Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране


Категория на документа: Други


* Прост е за разбиране и може да бъде обяснен лесно;

* Явява се груб индикатор за риска на проекта, тъй като проектът, който ще се изплати по-скоро, се разглежда като по-ликвиден, а оттук и по-малко рисков, отколкото този с по-дълъг срок на откупуване;

Наред с това методът има и три съществени недостатька:

* Изискваният, максимално допустим срок на откупуване е произволен, т.е. не е обоснован икономически;

* Не oтчита фактора "време" за паричните потоци, тъй като не използва дисконтираните им стойности.

* Не се занимава с паричните потоци, след срока на откупуването;

* Не разрешава сравняването и ранжирането на печеливши от самото начало или губещи проекти.

2. Метод на нетна сегашна (настояща) стойност - NPV (Net Present Value).

Нетната настояща (сегашна) стойност (NPV) е равна на разликата между PV и инвестиционните разходи (PVI - Present value of Investment)

Запомнете, че когато NPV е положителна (по-голяма или равна на 0стова означава, че проектът е приемлив.

3. Метод на вътрешната норма на възвращаемост.

Този метод има някои съществени недостатъци: не прави разлика между получаване и даване на кредит; може да се използува само при еднократна смяна на паричните потоци (от минус в плюс); класирането на проекти от различен мащаб е затруднено. Освен това се твърди, че ВНВ не се свързва добре с целта повишаване благосъстоянието на акционерите.

Последните два метода се смятат за унифицираните методи на инвестиционния анализ.

4. Индекс на рентабилността. - IP

Индексът на рентабилността се определя от отношението на настоящата стойност на бъдещите очаквани парични потоци към първоначалната инвестиция - т.е. той може да се разглежда като разновидност на метода НСС.

1.2 Методи за оценка на инвестиционните проекти, разглеждани в условията на риск и неопределеност

Риск и неопределеност

Рискът и неопределеността в инвестиционните решения в промишлеността се обуславят от следните основни причини:

1. Налице е чувствителна разлика между момента на оценяването и годината, към която се дава оценката.

2. Оценката на бъдещите условия обикновено се основава на минал опит.

3. Налице е непълнота на информацията и интерпретиране при нейната оценка.

4. Прави се погрешна интерпретация на връзката между факторите, влияещи върху ефективността на бъдещия проект.

5. Недостатъчен брой инвестиционни проекти от различен тип и мащаб, които се разработват и осъществяват във фирмата през даден период.

6. Инвестиционните решения изискват чувствителен "разход" на инженерно-технически, икономически, организационен и управленски интелект.

Инвестиционен риск

Няма общоприето определение на риска в инвестиционните решения. В съвременните изследвания обаче в разбирането за инвестиционен риск се влага различен смисъл:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.