Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране


Категория на документа: Други==> неопределена поглъщателна способност на вътрешния и външния пазар;

==> навлизане в области, където няма натрупан опит;

==> вероятност да не се достигне целевата възвращаемост на авансираните средства;

==> силно вариране на масата на печалбата по години;

==> неопределен срок на откупуване и др.

Един опит за обобщаване на горните схващания води до следното определение, дадено от И. Георгиев: "Рискът е оценена степен на неопределеност относно получаването на очаквани бъдещи резултати при осъществяването на съответния вариант на инвестиционно решение".

Рискът произтича от четири източника: състояние на икономиката, инфлацията, фирмените и специфични емисионни фактори и международната обстановка. На тази база могат да се дефинират четири категории риск:

I. Основен икономически риск.

II. Риск породен от инфлацията.

III. Фирмен риск и риск свързан с емисията на ценните книжа.

-Бизнес риск

-Финансов риск

-Риск, отразяващ спецификата на емисиите на ценните книжа на фирмата

IV. Риск , породен от неопределеността на международната обстановка.

Описанието на неопределеността при втората група методи е чрез понятието "размито множество", което засега също има предимно теоретично значение.

ИЗВОДИ:

1. Формализацията на процеса на вземане на решения в условията на неопределеност не е разработена напълно и засега е неприложима в инвестиционната практика.

2. Основна роля при оценяване на инвестиционните решения в условията на неопределеност има субективния фактор, т.е. опитът, интуицията и предпочитанията на вземащия решение.

3. При високата степен на неопределеност на състоянието на производствената система и на нейната среда в отдалечена перспектива (12 - 15 години) прогнозирането на точни количествени оценки и вероятности е лишено от здрав логически смисъл и практически основания. В същото време е очевидна необходимостта от прогноза за някои основни параметри на проектираната система и на нейната среда. При наличието на такава, макар и "груба" прогноза е възможно да се подредят вариантите на инвестиционното решение в зависимост от експертно оценената ефективност от функциониране на съответната система в условията на неопределеност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критичен анализ на методите за оценка при вземане на решение за инвестиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.