Кризисни явления и ситуации


Категория на документа: Други


I.Увод
Готовността на предприятието да функционира в кризисни ситуации е свързана с формиране на неговата мисия,определяне на стратегическите цели и избора на антикризисна стратегия. Мисията на предприятието детайлизира неговия статус и осигурява насоката и ориентирите за определяне на целите и антикризисните стратегии на различните организационни нива.Стратегическите цели се формулират на основата на анализа на външната среда, оценка на вътрешните ресурси и възможности на предприятието.За целта се сегментира пазара и се изучава всеки елемент.Определят се приоритетните сегменти и целевата група към която предприятието да ориентира дейността си. Оценява се пазара-степен на неопределеност, насищане със стоки и услуги,наличие на пазарни ниши от гледна точка възможностите за използване на средствата на предприятието.Взема се решение дали предприятието да намали цените на предлаганите продукти и услуги, правят се маркетингови проучвания, разширява се рекламата и се активизират продажбите.Прави се оценка на всички ресурси на предприятието и финансовите възможности за привличане на ресурси отвън.
II.Функции

1. Когнитивна когато се обобщават усилията на координиращите органи, които съсредоточават вниманието си върху анализа на алтернативните действия и взетите решения.

2. Идентификационна или сравнение на стремежа на персонала на предприятието с целите на подразделението или предприятието като цяло.Ако тази функция не се изпълнява дейността на работниците и служителите на предприятието губи смисъла и може да доведе до отчуждение.

3. Мотивационна - стратегическите цели мотивират работниците на предприятието,ако те ги определят реално като успешни и ориентирани към бъдещето.

4. Преобразуване различните аспекти на организационната дейност. Това се отнася за предприятията, които работят в пазарна среда с висока степен на неопределеност и когато целите са ориентирани към промени и иновации.

5. Емоционална - стратегическите цели могат да предизвикат у персонала на предприятието различни емоции и желание за работа, приповдигнатост или апатия, несигурност.

6. Идеологическа - стратегическите цели формират идеологията на предприятието, те обясняват не само как ще бъдат постигнати определени резултати, но и защо има нужда от постигането им.

III.Проблеми
При управлението в кризисни ситуации стратегическите цели се определят въз основа на анализ на проблемите,видовете кризи и целите,които са поставени за изход от кризисната ситуация. При подобни ситуации могат да възникнат три вида проблеми:
Първият проблем възниква в резултат на разрушаване на един от елементите в системата за управление.
Второ необходимост от коригиране на модела на управление. Разрешаването на този проблем изисква коригиране и регулиране на модела на управление.Коригира се или управленското решение или модела на управление,чрез изключване или допълване на отделни елементи.
Трето разрушаване на системата на управление.В този случай е необходимо да бъде създадена друга система върху качествена основа,която да е по-перспективна.
Управлението е непрекъснат и творчески процес. Затова за всеки отделен случай,за да се излезе от кризисната ситуация, е необходимо да се намери адекватен метод.Когато е нелице първият проблем е необходимо да се определи елемента от системата, които е причинил кризата и да се анализира причината за неадекватното функциониране на този елемент от системата.При наличие на втория проблем се анализира модела на управление и се правят изводи.Необходимо е да се коригира взетото управленско решение,ако модела на управление е признат като успешен.Целесъобразно е да се регулира модела така,че да не се променя същността му или да се добавят или отстранят отделни елементи на модела.При наличие на третия проблем е необходимо да се открие и анализира причината на разрушаване на системата за управление и да се направи оценка на последствията и потенциалните загуби при разрушаване на системата на управление.
При управление в кризисни ситуации стратегическият анализ има за цел анализиране на обекта на изследване,определяне на неговите особености,причините за възникване на кризисна ситуация и възможните и невъзможните насоки за развитие.Получените данни са база за определяне на антикризисната стратегия и начина на управление на предприятието в кризисна ситуация.Прогнозирането на развитието в кризисната ситуация се използва за осигуряване на реални стратегически ориентири.Целта на прогнозата е да се определят бъдещите процеси и да се предвиди развитието на кризата и на дейността на предприятието.Прогнозирането дава възможност предприятията да се подготвят,както за позитивни така и за негативни тенденции, максимизиране на приходите и минимизиране на разходите.

