Кризисни явления и ситуации


Категория на документа: Други1. К о г н и т и в н а

2. И д е н т и ф и к а ц и о н н а

3. М о т и в а ц и о н н а

4. П р е о б р а з у в а н е

5. Е м о ц и о н а л н а

6. И д е о л о г и ч е с к а

III. П р о б л е м и

IV. С т р а т е г и я

1. В и д о в е с т р а т е г и и
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Стопански факултет

К У Р С О В А Р А Б О Т А

На тема: Кризисни явления и ситуации
По Антикризисно управление на предприятието

Изготвили: Проверил:
Ивелина Стражакова Ф.К№0811005 /З.Стоилова/
Кристина Чернева Ф.К№ 0811003
Стопанско управление

Благоевград 2011г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кризисни явления и ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.