Културен мениджмънт. Финансиране.


Категория на документа: Други


Съществуват и други важни принципи на финансиране и според един от тях, културното финансиране трябва да се характеризира с прозрачност. Изискванията за прозрачност се свеждат до необходимостта администрацията да осигурява видимостта на подпомагането в достатъчно необходима степен, за да може обществеността да е информирана във връзка с процеса на вземане на решения. Практически това става с изготвянето на културни доклади и запознаване на обществеността с тяхното съдържание.

В България от годините на демокрация се налага смесеното държавно- общинско финансиране. В Закона за бюджета и в Закона за закрила и развитие на културата има определения, които касаят именно прехвърлянето на част от финансирането към общините,1 чрез сключване на определени споразумения. Това прилагане на смесено финансиране у нас показва обаче как общините се отнасят към културата си на практика и каква е степента на обществената осъзнатост на потербността от нея. И ситуацията в страната е доста различна, защото има общини, които не подписват договори и не дават пари, има общини които подписват договори и не дават пари и такива, които не подписват договори, а дават пари.
Казано по друг начин, общинските бюджети, които се разглеждат като основен алтернативен източник на финансиране, от гледна точка на нашата културна политика все още са функция на държавния бюджет и много често не изпълняват задълженията си към културата. Самите общини са с ограничени бюджети и всяко съкращение на тези бюджети се отразява на субсидираните културни организации и дейности.
От до тук зазаното можем да заключим, че в България е необходимо да се използват пълноценно директните индиректните форми на културно финансиране, както и да се разработва и прилага спонсорството като дейност, която да е изгодна и за изкуствата и за бизнеса.
Източници:
Стоичкова, Т. Културни политики и културен мениджмънт- Благоевград, УИ Неофит Рилски, 2002г. с. 43- с. 52, с. 60- с. 73.
http://lex.bg/laws/ldoc/2134664704- ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА// КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ - 15.04.2013г.

1

 Чл. 5. (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2005 г.) Държавните културни институти се финансират от бюджета на Министерството на културата изцяло или частично, със средства от общинските бюджети, въз основа на сключени договори с Министерството на културата или с участието на други юридически или физически лица.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Културен мениджмънт. Финансиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.