IV.Стратегия
Стратегията може да се разглежда като целенасочени решения, които определят целта на субекта на предприемаческа дейност, които обуславят разработването на стратегически планове и фирмена политика,насочени към постигане на поставените цели,определят границата и типа на деловата активност,природата на икономическите и неикономически вноски,които субекта планира да осъществи за собствениците си,работниците,клиентите и обществото като цяло.
Когато предприятието е в кризисна ситуация с цел да бъде определена насоката на развитие и вземане на решение за избор на начина на действие се разработва стратегически план.Основната задача на стратегията при управлението в кризисни ситуации е осигуряване внедряването на иновации,адаптация към промените във външната среда,вътрешна координация,разпределение на ресурсите и предвиждане на евентуални промени в дейността,като вземат предвид особеностите на кризисната ситуация.Разработването на стратегията завършва с формиране на обосновани антикризисни планове.

1. Видове стратегии

1.1 В краткосрочен план - стратегия на икономическия бизнес.Това е дефанзивна стратегия,насочена към това да бъде задържано предприятието на заеманите позиции,като не допусне по нататъшно изтласкване.В резултат от прилагането на тази стратегия предприятието няма движение напред,но спира да се движи надолу под влияние на кризата.

1.2 В средносрочен план - стратегия на решаващия прелом.Тя не насочена към възстановяване на жизнените функции на предприятието и завръщането му към нормалните параметри на дейност.Като резултат от прилагането на тази стратегия предприятието започва да се движи напред.

1.3 В дългосрочен план - стратегия за структурни преустройства.Когато отрасълът в който е предприятието има значителен напредък,конкурентното ниво на предприятието изостава спрямо перспективите за развитие в отрасъла.

1.4 Стратегия на съкращаване.Често за изход от кризисните ситуации предприятието използва стратегии на целенасочено намаляване на производството.Обикновено тези стратегии лесно се реализират.Съществуват четири вида стратегии на целенасочено намаляване на бизнеса:
а) ликвидация - която е краен вариант на стратегията на намаляване и се предприема когато предприятието неможе да продължи дейността си

б) "събиране на реколтата" - целта е да бъдат получени максимални доходи за кратък период.Тази стратегия се прилага от безперспективни предприятия,които не могат да бъдат продадени изгодно,но могат да донесат доходи при "събирането на реколтата".Тази стратегия дава възможност да бъдат намалени разходите за работна сила и максимално получаване на доход от разпродажбата на продукта

в) съкращаване на организационната структура - когато предприятието затваря или продава свое подразделение с цел дългосрочна промяна на границите на дейността си.Често тази стратегия се реализира от диверсифицираните предприятия когато някое производство не може да се обедини с друго.

г) съкращаване на разходите - основната идея на тази стратегия е търсенето на възможности за осъществяване на мерки за съкращаване на разходите на предприятието.Тази стратегия е насочена към съкращаване на малките разходи, а нейната реализация има характер на временни или краткосрочни мерки.Реализацията на тази стратегия е свързана с намаляването на производствените разходи,повишаване на продуктивността,съкращаване на персонала.
За да се определи стратегията на предприятие,което е в кризисна ситуация е необходимо да се определят причините за възникване на кризата,както и външните фактори,които влияят върху неговата дейност.На основата на проучване и анализ на външната среда,вътрешните възможности на предприятието и вземайки предвид особеностите на кризисната ситуация,мениджъра избира стратегията,която ще доведе до изход от кризата.При избора на антикризисна стратегия мениджърът се ръководи от фазата в която се намира кризата,целите и размера на предприятието.На практика предприятието може едновременно да реализира няколко стратегии.Това явление може да се наблюдава в многоотрасловите компании.Предприятията предварително определят последователността при реализация на стратегиите за преодоляване на кризисните ситуации.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. У в о д

II. Ф у н к ц и иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кризисни явления и ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.