. Често, изхождайки от поставената пред фирмата цел, същата инвестиция се приема като изгодна, поради очертаващата се от нея печалба или рентабилност.

Недостатъци: Вижда се, че при тези методи не се взема пред вид колко време се проектира и изгражда инвестиционния обект, колко време е необходимо за неговото усвояване и колко време трае нормалната му експлоатация.

В отделни случаи привържениците на статичния подход допускат някаква комбинация между статични и динамични методи, т.е съобразяване с целия или с част от жизнения цикъл на инвестиционния проект

1.1.2 Динамични методи.

1. Метод на срока на откупуване на разходите ( период на възвращаемост- PP Payback Period)

Срокът на откупуване (Т) ,е годината след началната инвестиция, в която фирмата възстановява началните си капиталовложения. Изчислява се като инвестиционните разходи се разделят на средногодишния нетен паричен поток.

Методът на срока на откупуване има три преимущества:

* Той е прост за пресмятане;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.